Sąd Główny w Białymstoku

Reference code
4/271/0
Border dates
[1798-1807] 1812-1832
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

Akta departamentu I - to sprawy karne, wśród których dominują wykroczenia skarbowe, fałszowanie podpisów, znęcanie się nad poddanymi, pożary (w tym podpalenia umyślne), uchylanie się od służby wojskowej, nielegalny wyrąb lasu, włóczęgostwo, nielegalne przekroczenie granicy, zabójstwa, nagłe zgony, napady, grabieże, awantury, bójki, kradzieże oraz oszustwa. (sygn. 1-56) Departament II – reprezentowany jest tylko przez jeden poszyt (sygn. 57), stanowiący akta hipoteczne majątku Bobrownickich w ziemi bielskiej

The history of the creator:

W wyniku traktatu tylżyckiego z 1807 r., tzw. departament białostocki Prus Nowowschodnich podzielony został na dwie części. Jedna z nich weszła w skład Księstwa Warszawskiego, drugą zaś, pod nazwą Obwodu Białostockiego, przyłączono do Rosji. Władze carskie podzieliły ziemie obwodu na cztery powiaty: białostocki, bielski, drohicki i sokólski, zaś stolicą obwodu było miasto Białystok. Funkcjonowanie administracji i sądownictwa obwodu regulował ukaz cara Aleksandra I z 13/25 lipca 1808 r. Zwierzchnią władzę sądową sprawował w obwodzie Sąd Główny składający się z dwóch departamentów: pierwszego i drugiego. Departament I rozstrzygał sprawy karne i inkwizycyjne, do departamentu II należały sprawy cywilne i orzecznictwo niesporne. W każdym powiecie utworzono dla spraw kryminalnych Sąd Grodzki i Sąd Ziemski. Dla spraw cywilnych powołano sądy powiatowe z siedzibą w Bielsku i Sokółce. W miastach sądem cywilnym i karnym zarazem był magistrat na czele z „głową miejskim”. Od wyroków magistratu jak i sądów grodzkich, ziemskich i powiatowych apelacja szła do Sądu Głównego. Urzędnicy sądowi pochodzili zarówno z wyboru jak i nominacji. W skład każdego z obu departamentów Sądu Głównego wchodził prezydent, czterech asesorów obieranych i radca honorowy; przy drugim departamencie cywilnym byli trzej rejenci i sekretarz. Na terenie obwodu białostockiego sądownictwo opierało się na dotychczasowych prawach, a zatem zarówno na prawach i konstytucjach polskich i statucie litewskim. W 1840 r. ukaz carski podporządkował obwód prawu rosyjskiemu. Zaś dwa lata później, ukazem z grudnia 1942 r. wcielono obwód białostocki w skład guberni grodzieńskiej, uzależniając go od Grodna także pod względem sądowym.

Border dates:

[1798-1807] 1812-1832

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Bělostokskîj Glavnyj Sud

Languages:

Availability:

Total archival units:

57

Total archival units developed :

57

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak