Powiatowy Komitet Opieki Społecznej we Włodawie

Reference code
36/20/0
Border dates
[1942-1943]1944-1949
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

referaty: Ogólny z lat 1946-1949 (sygn. 1-20) - okólniki i zarządzenia, protokóły posiedzeń Zarządu, plany pracy i sprawozdania z działalności oraz sprawy personalne; Organizacyjno-Inspekcyjny z lat 1942-1949 (sygn. 21-24) - akta RGO sprawozdania, protokóły Inspektora WKOS; Finansowo-Gospodarczy z lat 1944-1949 (sygn. 25-40) - preliminarze, bilanse i sprawozdania budżetowe, księgi kasowe, książki magazynowe, protokóły przyjęcia darów, sprawy kuchni i akcji pomocy zimowej

The history of the creator:

W okresie okupacji Komitet występował jako delegatura we Włodawie Polski Komitetu Opieki Społecznej w Chełmie. Podlegał pod Starostwo Powiatowe i nadzór władz niemieckich. Po 1944 r. nastąpiła reorganizacja i zmiana nazwy. Ostatecznie w 1945 r. powrócono do nazwy Powiatowy Komitet Opieki Społecznej we Włodawie. Został zlikwidowany w 1949 r. Siedziba Komitetu mieściła się we Włodawie. Status prawny – instytucja ochrony zdrowia i opieki społecznej. W 1946 r. nastąpiła reorganizacja zarządu i biura, w wyniku czego zarząd PKOS składał się z przewodniczącego, jego zastępcy, trzech członków stałych oraz pięciu zastępców członków. Przewodniczący reprezentował PKOS na zewnątrz i nadzorował prace biura, jednocześnie był odpowiedzialny za całość mienia Komitetu. Zastępca przewodniczącego był jednocześnie kierownikiem biura i odpowiadał za terminowe wykonanie zleconych prac oraz sprawował ogólny nadzór nad całością pracy i dyscypliny poszczególnych pracowników biura. Biuro PKOS dzieliło się na działy: 1). Ogólny; 2). Organizacyjno-Inspekcyjny; 3). Finansowo-Gospodarczy; 4). Opiekuńczy. Władza nadrzędną był Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej w Lublinie oraz miejscowe walne zgromadzenie i zarząd. W okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu PKOS ściśle współpracował z PCK, który ze swej strony udzielał pomocy sanitarno-lekarskiej i przekazywał dary w naturze repatriantom i podopiecznym PKOS. Jego zadaniem było niesie pomocy i opieka nad najbardziej potrzebującymi zarówno wśród ludności miejscowej jak i napływowej (uchodźców, repatriantów). W tym celu organizowane były schroniska i ochronki dla podopiecznych oraz zakładane były kuchnie, które wydawały posiłki dla ludności. Ponadto Komitet udzielał pomocy doraźnych w postaci sum pieniężnych lub odzieży. Wpływy na działalność pochodziły z darów, ofiar, zbiórek. Artykuły podstawowe – cukier, tłuszcze, mąka, chleb, kasze w większości przydzielane były z zasobów państwowych do dyspozycji PKOS, który z kolei otrzymane artykuły żywnościowe i odzież rozdzielał na placówki miejscowe i na poszczególne gminy (dla tzw. gminnych komitetów opieki społecznej) na terenie powiatu podległych PKOS.

Border dates:

[1942-1943]1944-1949

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1942-1949.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

40

Total archival units developed :

40

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak