Akta gminy Rakołupy w Leśniowicach

Reference code
36/35/0
Border dates
1942-1954
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 5-56); Finansowo-Budżetowy z lat 1942-1954 (sygn. 1-4, 44-91, 119-125, 129, 131-157, 178-182, 184-190); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1954 (sygn. 191-217); Administracji Społecznej z lat 1945-1954 (sygn. 218-227); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1945-1954 (sygn. 228-310)

The history of the creator:

Zarząd Gminy (Prezydium Gminnej Rady Narodowej) Rakołupy, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1867-1954. Siedziba gminy znajdowała się kolejno w Czarnołozach (1933 r.), następnie w Leśniowicach (1953 r.). Status prawny – administracja ogólna. W 1864 r. organy administracji gminnej stanowiły: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1924 r. w skład gminy wchodziły: Bażantarnia osada leśna; Czarnołozy wieś; Dębina folwark; Horodysko wieś; Janówka wieś; Kasiłan wieś, folwark; Kukawka wieś, folwark; Kumów wieś, folwark; Kumów Poduchowny wieś; Leśniowice wieś, folwark; Majdan Kukawski wieś; Majdan Leśniowski wieś; Majdan Ostrowski wieś, Mańkowszyzna kol.; Nowy Folwark kol.; Ostrów wieś, folwark; Plisków wieś, kol.; Politówka wieś, Rakołupy wieś, kol.; Sielec wieś, folwark; Wierzbica folwark.

Border dates:

1942-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1942-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

250

Total archival units developed :

250

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak