Akta gminy Bełz

Reference code
36/44/0
Border dates
1937-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokół parcelowy gromady Leszczków, bez daty (sygn. 1); budżet zakładu opiekuńczego „Domu ubogich” na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 2); budżet przedsiębiorstwa miejskiego rzeźni na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 3); budżet administracyjny na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 4); roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1937/1938 z 1938 r. (sygn. 5); dział Ogólno-Organizacyjny - protokoły sesji rady, posiedzeń prezydium, sprawozdania z lat 1950-1951 (sygn. 6-9, 44); dział Finansowo-Budżetowy - preliminarze budżetowe, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe oraz rejestry wymiarowe podatku gruntowego z 1950 r. (sygn. 10-41); dział Administracyjny - wykazy ludności ukraińskiej z 1944 r. (sygn. 42-43)

The history of the creator:

W 1918 r. gmina Bełz znalazła się wśród gmin powiatu sokalskiego województwa lwowskiego. W 1944 r. gmina weszła w skład powiatu hrubieszowskiego. W 1951 r. w wyniku „wymiany odcinków granicznych” nad Bugiem i w Bieszczadach, Bełz wszedł w skład terytorium ZSRR. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1951 r. siedzibę Gminnej Rady Narodowej gminy Bełz przeniesiono do Chłopiatyna a nazwę gminy zmieniono na Chłopiatyn (Dz. U. PRL z 1951 r. Nr 60 poz. 412). Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Bełz. Status prawny – administracja ogólna. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. Dekret zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. W 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r. utworzone zostały gminne rady narodowe. Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy), prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). W 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1943 r. w skład gminy wchodziły: Bełz, Bezejów, Budynin, Cebłów, Chłopiatyn, Głuchów, Machnówek, Myców, Oserdów, Piwowszczyzna, Przemysłów, Siebieczów, Tuszków, Wierzbiąż, Witków, Worochta, Wyżłów, Żużel.

Border dates:

1937-1951

Classification:

The name of the creator:

Zarząd Miejski w Bełzie; Gminna Rada Narodowa w Bełzie, Zarząd oraz Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Bełzie

Dates:

1937-1938, 1944-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

44

Total archival units developed :

44

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak