Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodźcu

Reference code
13/44/0
Border dates
1955-1972 [1973]
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

1. Zarządzanie: protokoły sesji, uchwały, spotkania radnych z wyborcami, wnioski, postulaty, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo-Budżetowej, Kultury i Oświaty, Mandatowej, Planowania Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia, Zdrowia i Opieki Społecznej, plany gospodarcze, program rozwoju gromady, protokoły zebrań gromadzkich, analiza gospodarcza, sprawozdania z działalności, kontrole, z lat 1955-1972, sygn. 1-50, 12a-c, 14a, 15a-b, 19a-c, 23a-b, 35a-e, 37a-b, 38a, 44a, 45a, 46a, 50a 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1972[1973], sygn. 51-64, 63a-c, 64a 3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa: czyny społeczne z okazji 25- lecia PRL, z lat 1967-1971, sygn. 64b 4. Administracja spraw wewnętrznych: ankiety ewidencyjne osób przebywających w więzieniach i obozach koncentracyjnych z Jasienicy, Grodźca, Bier, Świętoszówki, z 1968, sygn. 64c 5. Spis zdawczo-odbiorczy, nab. 1727/2017: książka kontroli, z lat 1962-1968, sygn. 94

The history of the creator:

Prezydia gromadzkich rad narodowych zostały powołane do działalności ustawą Nr 192 z dnia 25.IX.1954 r. o reformie podziału administracyjnego i powołania gromadzkich rad narodowych. W skład gromady wchodziły wsie położone na terenie jednej gminy. Podziału administracyjnego na gromady i ustalenia siedzib gromadzkich rad narodowych dokonała Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach, a zatwierdzał Komitet Rady Państwa i Rady Ministrów do Spraw Podziału Administracyjnego Kraju. Gromadzkie rady narodowe wybierane były przez ludność na okres 3 lat. Spośród siebie gromadzka rada narodowa wybierała prezydium, które było jej organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium wchodziły: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz gromadzkiej rady narodowej. Liczbę radnych ustalało prezydium powiatowej rady narodowej w zależności od ilości mieszkańców gromady w stosunku 1 radny na 100 mieszkańców, przy czym liczba radnych nie mogła być mniejsza niż 9 ani większa niż 27. Gromadzkie rady narodowe jako organ władzy państwowej, kierowały na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną w tym samym zakresie jak poprzednie gminne rady narodowe. Gromadzkie rady narodowe uchwalały budżet gromady, nadzorowały jego wykonanie, zatwierdzały sprawozdania prezydium z wykonania budżetu oraz przedkładały powiatowej radzie narodowej wnioski w sprawie terenowego planu gospodarczego w zakresie dotyczącym gromady. Gromadzkie rady narodowe obradowały na sesjach zwoływanych przez prezydium gromadzkiej rady narodowej. Zarówno obrady jak i podejmowanie uchwał mogło nastąpić w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby radnych. Gromadzkie rady narodowe powoływały stałe komisje dla poszczególnych dziedzin swojej działalności, a także inne komisje dla zadań doraźnych. Komisje utrzymywały stałą więź z ludnością gromady, występowały z inicjatywą wobec rady i jej prezydium, współdziałając w przygotowywaniu i realizowaniu uchwał rady. Prezydium gromadzkiej rady narodowej działało kolegialnie stosownie do uchwał swej rady oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami prezydium powiatowej rady narodowej. Do zadań Prezydium należało m.in. wykonywanie uchwał rady oraz zarządzeń i poleceń organów nadrzędnych, przygotowywanie sesji rad oraz układanie projektu porządku jej obrad, współdziałanie z komisjami, rozpatrywanie wniosków komisji rady, opracowywanie projektu budżetu gromady, kierowanie działalnością przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podległych gromadzkiej radzie narodowej. Ustawa z dnia 29.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych położyła kres działalności prezydiów gromadzkich rad narodowych, w miejsce których utworzono urzędy gmin, rozpoczynające swoją działalność z dniem 01.I.1973 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1981]

Border dates:

1955-1972 [1973]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1972, 1973-1973.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

94

Total archival units developed :

94

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 30.11.1981, 0014-15, w 2017 opracowano dopływ 1j.-0,02 mb.