Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy mniejszych gospodarstw wiejskich w Bielsku

Reference code
13/82/0
Border dates
1932-1938
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Sprawy postępowania dotyczącego spłat dłużnych, protokoły postanowień, orzeczenia w sprawach zadłużeń ciążących na gospodarstwach wiejskich poniżej 100 ha, z lat 1932-1938, sygn. 1-617

The history of the creator:

Urzędy rozjemcze do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich działały na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23. 08. 1932 r. oraz ustawy z dnia 28. 03. 1933 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich / Dz. Ust. Nr 29 z 29. 04. 1933 r. poz. 253/. Do zakresu działania urzędów należało: ustalenie kwot nadmiernie pobranych przez wierzyciela za okres od 01.01.1927 r. z tytułu procentów w stosunku wyższym od prawnie ustalonych i umarzanie lub zmniejszanie zadłużeń ciążących na gospodarstwach wiejskich. W świetle powyższej ustawy za gospodarstwa wiejskie uważano gospodarstwa rolne, leśne, ogrodowe, handlowe i rybne, zaś za posiadaczy tych gospodarstw ich właścicieli, użytkowników i dzierżawców. Za mniejsze gospodarstwa wiejskie traktowano gospodarstwa nie przekraczające 100 ha, za gospodarstwa większe ponad 100 ha. Powiatowe urzędy rozjemcze do spraw majątkowych posiadaczy mniejszych gospodarstw wiejskich działały przy powiatowych związkach komunalnych, a koszty związane z utrzymaniem powiatowych urzędów rozjemczych pokrywane były z budżetu powiatowych związków komunalnych. Działalność powiatowego urzędu rozjemczego rozciągała się na okręg powiatowego związku komunalnego oraz na miasta z tego związku wydzielone. Przewodniczącego, jego zastępców oraz pozostałych członków (ławników) powiatowego urzędu rozjemczego mianował i odwoływał prezes sądu okręgowego spośród kandydatów mających wykształcenie prawnicze, wytypowanych przez Wydział Powiatowy, który przedkładał wniosek po uprzednim wysłuchaniu opinii wojewódzkiego komitetu do spraw finansowo-rolnych. Kandydaci musieli zamieszkiwać na obszarze działalności urzędu rozjemczego, przy czym połowa z nich reprezentowała właścicieli gospodarstw wiejskich, a druga połowa zawody przemysłowe i handlowe. W skład zespołu orzekającego powiatowego urzędu rozjemczego wchodziło 3 członków, a mianowicie: przewodniczący lub jego zastępca, jeden ławnik, którego głównym zawodem była gospodarka wiejska i jeden ławnik spośród innych członków urzędu. Narady członków zespołu były tajne. Orzeczenia i postanowienia zapadały zwykłą większością głosów, były przedłużane na piśmie i podpisywane przez wszystkich członków zespołu. Urząd rozjemczy działał na wniosek posiadacza gospodarstwa wiejskiego, wierzyciela lub obu stron. We wniosku należało szczegółowo przedstawić stosunki majątkowe dłużnika i powołać się na odpowiednie dowody. Jeden wniosek mógł obejmować spór z jednym lub większą liczbą wierzycieli. Urząd rozjemczy miał prawo zabezpieczyć wniosek: 1/ postanowieniem uprawniającym do wniesienia adnotacji do wykazu hipotecznego, jeśli wierzytelność była wpisana do hipoteki, 2/ postanowieniem, zawieszającym postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Postanowienia te były ostateczne i natychmiast wykonalne. Rozprawy były ustne i jawne. Ugoda zawarta przed urzędem rozjemczym, jeżeli ją podpisały strony i zespół orzekający, miała moc prawną na równi z wyrokiem sądowym i stanowiła tytuł egzekucyjny. Orzeczenia mogły być wydawane dopiero wówczas, gdy strony miały możność wypowiedzenia się. Orzeczenia urzędu rozjemczego były ostateczne, a skargę o uchylenie orzeczenia w przypadkach przewidzianych ustawą należało wnosić przez urząd rozjemczy do właściwego sądu okręgowego. Urzędy rozjemcze używały okrągłych pieczęci z godłem państwowym, wokół którego znajdowała się nazwa urzędu i oznaczenie jego siedziby. Urzędy rozjemcze działały do 1939 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac.dr Stanisława Poprawska, Katowice, 1964]

Border dates:

1932-1938

Classification:

administracja specjalna

The name of the creator:

Dates:

1932-1938.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

617

Total archival units developed :

617

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.5

Total current materials developed

1.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 13.11.1972, 0014-10, skorowidz imienny nazwisk zawierający 532 pozycje