Państwowe Gimnazjum z niemieckim językiem nauczania w Bielsku

Reference code
13/86/0
Border dates
[1860-1921] 1922-1939
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

1. Państwowa Szkoła Realna w Bielsku: zarządzenia władz szkolnych, sprawozdania, szkoły, spisy uczniów, protokoły konferencji nauczycieli, z lat [1860-1921], sygn. 1-22 2. Gimnazjum Państwowe w Bielsku: zarządzenia władz szkolnych, sprawozdania, szkoły, spisy uczniów, protokoły konferencji nauczycieli, z lat [1871-1921], sygn. 23-50 3. Państwowe Gimnazjum z niemieckim językiem nauczania w Bielsku: protokoły wizytacji szkoły, spisy uczniów, korespondencja w sprawie funkcjonowania szkoły, z lat 1922-1939, sygn. 51-73

The history of the creator:

Staraniem Gminy Ewangelickiej w Bielsku utworzona została w 1860 r. Szkoła Realna, która była pierwszą szkołą średnią w Bielsku. Ta prywatna szkoła, przeznaczona w zasadzie dla młodzieży męskiej wyznania ewangelickiego, początkowo liczyła 96 uczniów tworzących dwie klasy. Od roku 1867 r. była to już szkoła 4-klasowa, a liczba uczniów wzrosła do 200. Utworzono też odrębną klasę dla dziewcząt. W związku z tym, iż wzrosły koszty utrzymania szkoły, Gmina Ewangelicka zmuszona była zwrócić się do państwowych władz szkolnych w Opawie o przyznanie stałej subwencji, którą uzyskano pod warunkiem przyjmowania do szkoły uczniów wszystkich wyznań. W ten sposób szkoła utraciła swój prywatny i wyznaniowy charakter. Ostateczne upaństwowienie szkoły nastąpiło pod koniec lat 70-tych XIX w. Szkoła otrzymała nazwę "K.K.Staatsoberrealschule in Bielitz" i była szkołą 7- klasową przygotowującą młodzież do studiów na uczelniach technicznych. W 10 lat po utworzeniu Szkoły Realnej przystąpiono w Bielsku do organizowania drugiej szkoły średniej tj. państwowego gimnazjum klasycznego, które podjęło działalność w roku szkolnym 1871/72. Stopniowo gimnazjum rozrosło się do szkoły 8 - letniej, a ogólna liczba uczniów osiągnęła prawie 300 osób. Szkoła ta przeprowadzała egzaminy maturalne. Nazwa szkoły w tym okresie brzmiała "K.K.Staatsgymnasium in Bielitz", która podlegała Radzie Szkolnej w Opawie /K.K.Schlesischer Schulradt in Troppau/. Jesienią 1918 r. obydwie średnie szkoły w Bielsku zaczęły podlegać polskiej Komisji Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego z siedzibą w Cieszynie. Szkoła Realna zmieniła nazwę na "Staatsrealschule in Bielitz", a gimnazjum na "Staatsgymnasium in Bielitz". Całkowite połączenie szkół nastąpiło w roku szkolnym 1921/22, ale już w roku poprzednim nauczanie religii było wspólne dla obu szkół. W ten sposób powstało "Gimnazjum Państwowe z językiem wykładowym niemieckim w Bielsku" posiadające wydział matematyczny i humanistyczny, w późniejszym okresie matematyczno-przyrodniczy i humanistyczny. Liczba uczniów wynosiła ponad 600 w tym około 80 dziewcząt. Po roku 1922, wraz z utworzeniem województwa śląskiego, szkoły w Bielsku zaczęły podlegać Wydziałowi Oświecenia Publicznego przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Z początkiem lat 30-tych gimnazjum państwowe przekształcono w gimnazjum neoklasyczne bez kierunku matematyczno-przyrodniczego. W okresie międzywojennym szkoła przyjmowała uczniów narodowości niemieckiej mających obywatelstwo polskie, którzy obowiązkowo uczyli się także języka polskiego. Szkoła przestała istnieć we wrześniu 1939 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Antonina Staszków, Katowice, 1990]

Border dates:

[1860-1921] 1922-1939

Classification:

The name of the creator:

K.K. Staats-Oberrealschule in Bielitz, K.K. Staatsgymnasium in Bielitz, Staatsrealschule in Bielitz, Staatsgymnasium in Bielitz

Dates:

1860-1921, 1922-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

73

Total archival units developed :

73

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 19.12.1990, 0014-6