Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego i Urządzeń Technologicznych "Elgos" w Czechowicach-Dziedzicach

Reference code
13/89/0
Border dates
[1964-1967] 1968-1992
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

1. Dyrektor Naczelny: schematy organizacyjne, materiały dotyczące organizacji zakładu oraz jego oddziałów zamiejscowych, struktura zarządzania, zarządzenie wewnętrzne Dyrektora, pisma okólne i polecenia Dyrektora zakładu, protokoły z obrad międzynarodowych z udziałem OBR, z lat [1964-1967]1968-1992, sygn. 1-75 2. Dział Planowania i Zbytu: roczne plany pracy przedsiębiorstw, plany rozwoju nauki i techniki, plany pracy naukowo- badawczej, plany pracy rocznej oddziałów, sprawozdania ze sprzedaży i wykonania zadań planowych, sprawozdania roczne GUS dot. wykonania podstawowych wyników i wskaźników przedstawiających rozwój postępu technicznego, analizy działalności przedsiębiorstwa jako placówki naukowo- badawczej, z lat [1964-1967]1968-1992, sygn. 76-145 3. Dział Służb Pracowniczych: regulaminy wewnątrzzakładowe, taryfikatory płac, protokoły pokontrolne z kontroli zewnętrznych, materiały dotyczące zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdanie z działalności socjalnej, z lat [1966-1967]1968-1990, sygn. 146-183 4. Wydział Budowy Maszyn: analiza gospodarki narzędziowej, roczne plany produkcji, program w zakresie konstrukcji technologii i mechanizacji produkcji, z lat 1968-1972,sygn. 184-193 5. Dział Zaopatrzenia: sprawozdania roczne GUS dotyczące zaopatrzenia, z lat 1968-1970, sygn.194 6. Dział Kontroli Jakości: program poprawy jakości produkcji, sprawozdanie z badań wyrobów i oceny jakości, z lat [1966-1967]1968-1976, sygn. 195-215 7. Dział Postępu Technicznego: plany postępu technicznego i ich realizacja, Rada Naukowo-Techniczna, z lat 1971-1988, sygn. 216-222 8. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: materiały dotyczące poprawy stanu BHP, protokoły pokontrolne, zestawienie wyników badania środowiska pracy, sprawozdania GUS dotyczące wypadków przy pracy, z lat 1969-1988, sygn. 223-226 9. Dział Księgowości: bilanse roczne, plany i sprawozdania finansowe, z lat 1968-1990, sygn. 227-252 10. Rada Zakładowa: protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, uchwały i zarządzenia, dokumentacja związków zawodowych, z lat 1969-1991, sygn. 253-260

The history of the creator:

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego i Urządzeń Technologicznych "Elgos" w Czechowicach-Dziedzicach został utworzony z dniem 01 stycznia 1968 r. na podstawie zarządzenia Nr 5/Org/68 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 19 stycznia 1968 r. (zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1.01.1968 r.). Zakład powstał na bazie istniejącego od 1964 r., w ramach Fabryki Sprzętu Elektrotechnicznego "Kontakt" w Czechowicach-Dziedzicach, Rozwojowego Biura Konstrukcyjnego. W pierwszej fazie działalności istniał jako Zakład Doświadczalny przy Centralnym Biurze Konstrukcji Kablowych w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Następnie na mocy zarządzenia Nr 102/Org/71 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 12 listopada 1971 r. zostaje przekształcony w samodzielną jednostkę pod nazwą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego "Elgos" w Czechowicach-Dziedzicach, podległą bezpośrednio Zjednoczeniu Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego "Unikabel" w Warszawie. Przedmiotem działalności przedsiębiorstw było prowadzenie funkcji wiodących w zakresie sprzętu elektrotechnicznego, instalacyjnego, oświetleniowego i grzejnego, technologii jego wytwarzania oraz normalizacji. Kompleksowe prowadzenie prac naukowo-badawczych, konstrukcyjnych, techniczno-projektowych i doświadczalnych w w/w zakresie oraz udział we wdrożeniu wyników tych prac. Prowadzenie działalności ogólnotechnicznej, w tym prac z zakresu normalizacji, typizacji, szkolenia, informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej, ochrony patentowej jak również popularyzacja osiągnięć nauki i techniki. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy wykonywał swoje prace przede wszystkim dla zakładów podległych Zjednoczeniu Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego "Unikabel", a następnie Zjednoczeniu Przemysłu Elektrotechnicznego i Oświetleniowego "Polam" w Warszawie. Z chwilą powołania OBR w Czechowicach-Dziedzicach przekazano mu składniki majątkowe Przedsiębiorstwa Doświadczalnego Przemysłu Elektrotechnicznego "Kablosprzęt" zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach, Ożarowie Mazowieckim i Szczecinie. Komórki w Szczecinie i Ożarowie Mazowieckim funkcjonowały jako oddziały zamiejscowe ośrodka w Czechowicach-Dziedzicach. Oddział w Ożarowie Mazowieckim po kilku miesiącach przestał podlegać OBR "Elgos" w Czechowicach-Dziedzicach". Nie były to jedyne oddziały OBR"Elgos". W 1973 r. z dniem 1 marca utworzono w Wierbce pow. Olkusz Oddział OBR "Elgos", który działał do 1986 r., kiedy to 27 listopada został zlikwidowany. Kolejnym oddziałem, który utworzono w grudniu 1971 r. była placówka OBR "Elgos" w Mysłowicach, działała ona do stycznia 1991 r. Oddział w Szczecinie został natomiast w 1975 r. przekazany przedsiębiorstwu "Predom". W 1976 r. w związku z powstaniem nowego Zjednoczenia Przemysłu Oświetleniowego i Elektrotechnicznego "Polam", które stało się bezpośrednią jednostką nadrzędną OBR "Elgos" zmienił nazwę na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego "Polam-Elgos". Następnie w 1986 r. na mocy ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, nazwa jednostki uległa dalszemu rozszerzeniu na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego i Urządzeń Technologicznych "Elgos", w związku z likwidacją zjednoczenia zniesiono w nazwie dodatek "Polam". W takim kształcie przedsiębiorstwo działało do momentu całkowitej likwidacji w grudniu 1992 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Grażyna Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała, 1994]

Border dates:

[1964-1967] 1968-1992

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1964-1964, 1968-1992.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

260

Total archival units developed :

260

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 21.11.1994, 0014-4