Wojewódzka Rada Narodowa w Bielsku-Białej

Reference code
13/211/0
Border dates
1975-1990
Number of series
56
Number of scans
0

Content:

1. Organizacja rad narodowych, z lat 1975-1986, sygn. 1-11 2. Wybory, z lat 1976-1987, sygn. 12-23 3. Sesje rad narodowych, z lat 1975- 1990, sygn. 24-109 4. Działalność koordynacyjna rad narodowych, z lat 1978-1983, sygn. 110-116 5. Nadzór, z lat 1975- 1990, sygn. 117-125 6. Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, z lat 1977-1990, sygn. 126-129 7. Prezydia rad narodowych, z lat 1975-1990, sygn. 130-177 8. Radni, z lat 1975-1990, sygn. 178-206 9. Samorząd mieszkańców miast, z lat 1975-1986, sygn. 207-210 10. Samorząd wiejski, z lat 1978-1988, sygn. 211-213 11. Odznaczenia, z lat 1975-1990, sygn. 214-452 12. Komisje rady narodowej, z lat 1975-1990, sygn. 453-638 13. Sprawozdania statystyczne, z lat 1976-1990, sygn. 639-650 14. Skargi i wnioski, z lat 1986-1987, sygn. 651-652

The history of the creator:

Wojewódzka Rada Narodowa w Bielsku-Białej została utworzona na podstawie ustawy z dnia 28.05.1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju zostało utworzone m.in. województwo bielskie z siedzibą wojewódzkich organów władzy i administracji państwowej w Bielsku-Białej. Rady narodowe były organami władzy samorządowej. WRN w Bielsku-Białej działała w oparciu o Ustawę z dnia 25.01.1958 r. o radach narodowych W chwili powstania, na podstawie Uchwały Rady Państwa z dnia 31.05.1975 r. w sprawie liczby członków i składów imiennych rad narodowych stopnia wojewódzkiego, liczbę członków ustalono na 100 osób. Kolejnymi Uchwałami Rady Państwa zostały uregulowane m.in. sprawy: sesji rad narodowych, regulaminu rady narodowej oraz komisji rad narodowych. Powołano osiem komisji stałych i jedna doraźna. W dniu 18.09.1975 r. wprowadzono Regulamin Biura WRN w Bielsku-Białej oraz Statut Biura WRN, który określał biuro rady narodowej jako jednostkę organizacyjną wchodzącą w skład urzędu wojewódzkiego, podporządkowaną bezpośrednio przewodniczącemu rady narodowej, a wykonującą wszystkie niezbędne czynności związane ze sprawnym funkcjonowaniem prezydium rady, komisji i radnych w realizacji ich zadań i funkcji, jak również jednolity rzeczowy wykaz akt Biura WRN w Bielsku-Białej. Wojewódzka Rada Narodowa przestała istnieć z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym, w wyniku której jej kompetencje zostały przejęte w większości przez usamodzielnione gminy. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Grażyna Sokół-Szołtysek, Bielsko-Biała, 2004]

Border dates:

1975-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1975-1990, 1975-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

727

Total archival units developed :

652

Total archival units without records:

0

Total current materials

14.0

Total current materials developed

13.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak
Book inventory approved Tak
Working list Tak
Book inventory approved Tak

KM 06.04.2005, 0010-3