Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej

Reference code
13/228/0
Border dates
1977-1983
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

I. Władze i ciała kolegialne Związku: 1. Walne zebrania Okręgu: protokoły walnych zebrań członków Związku, księga protokołów zebrań Zarządu, z lat 1977-1983, sygn. 1-5 2. Komisja Rewizyjna: protokoły zebrań Komisji, sprawozdania z działalności, protokół posiedzenia Komisji dot. rozpatrzenia votum nieufności wobec prezesa Związku, z lat 1977-1983, sygn. 6-9 3. Rada Artystyczna: protokoły posiedzeń Rady Artystycznej, z lat 1977-1981, sygn. 10 4. Sekcje twórcze: walne zgromadzenia, protokoły zebrań Sekcji Malarskiej, Sekcji Grafiki, Sekcji Zbiorczej, sprawozdania, z lat 1977-1983, sygn. 11-19 II. Organizacja i podstawy prawne działania: 1. Organizacja i struktura ZPAP: statut, regulamin przyznawania nagród, z 1980 r., sygn. 20-21 2. Kontrola: protokoły kontroli działalności gospodarczej, protokoły kontroli działalności Zarządu, Rady Artystycznej i Sekcji, z lat 1978-1983, sygn. 22-24 III. Plany i Sprawozdania: preliminarze budżetowe, bilanse roczne, plany wystaw artystycznych, sprawozdania z działalności stowarzyszenia ZPAP i Klubu Absolwentów, z lat 1977-1983, sygn. 25-31 IV. Wydawnictwa, Popularyzacja, Dokumentacja: biuletyn Zarządu, zarys działalności ZPAP w Bielsku- Białej, z lat 1977-1980, sygn. 32-33 V. Sprawy artystyczno-zawodowe: ocena stanu potrzeb środowiska plastyków, z 1977 r., sygn. 34 VI. Imprezy artystyczne: protokoły posiedzeń Jury Konkursu na "Obraz kwartału", z 1978 r., sygn. 35

The history of the creator:

W dniu 10 czerwca 1977 r. na Walnym Zjeździe Ogólnopolskim Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie zatwierdzono powstanie w Bielsku-Białej, w miejsce istniejącego Oddziału - Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Władzami Okręgowymi ZPAP były: Walne Zebranie Członków Okręgu, Zarząd Okręgu, Komisja Rewizyjna Okręgu oraz Sąd Koleżeński, natomiast Organami Zarządu Okręgu: Rada Artystyczno-Programowa oraz Rady Artystyczne Sekcji. Związek działał w oparciu o zatwierdzony statut ZPAP kontynuując działalność byłego Oddziału. Ogłoszenie stanu wojennego spowodowało zawieszenie działalności Okręgu ZPAP od 28 stycznia do 31 maja 1982 r. W tym okresie działalność Związku prowadził Komisaryczny Pełnomocnik Wojewody bielskiego. W dniu 01 sierpnia 1983 r. podjęło działalność Biuro Likwidacyjne ZPAP. Ostateczna likwidacja ZPAP nastąpiła w 1984 r. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Joanna Borgosz, Bielsko-Biała, 1990]

Border dates:

1977-1983

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1977-1983.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

35

Total archival units developed :

35

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 19.12.1990, 0014-6