Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej

Reference code
13/229/0
Border dates
1945-1977
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

I. Władze i ciała kolegialne Związku 1. Walne zebrania Oddziału: protokoły walnych zebrań członków ZPAP Oddział w Bielsku-Białej, z lat 1954-1974, sygn. 1-5 2. Zarząd Oddziału, delegatura: protokoły zebrań członków i Zarządu Oddziału, zebrania ZPAP Delegatura w Bielsku-Białej, z lat 1952-1973, sygn. 6-10 II. Organizacja i podstawy prawne działania 1. Organizacja i struktura ZPAP: statut, projekt statutu ZPAP, statut Społecznego Komitetu ds. Plastyki, regulaminy przyjęć członków, regulaminy konkursów, zakres obowiązków, z lat 1948-1964, sygn. 11-19 2. Kontrola: protokoły kontroli działalności ZPAP Oddział w Bielsku-Białej, z lat 1967-1974, sygn. 20 III. Plany i sprawozdania: plany pracy i programy działania, plany pracy Pawilonu Wystawowego, sprawozdania i zestawienia działalności stowarzyszenia, działalności artystycznej, analizy działalności, z lat 1946-1977, sygn. 21-33 IV. Współdziałanie (w kraju): współpraca ZPAP Oddział w Bielsku- Białej z Wojewódzkim Ośrodkiem Kulturalno-Oświatowym w Katowicach, z 1962 r., sygn. 34 V. Wydawnictwa, Popularyzacja, Dokumentacja: artykuły do czasopism, karty działalności artystycznej, zarys historii ZPAP Oddział w Bielsku- Białej, wycinki prasowe, z lat 1945-1978, sygn. 35-39 VI. Sprawy artystyczno-zawodowe: sprawy opieki nad dziełami sztuki, sprawy przedsiębiorstw i pracowni sztuk plastycznych, z lat 1951-1963, sygn. 40-43 VII. Imprezy artystyczne: protokoły dotyczące weryfikacji obrazu, posiedzenia Komisji Artystycznej w sprawach wystaw i konkursów, księgi pamiątkowe wystaw, afisze, z lat 1946-1977, sygn. 44-61

The history of the creator:

Z chwilą wyzwolenia Bielska, w lutym 1945 r., rozpoczyna się okres rozwoju środowiska plastycznego. Do miasta przybywają plastycy z różnych środowisk: Krakowa, Warszawy, Wilna, Lwowa, a także z terenów Śląska i Zagłębia. W okresie lata i jesieni 1945 r. sprawy Związku Plastyków prowadzili: Jan Chwierut jako Prezes oraz Stanisław Oczko, kierownik Referatu Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Bielsku jako Sekretarz. Był to Zarząd Tymczasowy czyli Ekspozytura. Rada Artystyczna przy Zarządzie Okręgowym ZPAP w Katowicach na podstawie Statutu w dniu 17.XII.1945 przyjęła 11 członków rzeczywistych, tworząc Oddział ZPAP Bielsko w dniu 20 grudnia 1945 r. Walne zebranie członków Oddziału, w dniu 24 stycznia 1947 r. wybrało nowy skład Zarządu. W roku 1950 Zarząd Główny zniósł Oddziały i przemianował je na Delegatury. W ten sposób powstała Delegatura Zarządu Okręgu Katowickiego ZPAP w Bielsku-Białej, która działała od 6 lutego 1954 r. do 7 grudnia 1954 r. Z dniem 07 grudnia 1954 r. zostały przywrócone Oddziały w całej Polsce, natomiast w dniu 14 września 1977 r. ZPAP Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej zakończył swoją działalność. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Joanna Borgosz, Bielsko-Biała, 1990]

Border dates:

1945-1977

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1977.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

61

Total archival units developed :

61

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 19.12.1990, 0014-6