Komunalna Kasa Oszczędności w Oświęcimiu

Reference code
13/347/0
Border dates
1919-1952
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

I. Okres międzywojenny z lat 1919-1939 /sygn.1-23/ 1. Sprawy finansowo-budżetowe z lat 1928,1932-1936 /sygn.1-6/ okólniki, inwentarze nieruchomości funduszu obrotowego i zasobowego, bilanse KKO 2. Sprawy kredytowe z lat 1919-1939 /sygn.7-23/ prośby o pożyczki, umowy o przeliczenie na podstawie skryptów dłużnych, zapisy kaucyjne, układy konwersyjne, papiery wartościowe, pożyczki terminowe, skrypty dłużne II. Okres okupacji hitlerowskiej z lat 1939-1943 /sygn.24-35/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1940-1943 /sygn.24/ zarządzenia m.in.w sprawie likwidacji KKO w Oświęcimiu 2. Sprawy finansowe z lat 1939-1943 /sygn.25-32/ inwentarz kosztów administracyjnych, pożyczek hipotecznych, bilanse miesięczne 3. Sprawy kredytowe z lat 1940-1942 /sygn.33-35/ zestawienie udzielonych pożyczek III. Okres PRL z lat 1945-1951 /sygn.36-53/ 1. Sprawy finansowo-administracyjne z lat 1945-1949 /sygn.36-44/ bilanse, inwentarz sum przechodnich, zamknięcia rachunków, protokoły z przeprowadzonej rejestracji dokumentów na okaziciela, rozliczenia z ukończonej akcji upłynniania weksli redyskontowanych przed wojną 2. Likwidacja KKO w Oświęcimiu z lat 1949-1951 /sygn.45-53/ zarządzenia i korespondencja, bilans otwarcia likwidacji, protokoły z nieściągniętych należności, wykaz nieruchomości KKO znajdujących się w administracji Banku Rolnego, protokół z przejęcia ruchomości przez NBP Oddział w Oświęcimiu, rejestracja dokumentów na okaziciela IV. Przesunięcie z 2011 r. akta z lat 1948-1952 /sygn.54,55/ bilanse i inwentarz Kasy, informacje o losach dokumentacji po likwidacji Kasy.

The history of the creator:

KKO w Oświęcimiu została powołana w 1927 r. przez Miejski Związek Samorządowy w Oświęcimiu. Zasięg działalności kasy obejmował miasto Oświęcim i przyległą okolicę. KKO w Oświęcimiu z chwilą powstania posiadała odrębność prawną od związku poręczającego, którą uzyskała przez wciągnięcie do rejestru handlowego. Organami zarządzającymi była rada, dyrekcja i komisja rewizyjna. Nadrzędną władzę nadzorczą sprawował Minister Skarbu zarówno w okresie II Rzeczypospolitej, jak i PRL. Natomiast w latach okupacji hitlerowskiej kontrolę tę pełnił Rząd Generalnego Gubernatorstwa. KKO w Oświęcimiu działała bez większych zakłóceń do września 1939 r. We wrześniu jej praca została przerwana. KKO została przekształcona przez władze okupacyjne na Oddział Powiatowej Kasy Oszczędności w Bielsku, który przeprowadził likwidację Kasy w latach 1941-1943, a następnie włączyły do Komunalnej Kasy Oszczędności w Bielsku-Białej. W związku z reformą bankowości w Polsce i w wyniku dekretu o reformie bankowej z dnia 25 października 1948 r. Związek Komunalnych Kas Oszczędności przestał istnieć, a jego prawa i obowiązki przeszły na Narodowy Bank Polski. Komunalne Kasy Oszczędności zostały podporządkowane pod względem organizacyjnym, personalnym, finansowym i rewizyjnym Narodowemu Bankowi Polskiemu. W związku z rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1949 r., w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności, KKO miasta Oświęcim została z dniem 1 stycznia 1950 r. postawiona w stan likwidacji. Jej likwidatorem został mianowany Państwowy Bank Rolny. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

1919-1952

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1919-1952.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

55

Total archival units developed :

55

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 55 j.i.

K.M.16.12.1970 r. inwentarz książkowy wspólny dla zespołów akt Nr k.z 13/347 i 13/353, w 2011 r. włączono jako opracowane 2 j.i. (sygn. 54,55)