Akta miasta Zatora

Reference code
13/360/0
Border dates
1493, 1570-1945 [1946-1947]
Number of series
47
Number of scans
0

Content:

I. Akta miasta Zatora z lat 1574...1772/1773-1775 /sygn.1-31/ odpisy dokumentów królewskich dotyczących przywilejów dla miasta i kościoła parafialnego w Zatorze, pismo burmistrza i rady dotyczące pożaru Zatora w 1630 r., zapisy dla kościoła parafialnego, sprawa utrzymania szkółki miejskiej, księga radziecka, akta dotyczące sporu gruntowego miasta Zatora z Konwentem OO Dominikanów w Krakowie z 1768 r. II. Magistrat miasta Zatora z lat 1772-1866 /sygn.32 - 294/ 1. Sprawy ogólno-administracyjne z lat 1772-1866 /sygn.32 - 104/ cyrkularze cyrkułu myślenickiego i wadowickiego oraz obwodu wadowickiego, protokoły z posiedzeń magistratu miasta Zatora, odpisy przywilejów miasta, akta dotyczące sporów gruntowych miasta, opis granic miasta, spis parcel zabudowanych m. Zatora, wykaz parcel gruntowych, spis rzemieślników w mieście, wykaz numerów domów z podziałem Zatora na dzielnice, akt odnowienia figury św. Rocha w Zatorze 2. Sprawy finansowe z lat 1799-1866 /sygn.105-223/ dzienniki kasowe, protokoły kontroli kasy miejskiej, księgi kontowe, preliminarze budżetowe, inwentarze majątkowe, sprawy podatkowe, depozyty w kasie miejskiej 3. Luźna korespondencja z lat 1801-1866 /sygn.224-269/ akta dotyczące: funkcjonowania magistratu, wyboru rady gminnej i wydziałowej, spraw karnych i sądowych, porządku i bezpieczeństwa w mieście, spraw drogowych i polowych, spraw szupasowych, rzemiosła i handlu, propinacji, gospodarki wodnej i rybołówstwa, łowiectwa i myślistwa, wycinania wikliny gminnej, nieruchomości i gruntów, rolnictwa i hodowli, licytacji i dzierżaw, spraw wojskowych, ewidencji ludności, spraw budowlanych, spraw szkolnych i sanitarnych, opieki nad ubogimi i chorymi, spraw kultury o ochrony zabytków, świąt i uroczystości. Spraw kościelnych, straży pożarnej, spraw przeciwpożarowych i studni miejskich, spraw spadkowych, klęsk żywiołowych i nieszczęśliwych wypadków, świadectw moralności i ubóstwa, dóbr zatorskich i podziału administracyjnego. 4. Pomoce kancelaryjne z lat 1789-1801, 1832-1844, 1855-1864 /sygn.270-292/ dzienniki podawcze, indeksy do dzienników podawczych, dzienniki podawcze kasy miejskiej 5. Inne z lat 1815,1848 /sygn.293, 294/ protokoły posiedzeń Rady Narodowej miasta Zatora i jego okręgu/1848/, korespondencja z Radą Narodową Obwodu Wadowickiego i magistratem, statut Rady Narod. , akt nobilitacji Józefa Bischan de Ebenberg III. Rada i Urząd Miejski w Zatorze z lat [1841]1867-1918[1928] /sygn.295-1149/ 1. Sprawy organizacyjno - administracyjne z lat 1867-1918 /sygn.295-476/ a/ ogólne z lat 1867-1918 /sygn.295-351/ okólniki c.k. Starostwa Powiatowego w Wadowicach i w Oświęcimiu oraz Wydziału Powiatowego w Wadowicach, protokoły uchwał z posiedzeń rady gminnej, indeks do księgi uchwał, protokoły z posiedzeń zwierzchności gminnej, organizacja posiedzeń rady i zwierzchności gminnej b/ ewidencja i ruch ludności z lat 1867-1918 /sygn.352-372/ arkusze spisowe ludności, indeksy do spisów ludności, sprawy przynależności do gminy, protokoły obcych i służących c/ sprawy wyborcze z lat 1867-1918 /sygn.373-416/ wybory naczelnika gminy i zwierzchności gminnej, rady gminnej, rady powiatowej, do Sejmu Krajowego i Rady Państwa d/ sprawy wojskowe z lat 1881-1918 /sygn.417-440/ księgi meldunkowe żołnierzy i urlopowanych, spisy ewidencyjne żołnierzy, spisy rezerwistów i urlopowanych, wykazy pospolitaków wykazy pojemności kwaterunkowej miasta, luźna korespondencja e/ sprawy sądowe i policji z lat 1861-1918 /sygn.441-476/ książka spraw załatwianych przez policję, instrukcja służbowa i regulamin dla policji miejskiej, protokół ewidencyjny sądownie karanych, rejestr kar, wykazy szupasowe i koszty szupasu, korespondencja luźna 2. Sprawy finansowe z lat 1867-1918 /sygn.477-786/ instrukcja rachunkowo - kasowa dla kasjera i kontrolera, dzienniki kasowe, księgi kontowe na przychody i rozchody, księga kontowa majątku zakładowego gminy, protokoły kontroli kasy miejskiej, preliminarze budżetowe, budżety funduszu administracyjnego, zamknięcia rachunków funduszu administracyjnego i majątku zakładowego, inwentarze majątku gminy, sprawy podatkowe; wykazy podatników, wykazy należności podatkowych, klucz do obliczania podatku, korespondencja podatkowa, książki kwitowe, kwity kasowe. 3. Luźna korespondencja z lat 1867-1918 /sygn.787-945/ akta dotyczące: funkcjonowania magistratu, zadłużenia i oszczędności miasta, podziału administracyjnego, urzędu pocztowego, spraw polowych i gajowych, licytacji i dzierżaw, handlu i rzemiosła, aprowizacji, propinacji i prowadzenia szynków, spraw przemysłowych, spraw drogowych, kolei żelaznych, spraw budowlanych, opieki nad chorymi i ubogimi, spraw weterynaryjnych i sanitarnych, spraw szkolnych, obchodów świąt i uroczystości, działalności stowarzyszeń i organizacji, spraw statystycznych, nieruchomości i lokali miejskich, rolnictwa, hodowli i uboju zwierząt, kasy chorych i nieszczęśliwych wypadków, straży pożarnej, spraw przeciwpożarowych i studni miejskich, spraw kościelnych, Żydów w Zatorze, cmentarzy, dóbr ziemskich, a także akt erekcyjny Kopca Grunwaldzkiego w Palczowicach, akt erekcyjny figury św. Jana Kantego w Zatorze. 4. Pomoce kancelaryjne z lat 1882-1918 /sygn.946-985/ dzienniki podawcze, indeksy do dzienników podawczych 5. Zakłady i Fundusze przy Zarządzie Miejskim z lat 1841-1928 /sygn.986-1149/ a/ Fundusz Ubogich z lat 1841-1918 /sygn.986-1087/ dzienniki kasowe funduszu, księgi kontowe, inwentarze majątku, zamknięcia rachunków, dziennik kasy szpitalnej, wykaz stanu chorych, kalek i ubogich, dziennik podawczy funduszu, luźna korespondencja b/ Fundusz sanitarny z lat 1906-1907/sygn.1088/ dziennik kasowy c/ Fundusz cmentarny z lat 1870-1918 /sygn.1089-1100/ dzienniki kasowe, księga kontowa, księga oględzin pośmiertnych, księga zmarłych d/ Fundusz drogowy z lat 1888-1908 /sygn.1101-1102/ księga kasowa i kontowa e/ Fundusz zarodowy z lat 1902-1923 /sygn.1103-1106/ księgi kontowe i zamknięcia rachunków f/ Fundusz depozytowy z lat 1893-1928 /sygn.1107-1120/ dzienniki kasowe, księgi kontowe, luźna korespondencja g/ Fundusz lodowni z lat 1891-1911 /sygn.1121-1124/ dzienniki kasowe, księgi kontowe, luźna korespondencja h/ Czytelnia Zatorska z lat 1903-1917 /sygn.1125/ i/ Pogotowie miejskie i strażackie z lat 1913-1921 /sygn.1126/ j/ Fundusz przebudowy domu gminnego w Zatorze z lat 1903-1910 /sygn.1127/ dziennik kasowy k/ Towarzystwo Pomocy Przemysłowej w Zatorze z lat 1906-1913 /sygn.1128-1130/ dziennik podawczy, protokoły z posiedzeń, korespondencja luźna l/ Miejska Fabryka Wyrobów Betonowych w Zatorze z lat 1906-1919 /sygn.1131-1149/ dziennik podawczy, inwentarz majątku, księgi kontowe, zamknięcie rachunków, księgi kasowe, księga towarów, księga straca, księga magazynowa ł/ inne z lat 1857-1917 /sygn.1148-1149/ materiały po Ferdynandzie Dobrzańskim nauczycielu w Zatorze, druki: obwieszczeń, regulaminów, ogłoszeń IV. Zarząd Miejski w Zatorze z lat.1918-1939 /sygn.1150-1573/ 1. Dział Ogólno - Organizacyjny z lat 1918-1939 /sygn.1150-1207/ okólniki i zarządzenia, księga uchwał rady miejskiej, księga uchwał zwierzchności gminnej, księgi uchwał Zarządu Miejskiego, sprawozdania o stanie miasta, funkcjonowanie urzędu, granice administracyjne miejscowości i powiatów, sprawy używania pieczęci, wybory do rady gminnej miasta Zatora, wybory Zarządu Miejskiego, sprawy osobowe pracowników, regulamin czynności rady, komisji i zarządu, księga protokołów komisji gospodarczej, księgi inwentarzowe majątku gminy, przedsiębiorstwa gminne, eksploatacja żwirowisk gminnych 2. Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1918-1939 /sygn.1208-1294/ dzienniki kasowe, księgi kasowe, dzienniki kontowe, dzienniki główna, księgi dochodów i wydatków budżetowych, preliminarze budżetowe, budżety i zamknięcia rachunków, księgi biercze podatków, kredyty komunalne, podatki państwowe, egzekucja administracyjna opłat i kar, pożyczka państwowa 3. Dział Gospodarki Gminnej z lat 1918-1939 /sygn.1295-1371/ drogi i place publiczne, spisy obowiązanych do świadczeń drogowych, dziennik kasowy funduszu drogowego, sprawy oświatowe, sprawy dotyczące kultury, zdrowie publiczne, akcja sanitarna, opieka nad chorymi i ubogimi, działalność towarzystw opiekuńczych, sprawy powodziowe, bezrobocie, rolnictwo i łowiectwo, ubój zwierząt, popieranie przemysłu i handlu, elektrownia w Zatorze 4. Dział Administracyjny /spraw poruczonych/ z lat 1918-1939 /sygn.1372-1458/ wybory do Sejmu i Senatu /zarządzenia, listy wyborców, spisy wyborców, protokoły wyborów, sprawy związane z reperacją kościoła parafialnego w Zatorze, sprawy wyznaniowe /gmina żydowska/, księgi meldunkowe i skorowidze, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, sprawy wojskowe i świadczeń wojennych, sprawy drogowe, sprawy budowlane, aprowizacja, sprawy karne i sądowe. 5. Pomoce kancelaryjne z lat 1918-1939 /sygn.1459-1488/ dzienniki podawcze, indeksy do dzienników, rejestry kancelaryjne i korespondencyjne, książki doręczeń pism 6. Zakłady i Fundusze przy Zarządzie Miejskim z lat 1918-1939 /sygn.1489-1503/ a/ Fundusz Ubogich z lat 1919-1935 /sygn.1489-1500/ dzienniki podawcze, księgi kontowe b/ Fundusz depozytowy z lat 1919-1926 /sygn.1501-1502/ sprawy finansowe c/ Fundusz zarodowy z lat 1920-1924 /sygn.1503/ zamknięcie rachunków 7. Stowarzyszenia i organizacje z lat 1918-1939 /sygn.1504-1562/ m.in. Macierz Szkolna, Towarzystwo Szkoły Ludowej, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Czytelnia Zatorska, Koło Przyjaciół Harcerzy, Związek Miast Małopolskich i Śląska Cieszyńskiego, Związek Miast Polskich, Towarzystwo Kasynowe, Związek Strzelecki, Fundusz Obrony Narodowej, Liga Morska i Kolonialna, Związek Peowiaków, Związek Oficerów Rezerwy RP, Związek Rezerwistów, Ogólny Związek Podoficerów Rezerwy RP, Związek Legionistów Polskich, związki zawodowe, towarzystwa rolne, handlowe i przemysłowe, stowarzyszenia żydowskie, towarzystwa opiekuńcze, organizacje charytatywne, towarzystwa turystyczne i sportowe, Ochotnicza Straż Pożarna. 8. Inne z lat 1918-1939 /sygn.1563-1573/ obchody świąt i rocznic, plebiscyt na Górnym Śląsku, komitety popierania różnych inwestycji, korespondencja w sprawach ważnych osobistości, Ignacy Wielgus adwokat w Zatorze, Dyrekcja Dóbr h. Potockiego, Zygmunt Lowe adwokat w Zatorze. V. Akta miasta Zatora / Burgermeister der Stadt Zathor/ z lat 1939-1945 /sygn.1574 - 1711/ okólniki i zarządzenia, korespondencja w sprawach funkcjonowania urzędu i spraw administracyjno - organizacyjnych, ewidencja ludności, osadnictwo wojenne, sprawy wojskowe, sprawy karne i sądowe, sprawy osobowe pracowników urzędu, sprawy szkolne, ubezpieczenia, sprawy handlu i przemysłu, plany budowlane, podatki, kasa miejska, straż pożarna. Przesunięcia z 2008 r. z lat 1891-1946 /sygn.1712-1728/ książka robotnicza, książeczka wkładowa Towarzystwa "Pomoc Przemysłowa", sprawozdania rachunkowe, sprawy grobownictwa wojennego, korespondencja w sprawach meldunkowych, rejestr wydanych dowodów osobistych (1929-1935), podania o wydanie dowodu osobistego, sprawy rzeźni i targowicy miejskiej, sprawy Muzeum historii Zatora (Dr. Rużiczka), kwestionariusze dla ustalenia prawa do niemieckiej listy narodowościowej. Przesunięcia z 2009 r. z lat 1931-1939/sygn.1729-1733/ Koperty z ankietami osób zamieszkujących w gminie wraz z arkuszami zbiorczymi i podaniami o wydanie dowodów osobistych. Przesunięcia z 2011 r. z lat 1806-1868 (sygn.1734-1737) Korespondencja administracyjno-gospodarcza. Nabytek z AN w Krakowie z lat 1493...-1793 (sygn. 1738-1741) Przywileje dla miasta Zatora, Protocollum viceadvocatiale Zathoriense, księga radziedzka zatorska, akta consularia.

The history of the creator:

Zator otrzymał prawa miejskiej (na prawie lwóweckim) w roku 1292 z nadanie księcia cieszyńskiego Mieszka, do którego włości należała osada i targowisko książęce Zator. Od roku 1317 miasto przynależało do nowo wyodrębnionego księstwa oświęcimskiego, a od roku 1445 Zator stał się stolicą odrębnego księstwa powstałego w wyniku podziału księstwa oświęcimskiego. W roku 1456 księstwo zatorskie zostało zhołdowane Koronie, a w roku 1494 zostało wykupione przez króla Jana Olbrachta. Pełne zespolenie Zatora z Koroną nastąpiło na mocy przywilejów inkorporacyjnych z lat 1563, 1564. Zator posiadał typowe dla miast Rzeczypospolitej instytucje samorządu tj. wójta , ławę i radę. Zator był siedzibą sądu ziemskiego oraz starostwa. Największy jego rozkwit przypadł na okres XVI i początek XVII wieku, głównie za sprawą rozwoju hodowli karpia, a także rzemiosła sukienniczego, tkackiego i garbarskiego. Upadek miasta zapoczątkowany w okresie potopu szwedzkiego pogłębił się w okresie XVIII w. W roku 1772 miasto zostało włączone do Austrii, co pociągnęła za sobą również zmiany w dotychczasowej organizacji władz miejskich tj. likwidację rady i ławy miejskiej oraz powstanie magistratów. Początkowo na czele magistratu Zatora stał syndyk prezydujący z przydanymi mu do pomocy urzędnikami miejskimi (protokolant, kasjer, kontroler kasy miejskiej). Nową organizację władz miejskich wprowadziła ustawa gminna z 1866 r. (ze zmianami w roku 1889 i 1896) kiedy to wprowadzona została rada gminy miasta Zatora oraz zwierzchność gminna na czele z burmistrzem. Z niewielkimi zmianami struktura władz miejskich przetrwała do roku 1933 czyli do wprowadzenia w życie ustawy "o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego", kiedy to jako organ wykonawczy i zarządzający wprowadzono Zarząd Miejski. W okresie okupacji niemieckiej Zator został wcielony w granice Rzeszy, a zgodnie z rozporządzeniem z 12 grudnia 1939 r. na czele urzędu gminnego stał "Bürgermeister der Stadt Zator”. Stan ten przetrwał do stycznia 1945 r. czyli do momentu wkroczenie na teren Zatora wojsk sowieckich. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Pawła Hudzika]

Border dates:

1493, 1570-1945 [1946-1947]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1493-1493, 1570-1945, 1946-1947.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

ukraiński, polski, niemiecki, łaciński

Availability:

Available in full

Total archival units:

1741

Total archival units developed :

1737

Total archival units without records:

0

Total current materials

30.55

Total current materials developed

30.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 4 j.
Book inventory approved Nie 1737 j.i.

K.M.17.12.1996 r., 2008-opracowano przesunięcie z zesp. 16/161 - 17 j.i., 2009 - opracowano przesunięcie z zesp.16/30 w ilości 5 j.i.-0,15 mb., w 2011 przesunięto z Nr 16/154 nieopracowane 4 j. - 0,15 mb.