Akta miasta Oświęcimia

Reference code
13/362/0
Border dates
1509-1944
Number of series
23
Number of scans
0

Content:

I. Magistrat miasta Oświęcimia /1807 - 1866/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1838 - 1866 /sygn.1 - 9/ -protokoły z sesji magistratu, protokoły czynności, sprawy administracyjno - gospodarcze, kataster gruntowy 2.Kasa miejska z lat 1807, 1838 - 1866 /sygn. 10 - 33/ -instrukcja, księgi dzienniki kasowe II. Rada i Urząd Miejski miasta Oświęcimia /1867 - 1918/ 1. Sprawy organizacyjno - administracyjne z lat 1867 - 1918 /sygn. 34 - 104/ - księgi uchwał rady gminnej miasta Oświęcimia, księga funkcjonariuszy gminnych, zarządzenia i korespondencja w sprawach adm. - gosp. , sprawy opieki społecznej, nielegalnych przekroczeń granicy, szupasu, inwentarze majątku gminnego, księgi meldunkowe, certyfikaty przynależności do gminy, listy popisowych, rejestracja rezerwistów i pospolitaków, arkusze spisowe ludności, sprawy certyfikatów i paszportów dla bydła, podwody, wykazy cen targowych, sprawy budowlane, zamknięcie rachunków majątku obrotowego, księga uwolnień od podatku 2. Kasa Miejska z lat 1867 - 1918 /sygn. 105 - 222/ - zamknięcie rachunkowe kaucji, wadiów i depozytów, księga likwidacyjna przychodów i rozchodów, księgi główna, dzienniki kasowe, księgi kontowe, sumaryczne rachunki kasy, korespondencja, protokół podawczy i dzienniki podawcze, indeksy do dziennika podawczego. III. Zarząd Miejski w Oświęcimiu /1918 - 1939/ 1. Sprawy organizacyjno - administracyjne z lat /1866 - 1917/ 1918 - 1939 /sygn. 223 - 291/ księgi uchwał Rady, instrukcja kancelaryjna, zarządzenia, kwestionariusze majątkowe mieszkańców miasta, sprawy dzierżawy dóbr miejskich, ceny, zarządzenia i rejestracja stowarzyszeń z terenu miasta, sprawy zdrowia publicznego, akcji sanitarno - porządkowej, rejestr wydawanych świadectw moralności, sprawy opieki społecznej, księgi sług i czeladzi, sprawy rekwizycji mieszkań, sprawy karno - administracyjne, rejestry kar, sprawy bezrobotnych, rejestr spraw przemysłowych, sprawy budowlane, podania o wydanie dowodów osobistych, księgi meldunkowe, ewidencja przynależności do gminy, listy popisowych, spisy poborowych, taksy wojskowe, wykazy domów do zakwaterowania, wykazy dezerterów z wojska, zasiłki dla rodzin żołnierzy, listy wyborcze i spisy wyborców do Sejmu i Senatu. 2. Kasa Miejska z lat 1918 - 1939 /sygn.292 - 328/ księgi kontowe, księgi ewidencyjne należności czynnych i biernych, księgi biercze dodatków, dzienniki kasowe, korespondencja Kasy, rejestr nakazów płatniczych, 3. Pomoce kancelaryjne z lat 1919 - 1936 /sygn. 329 - 358/ dzienniki podawcze, indeksy do dzienników, spisy spraw. IV. Akta miasta Oświęcimia/ Bürgermeister der Stadt Auschwitz./ 1939 - 1944/ 1.Sprawy administracyjno - gospodarcze z lat 1939 - 1944 /sygn. 359 - 361, 377 - 418/ podania w sprawach podatków, sprawy pobytu czasowego Polaków w Oświęcimiu, wytyczne w sprawach meldunkowych, sprawy pomocy zimowej, sprawy rodzin członków NSDAP, szkolenie wojskowe dziewcząt niemieckich, odznaczenia dla funkcjonariuszy policji zasłużonych w walce z wrogami III Rzeszy, zarządzenia w sprawach kontroli robotników polskich, sprawy remontów i prac budowlanych na terenie miasta / rachunki i faktury wystawiane przez firmy/ , sprawy przydziału kartek mieszkaniowych, przepisy dot. Prowadzenia kartotek narodowościowych, korespondencja w sprawie konfiskaty majątków, wykazy firm z tereniu Oświęcimia. V. Zakłady i Fundusze przy Zarządzie Miejskim z lat 1869 - 1927 /sygn. 363 - 367/ zamknięcie rachunkowe Funduszu szpitala św. Mikołaja, akta po Franciszku Karasińskim, Straż Pożarna w Oświęcimiu, księga uchwał Rady Szkolnej Miejscowej w Oświęcimiu. Dopływy wyłączone w trakcie skontrum z lat 1869 - 1925 /sygn. 368 - 376/ Korespondencja administracyjno gospodarcza m.in. sprawy gruntowe, budowa dróg i mostów, sprawy szkolne, wypas bydła, sprawy rolne. Dopływy 2006 z lat 1930,1931, 1940-1944 /sygn.429 – 513/ 1.Plany i mapy z lat 1940,1941, 1943, 1944 /sygn.429 – 434/ plan ogólny miasta Oświęcimia, plany zabudowy miasta, mapy obrębu miejskiego, 2.Dokumentacja techniczna z lat 1930, 1931, 1940 – 1944 / sygn.434 – 513/ 1. Opracowania ogólne z lat 1940 – 1941/sygn.435 – 437/ 2. Zaopatrzenie w wodę z lat 1941 – 1943 /sygn.438 – 443/ plany sytuacyjne stacji wodociągów, przekroje instalacji , schemat sieci elektrycznej stacji wodociągów, 3.Wodociągi z lat 1942, 1944 /sygn.444 - 448/ plany sytuacyjne rozbudowy wodociągów, wniosek o odstąpienie od zakazu budowy odcinka wodociągów. 4.Odprowadzanieścieków i deszczówki z lat 1942 – 1944 /sygn.449 – 466/ plany ogólne, plany sytuacyjne, przekroje, rzuty, obliczenia statyczne, zestawienia materiałów, kosztorysy 5. Kanały ściekowe do Wisły z lat 1941 – 1944 /sygn. 467 – 470/ projekt odprowadzenia kanalizacji i deszczówki do Wisły / plany, szkice, przekroje, obliczenia/, instrukcja obsługi pompy głębinowej 6.Oczyszczalnia ścieków z 1944 r. /sygn.471 – 472/ dokumentacja osadnika szlamu 7.Przebudowa ulic i placów z lat 1941 – 1944 /sygn.473 – 488/ profile ulic, plany rzuty przekroje dotyczące przebudowy ulic: Kolejowej, Krakowskiej, Glückaufstrasse /Sienkiewicza/, Friedrichstrasse /B.Joselewicza/, Hauptstrasse /Jagiełły/, Teichstrasse /Górnickiego/, Torweg /Plebańska/, Wikingerstrasse /Klucznikowska/, oraz dróg dojazdowych do miasta, 8.Przebudowa i budowa osiedli z lat 1931, 1944 /sygn.489 - 492/ zabudowania przy Małym Rynku, w okolicach IG Fraben, osiedle Babice, osiedla kolejowego, 9.Pojedyncze obiekty z lat 1930, 1940-1944 /sygn.492 – 513/ przebudowa Zamku, mostu na Sole, koncepcja zagospodarowania Rynku, szkoła ludowa w Oświęcimiu, wodociąg dla straży pożarnej, gospoda w Monowicach, rowy przeciwlotnicze. Przesunięcie z 2011 r. odpis dokumentu z 1796 r. /sygn 514/ Nabytek z AN w Krakowie z lat 1518, 1760-1845 /sygn. 515-527? Dokument pergaminowy Jana Konarskiego, biskupa krakowskiego, księgi radzieckie i łąwnicze, księgi magistratu, korespondencja Nabytek 2018 z roku 1906 /sygn. 528/ Plan stacji kolejowej w Oświęcimiu

The history of the creator:

Oświęcim otrzymał prawa miejskie ok.1272 r. (w 1291 r. potwierdzone i rozszerzone przez Mieszka księcia cieszyńskiego). Od 1317 r. stolica odrębnego księstwa wyłączonego z księstwa cieszyńskiego, w roku 1327 zhołdowane koronie św. Wacława, od 1457 wykupione (wraz z księstwem) przez Kazimierza Jagiellończyka. Ostatecznie przyłączone do Korony po 1564 r. W okresie staropolskim w mieście funkcjonowały wszystkie instytucje samorządu miejskiego (wójt, ława, rada). W roku 1772 po I rozbiorze Oświęcim wszedł w skład monarchii austriackiej . W roku 1793 mocą przywileju cesarza Franciszka II miasto otrzymało potwierdzenie dotychczasowych swoich praw. Od roku 1783 w mieście zaprowadzono magistrat na czele z burmistrzem (od 1831 naczelnik - syndyk prezydujący). Nową organizację władz miejskich wprowadziła ustawa gminna z 1866 r. (ze zmianami w roku 1889 i 1896) kiedy to wprowadzona została rada gminy miasta Oświęcimia oraz zwierzchność gminna na czele z burmistrzem (naczelnikiem). Z niewielkimi zmianami struktura władz miejskich przetrwała do roku 1933 czyli do wprowadzenia w życie ustawy "o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego" , kiedy to jako organ wykonawczy i zarządzający wprowadzono Zarząd Miejski. W okresie okupacji niemieckiej , zgodnie z rozporządzeniem z 12 grudnia 1939 r. na czele urzędu gminnego stał "Bürgermeister". [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Bogusławy Czajeckiej]

Border dates:

1509-1944

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1509-1944.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski, niemiecki, łaciński

Availability:

Available in full

Total archival units:

528

Total archival units developed :

527

Total archival units without records:

0

Total current materials

13.3

Total current materials developed

13.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie 8 j.
Book inventory approved Nie 527 j.i.
Electronic archive inventory draft Nie 1 j.

K.M. 5.09.1969 r., K.M.18.12.2006 r. - 3 nowe j.a wydzielono i zinwentaryzowano w trakcie porządkowania zesp. Nr 16/38, włączno z Nr k.z 16/12 włączono jako uporządkowane - 6 j. kartografi oraz 79 j. dokumentacji technicznej / inwentarz do przepisania/, w 2018 roku włączono opracowane akta z AN w Krakowie (13 j.)