Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Wadowicach

Reference code
13/365/0
Border dates
1945-1950
Number of series
45
Number of scans
0

Content:

A. Powiatowa Rada Narodowa w Wadowicach z lat1945 - 1950 /sygn.1-32/ I. Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.1-27/ 1. Organizacja samorządu powiatowego z lat1945-1949 /sygn.1-7/ reorganizacja gminnych i miejskich rad narodowych, zmiany terytorialne, wykazy pracowników i członków PRN, wydziału powiatowego, GRN, burmistrzów, wójtów i sołtysów, odznaczenia, statuty opłat administracyjnych, listy kandydatów na ławników, upaństwowienie lasów samorządowych 2. Funkcjonowanie organów ustrojowych z lat 1945-1950 /sygn.8-24/ sprawozdania PRN, protokoły z posiedzeń PRN, MRN i GRN oraz poszczególnych komisji 3. Kontrola społeczna PRN z lat 1945-1949 /sygn.25-27/ protokoły z kontroli rad, sprawozdania z działalności komisji kontroli społecznej II. Dział nadzoru nad gminami z lat 1945-1950 /sygn.28-32/ uchwały i statuty GRN, sprawozdania z zebrań gromadzkich B. Wydział Powiatowy w Wadowicach z lat 1945-1950 /sygn.33-91/ I. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.33-45/ 1. Organizacja samorządu powiatowego z lat 1945-1950 /sygn.33-34/ zarządzanie i sprawy podziału administracyjnego 2. Funkcjonowanie organów ustrojowych z lat 1945-1950 /sygn.35-36/ księga protokołów i uchwał Wydziału Powiatowego 3. Organizacja oddziału adm.samorządowego z lat 1945-1950 /sygn.37-38/ instrukcje kancelaryjne, podział czynności, spisy spraw 4. Sprawy osobowe z lat 1945-1950 /sygn.39-40/ zarządzenia, ewidencja osobowa/ 5. Kontrola wewnętrzna i władzy nadzorczej z lat 1945-1950 /sygn.41/ protokoły i zarządzenia polustracyjne 6. Majątek samorządu powiatowego z lat 1945-1949 /sygn.42/ wniosek o rozszerzenie terenów na rozbudowę Andrychowa, wykaz czynnych zakładów przemysłowych i gmachów zniszczonych, dzierżawa gruntów gromadzkich 7. Przedsiębiorstwa samorządu powiatowego z lat 1946-1948 /sygn.43/ zarządzenia 8. Komunalna Kasa Oszczędności z lat 1946-1948 /sygn.44/ zarządzenia, rewizja KKO 9. Statystyka ogólna z lat 1949-1950 /sygn.45/ wykazy samorządowych gospodarstw rolnych, plany przedsiębiorstw komunalnych II. Dział Finansowo - Gospodarczy z lat 1945-1950 /sygn.46-60/ 1. Budżety z lat 1947-1950 /sygn.46-50/ planowanie budżetowe GRN wykonanie budżetów GRN i ośrodków zdrowia 2. Dochody samorządu powiatowego 1945,1947-1950 /sygn.51-52/ sprawozdania GRN z wpływów podatkowych, wymiar i pobór podatków, opłaty adm. 3. Kredyt komunalny 1946-1949 /sygn.53-54/ zestawienia i sprawy dotacji 4. Dochody obce z lat 1946-1949 /sygn.55-58/ rozliczenia, zadłużenia przedwojenne samorządów, wytyczne i korespondencja dot. ubezpieczeń rzeczowych/ 5. Sprawy ogólno - gospodarcze z lat 1947-1948 /sygn.59-60/ ankiety GRN, kontrola gospodarczo - rachunkowa III. Dział ogólnej polityki komunalnej z lat 1945-1950 /sygn.61-68/ 1. Oświata z lat 1945-1950 /sygn.61/ uruchamianie szkół, nauczanie, dojazdy młodzieży, sprawy teatru i kin 2. Opieka społeczna z lat 1945-1947 /sygn.62/ statuty ośrodków zdrowia., letniska, zdrojowiska, kolonie letnie 3. Rolnictwo z lat 1945-1950 /sygn.63-64/ sprawy wodno - melioracyjne, akcja oddłużania wsi, hodowla bydła, organizacja lasów samorządowych/ 4. Oświata rolnicza z lat 1945-1949 /sygn.65/ 5. Weterynaria z lat 1947-1949 /sygn.66/ 6. Popierania przemysłu i handlu z lat 1945-1949 /sygn.67/ ograniczanie spożycia, sieć handlowa, dotacje na popieranie drobnego przemysłu na Podhalu, zwiększanie produkcji mebli w Kalwarii 7. Różne sprawy społeczne i statystyczne działu z lat 1945-1949 /sygn.68/ sprawy szkód samorządowych, zadłużeń, wykazy gmin i gromad, cmentarze, budowa domów ludowych łaźni i kąpielisk IV. Dział nadzoru nad gminami z lat 1945-1950 /sygn.69-89/ 1. Organizacja nadzoru nad samorządami gminnymi z lat 1946-1948 /sygn.69/ skład organizacyjny i personalny GRN, wykazy nieruchomości opuszczonych i poniemieckich 2. Inspekcje gmin z lat 1945-1950 /sygn.70-73/ sprawozdania, protokoły i zarządzenia polustracyjne 3. Wytyczne dot. szkoleń pracowników gminnych z lat 1946-1950 /sygn.74/ 4. Współpraca w nadzorze nad zadaniami społeczno - gospodarczymi gmin z lat 1945-1950 /sygn.75/ sprawy elektryfikacji wsi, gminna gospodarka lokalami, używanie dawnych herbów miast 5. Organizacja samorządu gminnego z lat 1945-1950 /sygn.76-79/ podział terytorialny powiatu, tworzenie nowych gmin i gromad, rozbudowa miasta Kalwarii, utworzenie powiatu oświęcimskiego, protokoły z wyborów burmistrzów, wójtów i sołtysów oraz ich zastępców. 6. Funkcjonowanie gminnych organów ustrojowych z lat 1948 /sygn.80/ protokoły z posiedzeń: burmistrzów, wójtów i sekretarzy gminnych, Międzypartyjnej Konferencji Porozumiewawczej trzech Stronnictw Demokratycznych w Zatorze, Delegatów Komisarzy pow.wadowickiego oraz roków starościńskich w Makowie Podhalańskim. 7. Organizacja urzędów gminnych z lat 1946 /sygn.81/ 8. Sprawy osobowe pracowników gminnych z lat 1945-1950 /sygn.82-83/ wykazy pracowników, którzy wyjechali na ziemie zachodnie do prac samorządowych, statutu etatów i stanowisk 9. Budżety gminne i gromadzkie z lat 1946-1950 /sygn.84/ 10. Finanse gminne z lat 1945-1948 /sygn.85/ nadzór nad poborem danin 11. Świadczenia w naturze /szarwarki/ z lat 1948 /sygn.86/ 12. Majątek gmin i gromad z lat 1945-1950 /sygn.87/ nadzór nad gospodarką gminną 13. Budownictwo mieszkaniowe i nadzór budowlany z lat 1945-1947 /sygn.88/ projekt odbudowy powiatu wadowickiego 14. Różne sprawy gminne i statystyka działu z lat 1946-1950 /sygn.89/ wykazy gromad wchodzące w skład III Rzeszy, materiały dotyczące działalności oddziałów leśnych na terenie gmin, niszczenie akt gmin, gospodarka leśna V. Dział Pożarnictwa z lat 1945-1950 /sygn.90/ wytyczne, zaopatrzenie gmin w wodę, subwencje VI. Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego z lat 1948-1949 /sygn.91/ sprawy organizacyjne, plany inwestycyjne, zagospodarowanie przestrzenne, zalesianie nieużytków VII. Sprawy osobowe, pozwolenia na budowę z lat 1945-1950 /sygn.92-94/ sprawy osobowe pracowników, członków PRN oraz miejskich i gminnych rad narodowych, zezwolenia na budowę budynków w gminach Wieprz i Wadowice. IX. Dopływ z 2009 r. , akta z lat 1945-1950 /sygn.117-120/ Księgi uchwał Prezydium PRN, protokoły posiedzeń komisji.

The history of the creator:

Działalność organów samorządowych-powiatowej rady narodowej i wydziału powiatowego ukształtowała się w oparciu o ustawy i zarządzenia KRN z 1944 r. obowiązujące na terenie całego kraju oraz o szczegółowe zarządzenia, okólniki i instrukcje wydawane dla województwa krakowskiego. Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. zniosła organy samorzadu terytorialnego, a ich kompetencje przekazała radom narodowym jako organom jednolitej władzy państwowej. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Elżbiety Skalińskiej-Dindorf ]

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1950, 1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

120

Total archival units developed :

120

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 120 j.i.
Book inventory approved Tak 120 j.i.

K.M.6.06.1968 r., w 2009 r. włączono do zespołu i opracowano 4 j.i.