Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oświęcimiu

Reference code
13/374/0
Border dates
[1910-1950] 1951-1973 [1974-1975]
Number of series
148
Number of scans
0

Content:

I. Wydział Ogólno-Organizacyjny z lat 1950-1975 /sygn.1-831/ 1.Protokoły sesji PRN z lat 1950-1973 /sygn.1-68/ 2.Uchwały PRN : rejestry, realizacja z lat 1957-1975 /sygn.69-78/ 3.Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1952-1973 /sygn.79-127/ 4.Interpelacje i postulaty radnych z lat 1964-1973 /sygn.128-134/ 5.Komisje PRN i Konwent Seniorów z lat 1950-1973 /sygn.135-314/ Komisja Administracji i Porządku Publicznego, Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego, Komisja Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego, Komisja Finansów, Budżetu i Planu Gospodarczego, Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisja Handlu, Komisja Komunikacji, Komisja Mandatowo-Regulaminowa, Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Pracy i Pomocy Społecznej, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, Komisja Zaopatrzenia Ludności, Komisja Zdrowia Opieki Społecznej oraz Zatrudnienia, komisje doraźne. 6.Prezydium PRN - protokoły posiedzeń z lat 1950-1973 /sygn.315-468/ 7.Uchwały Prezydium PRN : rejestry, realizacja z lat 1951-1973 /sygn.469-522/ 8.Narady i konferencje członków organów kolegialnych z lat 1950-1973 /sygn.523-538/ 9.Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1954-1973 /sygn.539-549/ 10.Komitety blokowe z lat 1964-1973 /sygn.550-552/ 11.Organizacja Prezydium PRN z lat 1950-1973 /sygn.553-593/ statuty, regulaminy organizacyjne, sprawy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, realizacja wytycznych i zarządzeń własnych 12.Realizacja uchwał i zarządzeń organów wyższego stopnia z lat 1962-1973 /sygn.594-610/ 13.Podział administracyjny powiatu z lat 1950-1973 /sygn.611-641/ 14.Sprawy personalne radnych, członków komisji, pracowników PPRN i organów podległych z lat 1950-1973 /sygn.642-697/ 15.Sprawozdania dotyczące spraw pracowniczych PPRN i jednostek podległych z lat 1951-1971 /sygn.698-708/ 16.Radiowęzeł terenowy, kronika, Biuletyny Informacyjne PPRN i inne z lat 1951-1973 /sygn.709-720/ 17.Skargi i wnioski z lat 1951-1973 /sygn.721-742/ 18.Kontrole i inspekcje w jednostkach podległych z lat 1950-1973 /sygn.743-831/ II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1950-1973 /sygn.832-1015/ 1.Organizacja PKPG z lat 1951-1972 /sygn.832-835/ 2.Wieloletnie, powiatowe plany gospodarcze i inne plany i sprawozdania z lat 1950-1972 /sygn.836-882/ 3.Bilanse siły roboczej z lat 1952-1972 /sygn.883-963/ 4.Bilanse dochodów i wydatków ludności z lat 1955-1971 /sygn.964-967/ 5.Sprawozdania statystyczne, opracowania i analizy z lat 1951-1973 /sygn.968-977/ 6.Kontrole generalne przeprowadzone przez WKPG w Krakowie z lat 1960 /sygn.978/ 7.Zaświadczenia Lokalizacyjne z lat 1951-1973 /sygn.979-1015/ III. Wydział Finansowy z lat 1945-1974 /sygn.1016-1419/ 1.Organizacja Wydziału z lat 1967-1969 /sygn.1016-1019/ 2.Sprawozdania opisowe i analizy, opracowania statystyczne z lat 1952-1971 /sygn.1020-1046/ 3.Narady robocze, odprawy, posiedzenia komisji z lat 1957-1969 /sygn.1047-1054/ 4.Kontrole z lat 1947-1972 /sygn.1055-1130/ 5.Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów z lat 1951-1974 /sygn.1131-1329/ 6.Korespondencja budżetowa referatów z lat 1950-1971 /sygn.1330-1376/ 7.Przedsiębiorstwa - rejestry, analizy z lat 1959-1967 /sygn.1377-1381/ 8.Referat Likwidacyjny z lat 1945-1967 /sygn.1382-1388/ 9.Rejestry płatników podatku od nieruchomości , Dzienniki Główna z lat 1952-1965 /sygn.1389-1409/ 10.Dokumentacja osobowo-płacowa pracowników Wydziału z lat 1961-1966 /sygn.1410-1419/ IV. Wydział Oświaty i Kultury z lat 1927-1974 /sygn.1420-1680/ 1.Konferencje i narady organizowane przez Wydział, instruktorów oświatowych, wychowawczyń przedszkoli, kierowników szkół podstawowych z lat 1953-1973 /sygn.1420-1427/ 2.Organizacja i sieć placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych z lat 1952-1974 /sygn.1428-1452/ 3.Plany i sprawozdania Wydziału Oświaty i Kultury oraz jednostek podległych z lat 1952-1974 /sygn.1453-1477/ 4.Kontrole, rewizje, inspekcje, wizytacje wydziału i nadzorowanych placówek z lat 1955-1974 /sygn.1478-1506/ 5.Wyniki nauczania ,organizacje w szkołach, nauczanie dorosłych, zajęcia pozalekcyjne z lat 1950-1973 /sygn.1507-1523/ 6.Krzewienie kultury, imprezy kulturalne, zespoły artystyczne, biblioteki, ochrona zabytków z lat 1951-1959 /sygn.1524-1535/ 7.Akta szkół i przedszkoli - plany, organizacja roku szkolnego, sprawy kadrowe, wykazy nauczycieli, listy płac z lat 1951-1973 /sygn.1536-1561/ 8.Akta osobowe pracowników wydziału i nauczycieli z lat 1927-1966 /sygn.1562-1680/ V. Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1946-1974 /sygn.1681-1754/ 1.Zarządzenia normatywne, organizacja i sprawozdawczość Referatu Wojskowego z lat 1964-1971 /syg.1681-1695/ 2.Kontrole, sprawy osobowe urzędników, zmiana imion i nazwisk z lat 1951-1971 /sygn.1696-1699/ 3.Stowarzyszenia z lat 1951-1974 /sygn.1700-1711/ 4.Sprawy USC , narodowości, Ludność Cygańska z lat 1951-1966 /sygn.1712-1722/ 5.Zezwolenia na organizację imprez, zezwolenia na wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje z lat 1951-1971 /sygn.1723-1754/ VI. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1931-1974 /sygn.1755-2013/ 1.Konferencje i narady, plany i sprawozdania, organizacja wydziału, sprawy pracownicze, sprawozdania jednostek podległych, Analizy sytuacji w rolnictwie, skargi i wnioski z lat 1951-1974 /sygn.1755 -1816/ 2.Opracowania statystyczne z lat 1951-1973 /sygn.1817-1915/ 3.Kontrole z lat 1960-1973 /sygn.1916-1923/ 4.Elektryfikacja rolnictwa, osadnictwo na Ziemiach Zachodnich z lat 1951-1974 /sygn.1924-1959/ 5.Sprawy własnościowe, obrót ziemią z lat 1931-1966 /sygn.1960-2013/ VII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1950-1974 /sygn.2014-2188/ 1.Realizacja uchwał, wniosków, postulatów, zadań, narady, odprawy, konsultacje, organizacja wydziału, pracownicy z lat 1950-1973 /sygn.2014-2040/ 2.Plany i sprawozdania, sprawozdania statystyczne z lat 1950-1973 /sygn.2031-2097/ 3.Inwentaryzacja dróg, przedsiębiorstw i urządzeń komunalnych, rzeźnie, targowiska, kominiarze, TOPL, czyny społeczne, usuwanie skutków powodzi, ochrona lasów z lat 1950-1974 /sygn.2098-2108/ 4.Polityka lokalowa, inwestycje budowlane, remonty kapitalne z lat 1950-1973 /sygn.2109-2123/ 5.Organizacja przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych, plany i sprawozdania podległych przedsiębiorstw z lat 1957-1973 /sygn.2124-2149/ 6.Kontrole z lat 1958-1973 /sygn.2150-2175/ 7.Cmentarnictwo i grobownictwo wojenne, skargi i wnioski z lat 1952-1973 /sygn.2176-2188/ VIII. Wydział Komunikacji Drogowej z lat 1950-1960 /sygn.2189-2193/ sprawy organizacyjne i inne IX. Wydział Przemysłu i Handlu z lat 1945-1970 /sygn.2194-2283/ 1.Realizacja uchwał, wniosków, zadań, narady, odprawy, konsultacje z lat 1951-1969 /sygn.2194-2200/ 2.Sprawy przemysłu, rzemiosła, spółdzielni pracy - plany, sprawozdania, analizy, rejestracja z lat 1945-1967 /sygn.2201-2241/ 3.Kontrole i inspekcje z lat 1954-1966 /sygn.2242-2248/ 4.Sprawy handlu, piekarnictwa, gastronomii, administracja, lokalizacja, regulacja cen, młyny gospodarcze z lat 1951-1970 /sygn.2249-2278/ 5.Sprawy koncesji, skargi, odwołania, zażalenia z lat 1952-1967 /sygn.2279-2283/ X. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1950-1974 /sygn.2284-2407/ 1.Narady, zjazdy, odprawy, konferencje, realizacja postulatów wyborczych, uchwał, wniosków, czyny społeczne z lat 1951-1973 /sygn.2284-2299/ 2.Plany i sprawozdania, opracowania statystyczne z lat 1951-1973 /sygn.2300-2324/ 3.Nadzór i kontrola z lat 1958-1973 /sygn.2325-2343/ 4.Sprawy ogólne lecznictwa, lecznictwa zamkniętego, wiejskiego, przemysłowego z lat 1950-1973 /sygn.2344-2374/ 5.Sprawy opieki nad matkami, dziećmi i młodzieżą szkolną z lat 1960-1973 /sygn.2375-2385/ 6.Organizacja Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej oraz jednostek podległych i nadzorowanych z lat 1951-1973 /sygn.2386-2407/ XI. Wydział Zatrudnienia z lat 1950-1973 /sygn.2408-2428/ organy kolegialne, sprawy organizacyjne wydziału, sprawozdania i analizy, kontrole i inspekcje, werbunek i pośrednictwo pracy XII. Powiatowa Komenda Straży Pożarnych z lat 1969-1973 /sygn.2429-2450/ normatywy, organizacja PKSP, zapobieganie pożarom, sprawy operacyjno-bojowe, szkolenie pożarnicze, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Powiatowy w Oświęcimiu XIII. Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury z lat 1948-1974 /sygn.2451-3973/ 1.Zatwierdzenia planów realizacyjnych budownictwa uspołecznionego z lat 1969-1973 /sygn.2451-2756/ 2.Zezwolenia na budowę z lat 1956-1973 /sygn.2757-2810/ 3.Pozwolenia na budowę budownictwa uspołecznionego z lat 1968-1973 /sygn.2811-3727/ 4.Lokalizacje szczegółowe z lat 1957-1970 /sygn.3728-3739/ 5.Dokumentacja techniczna szkół i przedszkoli z lat 1948-1965 /sygn.3740-3751/ 6.Dokumentacja techniczna agronomówek i wodomistrzówki z lat 1960-1970 /sygn.3752-3807 7.Plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1950-1974 /sygn.3808-3952/ 8.Mapy gospodarcze z lat 1969 /sygn.3957-3973/ XIV. Przesunięcia w 2007 r. - Akta osobowe pracowników Wydziału Oświaty z lat 1910-1966 /sygn.3974-4010/ Teczki akt osobowych nauczycieli i innych pracowników oświaty ułożone alfabetycznie wraz ze indeksami, indeksem miejscowości w których znajdowała się szkoła oraz indeksem osobowym. XV. Przesunięcia z 2010 r. z lat 1944-1960 /sygn.4011-4021/ Sprawy likwidacyjne przejęte po RUL w Białej Krakowskiej i ostatecznie załatwione przez PPRN w Oświęcimiu. XVI. Nabytek z 2013 r., z lat 1956-1962 /sygn.4022/ Księga ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych oraz łąk i pastwisk. XVII. Przesunięcie z 2016 r. z lat 1950-1952 /sygn. 4023-4027/ Sprawozdania dotyczące podatków, akta osobowe pracowników Wydziału Finansowego. XVIII. Nabytek z 2017 r. z lat 1969-1974 /sygn. 4028-4033/ Wywłaszczenia i wykup gruntów na terenie gminy Kęty.

The history of the creator:

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oświęcimiu rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 1951 r. wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego Bielsko-Biała, zmiany granic powiatów: cieszyńskiego, wadowickiego i żywieckiego, zniesienia powiatu bialskiego i utworzenia powiatu oświęcimskiego. Rozporządzenie powołało do życia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oświęcimiu, a jego obszar działania obejmował większość gmin likwidowanego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białej Krakowskiej. Nowo powstały urząd miał działać na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Działalność PPRN w Oświęcimiu zamknęła ustawa z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. Ustawa weszła w życie z dniem 9 grudnia 1973 r. Granicami terytorialnymi działalności PPRN w Oświęcimiu były granice powiatu oświęcimskiego z lat 1951-1973. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza autorstwa Joanny Sieranc-Guzdek]

Border dates:

[1910-1950] 1951-1973 [1974-1975]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1910-1950, 1951-1973, 1974-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

4049

Total archival units developed :

4033

Total archival units without records:

0

Total current materials

70.11

Total current materials developed

69.76

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Nie 4033 j.i.
Electronic archive inventory draft Nie 16 j.

KM.18.12.2006 r., Przesunięcie międzyzespołowe z 2007 - 37 j.i. opracowane w 2007 r., przes.241/2010 - 11 j.i. opracowano w 2010 r., 2013 - opracowany nabytek 1 j.i., przes.42/2016 - 5 j.i. opracowano w 2016 r., nab. 1694/2017 - 6 j. opracowano w 2017 r.