Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Wadowicach

Reference code
13/687/0
Border dates
1954-2005
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Korespondencja organizacyjna oraz bilanse Oddziału PKO w Wadowicach z lat 1954 - 1989 /sygn. 1-28/ 2. Dopływ 2007. Akta z lat 1963 - 2001 /sygn.29-99/ Sprawy organizacyjne Oddziału PKO, akty normatywne własne i zewnętrzne, plany i sprawozdania roczne, analizy skarg i wniosków, kontrole i rewizje kompleksowe i problemowe, bilanse roczne Oddziału PKO w Wadowicach za lata 1976-2000. 3. Dopływ 2013. Akta z lat 1954 - 2005 /sygn.100-133/ Zbiory aktów normatywnych własnych, wzory odcisków stempli i pieczęci, regulamin organizacyjny, sprawozdania z działalności, plany, skargi i wnioski, sprawy wypłaty odszkodowań za nieruchomości. 3. Dopływ 2014. Akta z lat 1998 - 1999, 2003 - 2004 /sygn.136-139/ Regulamin organizacyjny Oddziału, protokoły przekazania komórek organizacyjnych Banku, raport z audytu problemowego.

The history of the creator:

Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Wadowicach powstała 1 czerwca 1954 r. i działała w oparciu o rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Powszechnej Kasy Oszczędności. Oddział podporządkowany był centrali w Krakowie. Podstawowe zadania PKO zostały określone przez uchwałę Nr 11 Rady Ministrów dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia podstawowych zadań Powszechnej Kasy Oszczędności, a statut Banku zatwierdzony został uchwałą Nr 12 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Powszechnej Kasy Oszczędności. Zakres działania PKO określało Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 1963 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności. W 1969 r. PKO przejęła część agend zlikwidowanego Banku Inwestycyjnego, a od 1 stycznia 1970 r. czynności i zadania zlikwidowanego przedsiębiorstwa Obsługa Ratalnych Sprzedaży OSR. Zakończenie samodzielnej działalności Powszechnej Kasy Oszczędności nastąpiło z dniem 1 lipca 1975 r. w związku z przejęciem jej zadań oraz majątku przez Narodowy Bank Polski. Zaznaczyć jednak należy, że w ramach NBP nadal działał Oddział PKO w Wadowicach.

Border dates:

1954-2005

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1954-2005, 1954-2005.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

139

Total archival units developed :

139

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 139 j.i.
Book inventory approved Tak 139 j.i.

K.M.12.10.2006 r. inwentarz książkowy IZA, dopływ opracowany 2007 - 0,90 mb.- 71 j.i. 2010 r.- całość przepisano w inwentarzu książkowym. 2013 - dopływ opracowany 34 j.i., 2014 - dopływ opracowany 6 j.i. (K.M. 12.06.2014)