Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej

Reference code
13/689/0
Border dates
[1783-1918] 1919-1939
Number of series
42
Number of scans
0

Content:

I. Starostwo Powiatowe w Białej (1853) 1919-1939 1.Akta prezydialne 1919-1925 (sygn. StB 491-492) 2.Akta ogólne 1919-1931 (sygn. StB 493-552) 3.Dzienniki podawcze i indeksy 1919-1921 (sygn. StB 553-559) II. C.K. Starostwo w Białej (K.K. Bezirkshauptmannschaft in Biała) (1799) 1869-1918 4.Akta i dzienniki podawcze prezydialne 1869-1918 (sygn. StB 25-40) 5.Normalia (1859) 1869-1917 (sygn. StB 41-45) 6.Akta ogólne (1799)1869-1918 (1923) (sygn. StB 45-377, 578,579) 7.Dzienniki podawcze i indeksy 1883-1918 (sygn. StB 378-490) III. 8.C.K. Urząd Cyrkularny w Myślenicach (K.K.Kreisamt in Myślenice) (sprawy kościelne i dominialne) 1783-1819 (sygn. StB 1) 9.C.K. Urząd Cyrkularny w Wadowicach (K.K. Kreisamt in Wadowice) (sprawy kościelne, miejskie, dominialne) 1820-1855 (sygn. StB 2-4,573-576) 10.C.K. Urząd Obwodowy w Wadowicach (K.K. Kreisbehörde in Wadowice) (sprawy kościelne, szkolne, dominialne) 1855-1866 (sygn. StB 5, 577) 11.C.K. Urząd Powiatowy w Białej (K.K. Bezirksamt in Biała) 1856-1868 (sygn. StB 6-11 ) 12. C.K. Urząd Powiatowy w Kętach (K.K. Bezirksamt in Kęty) 1855-1867 (sygn. StB 21-21) 13. C.K. Urząd Powiatowy w Oświęcimiu (K.K. Bezirksamt in Oświęcim) 1854-1864 (sygn. StB 22) 14.Magistrat w Białej 1837-1855 (sygn. StB 23) 15.Magistrat w Kętach 1823-1856 (sygn. StB 23) 16.Magistrat w Oświęcimiu 1810-1855 (sygn. StB 23) 17.Dominia Bulowice, Czaniec, Pisarzowice 1823-1856 (sygn. StB 24) 18.Powiatowa Komisja Zasiłkowa w Białej (1915) 1920-1921 (sygn. StB 560) 19.Ekspozytura Rolnicza C.K. Namiestnictwa Nr 22 w Białej 1916-1919 (sygn. StB 561-562) 20.Powiatowa Komisja Aprowizacyjna 1920-1921 (sygn. StB 563) 21.Powiatowa Komisja Rozdziału Drzewa przy Starostwie w Białej 1919-1920 (sygn. StB 564) 22.Powiatowy Urząd Gospodarczy w Białej 1918-1923 (sygn. StB 565-568) 23.Zbiór akt z odciskami pieczęci gmin powiatu bialskiego i różnych urzędów spoza powiatu (sygn. StB 569-570) 24.Zbiór druków związanych z urzędowaniem starostwa (sygn. StB 571-572)

The history of the creator:

Starostwo Powiatowe w Białej to kontynuator działalności C. K. Starostwa w Białej, utworzonego na mocy rozporządzenia C. K. Ministra Spraw Wewnętrznych z 16.07.1868 r., które przekształcało dotychczasowe urzędy powiatowe – w tym Urząd Powiatowy w Białej (1854-1868) – w starostwa. W okresie II Rzeczypospolitej organizacja starostw aż do 1928 r. opierała się wciąż na przepisach austriackich. Podstawą ich dalszej działalności było rozporządzenie Prezydenta RP z 19.01.1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 30.06.1930 r. w sprawie wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania. Właściwością terytorialną starostwa był powiat bialski w granicach ustalonych rozporządzeniem C. K. Ministerstwa Stanu z 23.01.1867 r. W latach 1910-1932, w związku z funkcjonowaniem Starostwa w Oświęcimiu, z powiatu wyłączone były gminy należące do okręgu sądowego w Oświęcimiu. Starosta w Polsce międzywojennej był mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, a podlegał wojewodzie. Jako organ I instancji administracji rządowej był wykonawcą zleceń władz centralnych i wojewódzkich. Do zadań jego urzędu należały wszystkie sprawy administracji państwowej, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone innym władzom, a zatem sprawy m.in.: dot. bezpieczeństwa (przed 1918 r. wszystkie policyjne), sprawy wojskowe (zwłaszcza pobór), przemysłu handlu i rzemiosła, aprowizacyjne, budowlane, drogowe i wodne, sanitarne, opieki społecznej i inwalidów, weterynaryjne, ochrony lasów, łowiectwa i rybołówstwa, administracyjno-prawne (m.in. dot. obywatelstwa) oraz nadzór nad samorządem gminnym i powiatowym. W 1919 i 1920 r. wyłączono z kompetencji starostw sprawy szkolne oraz wchodzące w obręb administracji skarbowej. Działalność starostwa bialskiego zakończyła się we wrześniu 1939 r. [opracowano na podstawie wstępu do inwentarza z 1958 roku autorstwa Stanisławy Miki]

Border dates:

[1783-1918] 1919-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1783-1918, 1919-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

586

Total archival units developed :

579

Total archival units without records:

0

Total current materials

52.0

Total current materials developed

51.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 7 j.i.
Book inventory approved Tak 579 j.

Zespół przejęty w 2017 roku, z Archiwum Narodowego w Krakowie, gdzie był zarejestrowany pod numerem 29/210/0 jako Starostwo Powiatowe w Białej i zawierał ponadto zespoły szczątkowe o numerach 29/210/1-16 (karta A).