Komitet Budowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach

Reference code
12/480/0
Border dates
1950-1980
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Organizacja : statuty, regulaminy z lat 1951-1970, sygn. 1-3 Normatywy: uchwały, zarządzenia z lat 1950-1980, sygn. 4-9 Protokoły narad, konferencji, posiedzeń z lat 1950-1980, sygn. 10-42 Kontrole prowadzone przez Urząd Miejski w Katowicach z lat 1975-1979, sygn. 43 Planowanie i sprawozdawczość z lat 1950-1980, sygn. 44-99 Plany lokalizacji i sytuacyjne parku z lat 1950-1958, sygn. 100-106 Dokumentacja techniczna obiektów: Protokoły zdawczo-odbiorcze z lat 1956-1957, sygn. 107-108 Planetarium z lat 1952-1956, sygn. 109 Stadion Śląski z lat 1952-1958, sygn. 110-119 Ogród botaniczny z lat 1953, sygn. 120 Teatr na wolnym powietrzu z lat 1954, 1961, sygn. 121-126 Ośrodek harcerski z lat 1958, sygn. 127 Pawilon Dziecięcy z lat 1959, sygn. 128 Kino reklamowe z lat 1961, sygn. 129-130 Kolej robocza z lat 1952, sygn. 131 Kolejka Młodzieżowa z lat 1952-1962, sygn. 132-137 Wesołe Miasteczko z lat 1960-1962, sygn. 138-141 Parki i zieleńce w różnych miejscowościach z lat 1959-1962, sygn. 142-172

The history of the creator:

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej /WRN/ w dniu 20 grudnia 1950 roku podjęto uchwałę w sprawie budowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku /WPKiW/. Uchwała ta została potwierdzona uchwałą Prezydium Rządu z dnia 26 maja 1951 roku. Realizując tę uchwałę Prezydium WRN powołało w sierpniu 1951 roku Społeczny Komitet Budowy WPKiW, któremu powierzono realizację przedsięwzięcia. Komitet powołał Biuro i utworzył własne brygady robocze zorganizowane w Kierownictwo Robót, które już w 1951 podjęły pierwsze prace. Statut Komitetu Budowy uchwalono w 1951 roku. Zgodnie z nim celem Komitetu było wybudowanie między Katowicami, a Chorzowem Parku Kultury i Wypoczynku oraz stadionu sportowego. Władzami Komitetu były: ogólne zebranie członków, Komitet Wykonawczy, Komisja Rewizyjna i komisje. Fundusze na działalność Komitetu i realizację budowy pochodzić miały ze składek, ofiar, zapisów, darowizn, dochodów z imprez, nieruchomości i ruchomości będących własnością Komitetu, zysków z wydawnictw, subwencji i dotacji innych komitetów, organizacji i instytucji, kredytów, budżetu państwowego i rad narodowych oraz innych nie wymienionych źródeł. Generalnym projektantem Parku było Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Warszawie, a następnie w Katowicach, zaś Stadionu Śląskiego - Miastoprojekt Stolica w Warszawie. W 1952 roku zakończono budowę terenów festynowych. 1 maja 1953 oddano do użytku drogi przelotowe przez park. W kolejnych latach oddano: przystań kajakową, kawiarnię i restaurację, Planetarium i Obserwatorium, Stadion Śląski, ZOO, Wesołe Miasteczko, Ośrodek Postępu Technicznego, PTTK, Ośrodek Harcerski, Teren Wystaw Ogrodniczych, Kolejkę Szynową, Kąpielisko "Fala", restaurację "Łania" i inne. W 1953 roku utworzono własną administrację Parku, jako wojewódzkiego państwowego przedsiębiorstwa eksploatacyjnego, oraz Biuro Budowy Parku. Obie te jednostki zostały w 1960 roku, zgodnie z uchwałą Prezydium WRN z 2 lutego 1957 roku, połączone w Zakład Rozbudowy WPKiW. Z chwilą powstania Zarządu Parku, Komitet przekazał mu wszystkie funkcje administracyjne. Intensywna budowa Parku i zwiększający się zakres zadań doprowadziły do powstania samodzielnych państwowych jednostek inwestycyjnych, takich jak Biuro Budowy i Zarząd Inwestycji Sportowych. 1 stycznia 1956 roku Komitet przekazał funkcje inwestora tym jednostkom, a po ich likwidacji w 1958 roku przejął je z kolei Zarząd Parku. Na mocy uchwały Prezydium WRN z 24 września 1957 nastąpiła likwidacja Wojewódzkiego Komitetu Zadrzewień i Zalesień i przejęcie jego zadań przez Komitet Budowy WPKiW. W grudniu 1960 roku do Zakładu Rozbudowy Parku włączono Zakład Rozbudowy WPKiW, tworząc z niego Dział Inwestycji. 1 stycznia 1969 roku utworzono Przedsiębiorstwo Urządzeń Terenów Komunalnych w Chorzowie, które to przejęło zadania Komitetu w zakresie przedsięwzięć budowlanych. W 1970 roku uchwalono nowy statut, zgodnie z którym głównym celem Komitetu miała być popularyzacja Parku wśród społeczeństwa, organizacja i finansowanie imprez oraz organizowanie środków finansowych na te cele. W związku z przejęciem funkcji Komitetu przez szereg wyspecjalizowanych instytucji, w 1980 roku decyzją Walnego Zebrania nastąpiła likwidacja Komitetu Budowy WPKiW. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Gałuszka, Katowice 1982]

Border dates:

1950-1980

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

210

Total archival units developed :

172

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak 172 j.
Working list Tak nr 1 - 20 j, nr 2 - 18 j.
Card inventory approved Tak 172 j.
Working list Tak nr 1 - 20 j, nr 2 - 18 j.