Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach

Reference code
12/485/0
Border dates
[1919-1938, 1945] 1946-1983 [2007]
Number of series
126
Number of scans
0

Content:

I. Odcinek 0 Zarządzanie: plany pracy WAP - perspektywiczne i roczne, sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania finansowe i statystyczne, preliminarze budżetowe, organizacja państwowej służby archiwalnej - statut, dekrety, ustawy, zarządzenia i rozporządzenia. Komisje - organizacja i protokoły posiedzeń; zjazdy, konferencje, narady, zebrania naukowe - protokoły i sprawozdania; zarządzenia i okólniki, pisma okólne NDAP i własne; sprawozdania pokontrolne; skargi i zażalenia; instrukcje kancelaryjne i wykazy akt - ewidencja zasobu, z lat 1919-1938, 1945-1962, sygn. 1/I-49/I, 4a/I, 21a/I, 30a/I, 36a/I, 37a/I, 41a/I, 42a/I; 1 Gromadzenie i naukowe opracowywanie państwowego zasobu archiwalnego: metodyka pracy - instrukcje i wytyczne, zabezpieczenie i gromadzenie archiwaliów - korespondencja, rejestry i wykazy, sprawozdania, przekazywanie i ewidencja zasobu - korespondencja i wykazy, z lat 1922-1938, 1945-1962/1963, sygn. 50/I-108/I, 64a/I, 64b/I, 92a/I, 107a-c/I; 2 Opieka nad narastającym zasobem archiwalnym: przepisy ogólne, protokoły konferencji w sprawie składnic akt, karty ewidencyjne akt urzędów województwa katowickiego, wytyczne i uwagi w sprawie oceny i przejmowania akt bankowych i technicznych, z lat 1947-1962, sygn. 109/I-115/I, 112a-c/I, 113a-k/I, 115a-c/I; 3 Wykorzystanie materiałów archiwalnych: kwerendy, wydawnictwa archiwalne - biuletyny, wydawnictwa nieperiodyczne, wystawy i pokazy, wycinki prasowe - dokumentacja popularyzacji i informacji o archiwach, z lat 1945-1962, sygn. 116/I-134/I, 120a/I; 7 Pracownicy: kursy pracownicze - sprawozdania i korespondencja, z lat 1950-1955, sygn. 135/I; 8 Środki pracy, z lat 1959, sygn. 136/I-138/I; II. Odcinek 0 Zarządzanie: organizacja WAP i jednostek podległych, pisma okólne, rozporządzenia, statuty, organa kolegialne, protokoły posiedzeń, korespondencja, zjazdy, konferencje, protokoły posiedzeń, normatywy, plany, sprawozdawczość i statystyka, analiza skarg i wniosków, normatywy kancelaryjne, kontrole zewnętrzne WAP i jednostek podległych - protokoły i sprawozdania, z lat 1963-1976, sygn. 1/II-81/II, brak sygn. 9/II; 1 Personel: fundusz płac i etaty, metody i programy szkolenia, z lat 1963-1973, sygn. 82/II-83/II; 2 Środki rzeczowe: dokumentacja prawna i techniczna budynków własnych, z lat 1965-1975, sygn. 84/II; 4 Narastający zasób archiwalny: materiały informacyjne o zakładach pracy i wykazy archiwów zakładów pod nadzorem specjalnym, z lat 1963-1974, sygn. 85/II-87/II; 5 Gromadzenie i przekazywanie materiałów archiwalnych: rewindykacja, windykacja i ekstradycja, korespondencja i wykazy, przejmowanie materiałów archiwalnych z instytucji krajowych, nabytki w drodze kupna, darów lub depozytów, przejmowanie i przekazywanie materiałów reprodukowanych mechanicznie, scalanie i rozmieszczanie archiwaliów, wytyczne w sprawie gromadzenia księgozbiorów, z lat 1963-1975, sygn. 88/II-97/II; 6 Opracowanie zasobu archiwalnego: instrukcje metodyczne, skontrum, wnioski i zezwolenia na brakowanie zespołów archiwalnych, ewidencja i rejestracja archiwaliów, inwentaryzacja tematyczna zasobu, protokoły zebrań naukowych, referaty, sprawozdania, z lat 1963-1975, sygn. 98/II-110/II; 8 Udostępnianie materiałów archiwalnych oraz popularyzacje: informacje o zasobie, kwerendy, wystawy i pokazy, korespondencja, popularyzacje, wycinki prasowe, z lat 1963-1975, sygn. 111/II-116/II; 9 Wydawnictwa własne i zasób biblioteczny: opracowania i materiały do Biuletynu, przewodniki po archiwach i zespołach, korespondencje i uwagi, wydawnictwa nieseryjne, wykaz prac opublikowanych przez pracowników naukowych archiwów państwowych, z lat 1963-1972, sygn. 117/II-122/II

The history of the creator:

W roku 1932 utworzone zostało Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego podporządkowane Wydziałowi Prezydialnemu Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach. Archiwum to działało do 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej. W 1945 roku Archiwum w Katowicach wznowiło swoja działalność i formalnie podlegało Urzędowi Wojewódzkiemu. W listopadzie 1945 roku nastąpiło porozumienie pomiędzy Urzędem Wojewódzkim, a Wydziałem Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty o włączeniu archiwum katowickiego do sieci archiwów państwowych. Na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty z 17 grudnia 1946 roku archiwum przejęło zasoby Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego i działało na obszarze województwa śląsko-dąbrowskiego. W 1950 roku archiwum katowickie otrzymało polecenie zorganizowania 12 archiwów państwowych: w Będzinie, Bielsku, Bytomiu, Częstochowie, Gliwicach, Lublińcu, Niemodlinie, Pszczynie, Raciborzu, Tarnowskich Górach, Opolu, Zawierciu. Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1951 roku do sieci archiwów państwowych włączono archiwa miejskie, podporządkowane dotąd zarządom miejskim. Dekretem o archiwach państwowych z 29 marca 1951 roku ujednolicono organizację archiwów państwowych. Utworzona została wówczas sieć archiwów, na którą składały się: archiwa centralne, wojewódzkie i państwowe. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 23 grudnia 1952 roku nadał Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Katowicach statut z organizacją wewnętrzną. Zgodnie ze statutem zasób Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach podzielono na oddziały: I. Oddział władz, urzędów i instytucji z wyłączeniem akt gospodarczych do 1945 roku, II. Oddział władz, urzędów i instytucji od 1945 roku, III. Oddział akt przedsiębiorstw i instytucji przemysłowo-gospodarczych, IV. Oddział zbiorów i kolekcji, V. Oddział akt specjalnych (tajnych). Zarządzeniem NDAP Nr 47 z 30 listopada 1970 roku Archiwum otrzymało nowy statut i nową organizację wewnętrzną. Ustalono wówczas następującą strukturę: Oddział I - materiały archiwalne z wyjątkiem gospodarczych, wytworzone do 1945 roku, Oddział II - materiały archiwalne z wyjątkiem gospodarczych wytworzone po 1945 roku, Oddział III - materiały archiwalne gospodarcze wytworzone do 1945 roku, Oddział IV - materiały archiwalne gospodarcze wytworzone po 1945 roku, Oddział V - ewidencja, informacja, udostępnianie zasobu wraz z pracownią konserwatorsko-reprograficzną oraz biblioteką. W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju w 1975 roku, zmienił się zasięg terytorialny Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach. W 1976 roku WAP w Katowicach otrzymało nowy statut i nową organizację wewnętrzną. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr B. Kmiecik, mgr. T. Kawalec, Katowice 1978]

Border dates:

[1919-1938, 1945] 1946-1983 [2007]

Classification:

instytucje nauki i oświaty

The name of the creator:

Dates:

1946-19831984-20071945-19451919-1938

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

1958

Total archival units developed :

290

Total archival units without records:

0

Total current materials

25.44

Total current materials developed

3.35

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 290 j.
Working list Tak nr 1 - 6 j., nr 2 - 2 j., nr 3 - 1 j., nr 4 - 48 j., odcinek III - 1611 j., (sygn. 1/III - 1527/III)

KM 18.04.1997, 0014-2