Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Reference code
12/551/0
Border dates
[1957] 1958-1976 [1985]
Number of series
9
Number of scans
0

Content:

Organizacja: statut NIK z 1958 r., struktura organizacyjna Delegatury z 1958-1959 r., strukturalny wykaz akt z 1959 r., z lat 1958-1960, sygn. 1-2 Organa kolegialne: protokoły kolegium Delegatury, protokoły narad miesięcznych z lat 1958-1975, sygn. 3-32 Planowanie i sprawozdawczość: roczne plany kontroli NIK (ogólnokrajowe) z uwagami Delegatury, ogólne tematyki i programy kontroli, kwartalne plany kontroli i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania roczne z działalności Delegatury z lat (1957) 1958-1974, sygn. 33-97 Wykazy spraw przekazanych organom ścigania z lat 1959-1976, sygn. 98-105 Wykazy i wyniki kontroli z lat 1965-1972, sygn. 106-109 Uwagi do wojewódzkiego planu gospodarczego i wykonania budżetu wojewódzkiego z lat 1958-1973, sygn. 110-118 Kartoteki kontroli: pełnią funkcję rejestru kontroli i spisu spraw. Zawierają temat kontroli, nazwy jednostek objętych kontrolą w danym temacie i adnotacje o wysłanych w danej sprawie pismach z lat 1958-1975, sygn. 119 (pozycja obejmuje 25 tomów) Akta kontroli: karty inwentarzowe każdego rocznika akt kontroli poprzedzone są szczegółowym spisem (do 1960 r. wg komórek organizacyjnych, dla roczników 1961-1976 wg tematów kontroli) z lat 1958-1976, sygn. 120-4779, sygn. dodatkowe 729a, 924a, 932a, 947a, 947b, 947c, sygn. 3891, 3855, 4020 i 4564 zawierają 2 tomy (łącznie dodatkowo 4 j.)

The history of the creator:

Powołana do życia w grudniu 1957 roku Najwyższa Izba Kontroli kontynuowała działalność uprzednio istniejących organów kontroli państwowej tj. Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej, a następnie przy Radzie Państwa (1944-1949), Najwyższej Izby Kontroli (1949-1952) oraz Ministerstwa Kontroli Państwowej (1952-1957). Najwyższą Izbę Kontroli reaktywowano 13.12.1957 roku - Sejm dokonał wówczas odpowiednich zmian w konstytucji oraz wydał ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli. Na mocy tych przepisów Izba podlegała Sejmowi, a nadzór nad nią sprawowała Rada Państwa, jej strukturę organizacyjną regulował statut nadany uchwałą Rady Państwa z dnia 5.05.1958 roku. Stanowił on podstawę formalną utworzenia delegatury NIK w Katowicach, obejmującej zasięgiem działania ówczesne województwo katowickie. Do czasu wydania przepisów przez Radę Państwa, kontrole prowadzone były na podstawie przepisów wydanych przez Ministerstwo Kontroli Państwowej przez grupy terenowe, a następnie przez Delegaturę. Ciągłość działalności miała odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej Delegatury, w jej skład, oprócz przewodniczącego i kolegium, wchodziły grupy branżowe, wywodzące się bezpośrednio z byłych grup terenowych Ministerstwa Kontroli Państwowej. Status poszczególnych grup nie był jednakowy: niektóre podlegały bezpośrednio przewodniczącemu Delegatury, inne były częścią zespołów kontroli (branżowych) działających w centrali NIK w Warszawie. W Delegaturze gromadzono akta tylko tych grup, które podlegały bezpośrednio przewodniczącemu, pozostałe przekazywano do Warszawy. W 1958 roku przewodniczącemu Delegatury podlegały grupy: Budownictwa, Obrotu Towarowego, Przemysłu Drobiowego i Skupu, Oświaty i Kultury, Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, Transportu Drogowego, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Leśnictwa, Budżetu Terenowego. Pod koniec 1958 roku grupy terenowe przekształcono w referaty, oprócz nich funkcjonowały 3 grupy terenowe: Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Budownictwa - podlegały one zespołom w Warszawie. Do zadań Delegatury należało kontrolowanie działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjno-administracyjnej terenowych organów administracji państwowej pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Delegatura była upoważniona do przeprowadzania kontroli urzędów, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podległych administracji państwowej, ponadto spółdzielni i organizacji spółdzielczych w zakresie czynności zlecanych i finansowanych przez państwo. Kontroli podlegały organizacje i instytucje społeczne korzystające z pomocy państwa, z także osoby prawne i przedsiębiorstwa gospodarki nieuspołecznionej w zakresie dostaw, robót i usług świadczonych na rzecz jednostek państwowych. Delegatura przedstawiała Wojewódzkiej Radzie Narodowej wyniki kontroli w zakresie działania rad narodowych oraz wnioski do sprawozdań z wykonania budżetu wojewódzkiego i wojewódzkiego planu gospodarczego. W związku ze zmianami w podziale administracyjnym państwa, 31.05.1975 roku Rada Państwa wydała uchwałę w sprawie zmiany statutu NIK, na mocy którego zmienił się terytorialny zakres działania Delegatury w Katowicach. Odtąd obejmowała ona województwo katowickie, bielskie, częstochowski i opolskie, z tym że w Opolu działał Oddział Delegatury w Katowicach. Delegatura w Katowicach formalnie działała do 27.03.1976 roku, kiedy to Sejm wydał nową ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli, na mocy której jej terenowymi organami miały być okręgowe urzędy kontroli. Nadzór nad NIK powierzono Prezesowi Rady Ministrów, zakres działania i zadania w zasadzie pozostały bez zmian. Terenowy zasięg działalności Okręgowego Urzędu Kontroli w Katowicach został ustalony rozporządzeniem Prezes Rady Ministrów z dni 14.04.1976 roku. Okręgowy Urząd Kontroli w Katowicach działał na terenie województwa bielskiego, częstochowskiego i katowickiego. Powyższy stan prawny trwał do 8.10.1980 roku, kiedy to Sejm dokonał zmian w k konstytucji i wydał nową ustawę o NIK. Zniesiony został nadzór Prezesa Rady Ministrów na NIK, która odtąd podlegał bezpośrednio Sejmowi. Terenowymi organami NIK stały się ponownie delegatury, zakres ich działania został ustalony statutem NIK nadanym uchwałą Rady Państwa z dnia 17.12.1980 roku. Delegatura w Katowicach prowadziła działalność na terenie województwa bielskiego i katowickiego. Przywrócona została w zasadzie struktura organizacyjna sprzed 27.03.1976 roku, tzn. w siedzibie Delegatury działały równolegle grupy terenowe, wchodzące w skład zespołów NIK w Warszawie. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr R. Banduch, Katowice 1989]

Border dates:

[1957] 1958-1976 [1985]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1957-1957, 1957-1957, 1958-1976, 1958-1976, 1977-1985, 1977-1985.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

7802

Total archival units developed :

4813

Total archival units without records:

0

Total current materials

82.0

Total current materials developed

49.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 4813 j. (sygn. dodatkowe 729a, 924a, 932a, 947a, 947b, 947c, sygn. 3831, 3855, 4020, 4564 - 2 tomy, sygn. 119 - 25 tomów)
Delivery and acceptance list Tak 2989 j.
Book inventory approved Tak 4813 j. (sygn. dodatkowe 729a, 924a, 932a, 947a, 947b, 947c, sygn. 3831, 3855, 4020, 4564 - 2 tomy, sygn. 119 - 25 tomów)
Delivery and acceptance list Tak 2989 j.

KM 27.03.1990