Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mysłowicach

Reference code
12/560/0
Border dates
1945-1950 [1954]
Number of series
7
Number of scans
0

Content:

Miejska Rada Narodowa: protokoły MRN, Prezydium MRN z lat 1945-1950, sygn. 1-11, 5a Zarząd Miejski: Sprawy organizacyjne: protokoły, księga uchwał, wytyczne z lat 1945-1950 [1954], sygn. 12-19, 12a Sprawy narodowościowe: spisy i opinie o obywatelach wg. grupy narodowościowej z lat 1946-1949, sygn. 20-32 Mienie opuszczone i straty wojenne: wytyczne, spisy, kwestionariusze z lat 1945-1948, sygn. 33-34 Pomoc społeczna: instrukcje, wytyczne z lat 1947, sygn. 35

The history of the creator:

Organizację i zakres działania samorządu terytorialnego określał dekret PKWN z 23 listopada 1944 roku. Organem reprezentującym i uchwałodawczym samorządu miejskiego była Miejska Rada Narodowa, która równocześnie spełniała funkcję kontrolną nad rządowymi i samorządowymi organami wykonawczymi. Organem wykonawczym był Zarząd Miejski, nad którym nadzór sprawował Wydział Powiatowy w Katowicach. Według tymczasowej instrukcji o biurowości, zatwierdzonej 8 lutego 1945 roku przez burmistrza, Zarząd Miejski składał się z następujących oddziałów: Administracji Ogólnej, Urzędu Stanu Cywilnego, Opieki Społecznej i Szpitalnictwa, Podatków i Opłat Publicznych, Biura Rachunkowego, Administracji Policji Miejskiej, Budownictwa Miejskiego, Administracji Domów Miejskich i przydziałów w domach prywatnych, Rachunkowości i Głównej Kasy Miejskiej, Miejskich Zakładów Przemysłowych, Rzeźni Miejskiej i Centralnego Targowiska, Urzędu Pośrednictwa Pracy i Aprowizacji. Na mocy ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 21 marca 1950 roku Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa zostały zlikwidowane, a funkcje administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządu terytorialnego przejęte zostały przez terenowe rady narodowe. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr M. Chowaniec, Katowice 2001]

Border dates:

1945-1950 [1954]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1950, 1950-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

37

Total archival units developed :

37

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

2.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 19.09.2001, 0010-3/01