Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mysłowicach

Reference code
12/561/0
Border dates
1950-1973
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji, posiedzeń Prezydium , protokoły spotkań radnych z wyborcami, informacje statystyczne dotyczące miasta, akta miejskiego zespołu ds. ewidencji zbrodni hitlerowskich z lat 1950-1973, sygn. 1-165 Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, inwestycyjnego, budżetu, z realizacji czynów społecznych z lat 1960-1971, sygn. 166-175 Wydział Finansowy: sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, z działalności wydziału z lat 1961, 1965-1969, sygn. 176-177 Inspektorat Oświaty: sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego, z działalności przedszkoli, z akcji letniej, analiza planów nauczania, program rozwoju oświaty z lat 1960-1961, 1967-1969, sygn. 178-181 Referat Kultury: sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego w zakresie kultury, analiza działalności MBP z lat 1960, 1967, 1971, sygn. 182-184 Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: analiza działalności klubów sportowych z lat 1967, 1969, sygn. 185 Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdanie z orzecznictwa karno-administracyjnego, z nadzoru nad stowarzyszeniami, sprawozdanie Miejskiej Komendy Straży Pożarnej z lat 1960-1962, 1968-1969, sygn. 186-188 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: sprawozdanie z działalności wydziału z budownictwa, z wykonania planu produkcyjno-usługowego z lat 1960-1961, 1967-1969, sygn. 189-193 Wydział Przemysłu i Handlu: sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego, analiza rozwoju rzemiosła, ocena działalności Miejskiego Handlu Detalicznego 1960-1961, 1967, 1969, sygn. 194-196 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: sprawozdanie z działalności wydziału, analiza lecznictwa otwartego i dziecięcego, sprawozdanie z działalności żłobka z lat 1961, 1968-1970, sygn. 197-201 Wydział Zatrudnienia: sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy z lat 1960-1961, sygn. 202

The history of the creator:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej /MRN/ w Mysłowicach rozpoczęło swoją działalność na mocy ustawy z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Na mocy tego aktu zniesione zostały organy samorządu terytorialnego. Ich kompetencje przejęły rady narodowe. Nowa ustawa powołała również organ wykonawczo-zarządzający rady nadając mu nazwę prezydium. Organizację wewnętrzną prezydium określała uchwała Rady Ministrów z 10 czerwca 1950 roku. Pierwsza uroczysta sesja MRN oraz pierwsze posiedzenie Prezydium odbyło się 16 czerwca 1950 roku. Na sesji tej wybrano 4-osobowe Prezydium. Na następnej sesji powołano 8 komisji MRN: Zdrowia i Opieki Społecznej, Gospodarki Drogowej, Finansowo-Budżetową, Oświaty i Kultury, Urządzenia Osiedli, Mieszkaniowo-Lokalową, Rolną, Kontroli Społecznej. Jednak już w 1951 roku nastąpiły zmiany w ilości komisji, a także w ich nazwach. Uchwała MRN z 10 kwietnia 1951 roku ustalała następujący porządek komisji: Finansów, Budżetu i Planu, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Budownictwa, Komunikacyjna, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu. W tym samym roku utworzono jeszcze Komisję Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego, a w l953 roku Komisję Porządku Publicznego. Na jednym z pierwszych posiedzeń Prezydium MRN w Mysłowicach ustalono jego strukturę organizacyjną. Początkowo przedstawiała się ona następująco: Referat Ogólny (wraz z Urzędem Stanu Cywilnego), Referat Administracyjny, Finansowy, Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Wojskowy, Spraw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Zdrowia. Już jednak w 1951 roku uległa ona zasadniczym zmianom. Uchwałą Prezydium nr 2\12\51 utworzono wydziały: Ogólny, Finansowy, Oświaty, Rolnictwa i Leśnictwa, Komunikacyjny, Zdrowia, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz referaty: kadr, kontroli, społeczno-administracyjny, wojskowy, budownictwa, przemysłu, handlu, kultury, pracy i pomocy społecznej, do spraw wyznań. Jeszcze w tym samym roku referat budownictwa zmieniono na wydział i z wydziału tego wydzielono służbę geodezyjną, z której powstał referat geodezyjny. W 1952 roku w miejsce dotychczasowego Wydziału Ogólnego utworzono dwa referaty: ogólno-gospodarczy i organizacyjny oraz zniesiono w Wydziale Oświaty referat bibliotek włączając sprawy bibliotek do referatu kultury. W 1953 roku w miejsce referatu kultury powstały dwa referaty: upowszechniania kultury oraz bibliotek i czytelnictwa. W tym samym roku zniesiono referat geodezyjny. Utworzono nowy referat włączając go do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 1955 roku powołano Miejską Komisję Planowania Gospodarczego, a w l956 roku Miejski Komitet Kultury Fizycznej. Większa stabilizacja w strukturze Prezydium nastąpiła po 1958 roku. 25 stycznia 1958 roku została wydana nowa ustawa o radach narodowych. Ustawa ta rozszerzyła zakres działania rad poprzez przekazanie im wielu spraw zarządzanych dotąd centralnie. Komisje stały się organami niezależnymi od Prezydium i wydziałów, podlegały jedynie radzie narodowej. Również wydziały uzyskały większą samodzielność. Do 1958 roku stanowiły one część Prezydium, według nowej ustawy stały się samodzielnymi organami administracji. Uchwalą Prezydium MRN nr 25\101\58 z 17 lipca 1958 roku zniesiono dotychczasowe wydziały, oddziały, referaty. Jednocześnie utworzono nowe wydziały: Finansowy, Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zdrowia, Rolnictwa, Spraw Wewnętrznych, Budżetowo-Gospodarczy, Architektury i Budownictwa, Organizacyjno-Prawny, Komunikacji, Przemysłu, Miejską Komisję Planowania Gospodarczego, Sekretariat Komitetu Kultury Fizycznej, Referat Statystyki, Referat do spraw kultury. W 1959 roku wyłączono z Wydziału Spraw Wewnętrznych Urząd Stanu Cywilnego, który od tej pory działał na prawach wydziału. Od 1958 roku przy MRN w Mysłowicach działały następujące komisje: Finansów, Budżetu i Planu, Oświaty i Kultury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Handlu, Zdrowia, Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego, Porządku Publicznego, Pracy i Pomocy Społecznej, Komunikacji Drogowej, Mandatowa. Niewielkie zmiany, głównie w nazwach komisji następowały każdorazowo po wyborze nowej rady miejskiej tj. w latach 1961, 1965, 1969. W ostatniej kadencji MRN, w latach 1969-1973, działały komisje o takich nazwach: Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Leśnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Handlu i Drobnej Wytwórczości, Oświaty i Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Zatrudnienia, Komunikacji, Mandatowa. Przy Prezydium MRN w Mysłowicach działał, utworzony w 1968 roku, zespół do spraw ewidencji zbrodni hitlerowskich, jego prace nadzorowała Wydział Organizacyjno-Prawny. 9 grudnia 1973 roku na mocy ustawy z 22 listopada 1973 roku i rozporządzenia Rady Ministrów z 23 listopada 1973 roku Prezydium MRN w Mysłowicach zostało zlikwidowane. Od 1974 roku zaczął działać Urząd Miejski w Mysłowicach. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr G. Słotwińska-Sas, Katowice 2002]

Border dates:

1950-1973

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1950-1973.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

202

Total archival units developed :

202

Total archival units without records:

0

Total current materials

6.0

Total current materials developed

5.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 11.10.2002, 0010-3