Wydział Powiatowy w Bytomiu

Reference code
12/649/0
Border dates
[1843] 1872-1944
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta o charakterze osobowym: akta personalne, sprawy dyscyplinarne z lat 1887-1940, sygn. 1-36, 25a Akta ogólne dotyczące tworzenia się powiatu i gmin wiejskich: podział administracyjny powiatu, sprawy komunalne gmin z lat 1853-1928, sygn. 37-67, 52a, 62a, 63a Akta dotyczące wyborów urzędników gmin wiejskich z lat 1873-1933, sygn. 68-85 Sprawozdawczość gmin, statuty gmin z lat 1874-1920, sygn. 86-99 Sprawy udzielania pożyczek gminom (głównie ze Związku Miast Polskich) z lat 1925-1944, sygn. 100-104 Sprawy sporne rozstrzygane przez Wydział: sprawy administracyjno-finansowe z lat 1911-1944, sygn. 105-117 Sprawy szpitali i opiekuńcze z lat 1867-1937, sygn. 118-125 Akta szkolne dotyczące organizacji szkół zawodowych z lat 1892-1939, sygn. 126-148, 127a-c, 128a, 137a, 138a, 139a, 142a, 147a Roboty wodno-melioracyjne, wodociągi, kanalizacja z lat 1876-1939, sygn. 149-172 Sprawy budownictwa mieszkaniowego, osiedleńcze, gruntowe z lat 1863-1944, sygn. 173-206, 190a-b Weterynaria: sprawy rozpłodu bydła, rzeźni miejskiej z lat 1887-1922, sygn. 207-212 Sprawy budowlano-drogowe: budowa osiedli, dróg, mostów z lat [1943] 1847-1940, sygn. 213-367, 333a, 340a Akta dotyczące koncesji na sprzedaż i wyszynk alkoholu z lat 1897-1923, sygn. 368-462 Straż pożarna z lat 1871-1902, sygn. 463-466 Komunalna Kasa Oszczędności z lat 467-469

The history of the creator:

Kreisausschuss na terenie Śląska powołało do życia zarządzenie władz pruskich z 13 grudnia 1872 roku ogłoszone w formie ustawy po przeprowadzeniu nowelizacji 19 marca 1881 roku. Wydział Powiatowy był jednym z organów powiatowego związku komunalnego określonego powiatu. Był organem kolegialnym. Składał się z landrata i 6 członków wybieranych przez sejmik na 6 lat. Jego funkcja, jako organu wykonawczego związku komunalnego polegała na załatwianiu spraw samorządu terytorialnego. Do jego obowiązków należało również wykonywanie czynności administracyjno-państwowych zleconych odpowiednimi ustawami. Do kompetencji Wydziału Powiatowego, jako organu samorządu terytorialnego należało: przygotowanie obrad i wykonanie uchwał sejmiku, mianowanie urzędników powiatowych, nadzór nad Powiatową Kasą Komunalną i Powiatową Kasą Oszczędności, ustalanie budżetu powiatowego, kontrola funkcjonowania władz gminnych, sprawy osobowe i sporne władz gminnych. Jako organ administracji państwowej zajmował się sprawami: danin i podatków komunalnych, ustalaniem granic gmin, sprawami budowlano-drogowymi i wodnymi, opieką nad ubogimi, sprawami sanitarnymi, koncesji na prowadzenie drobnych zakładów przemysłowych, gastronomicznych, handlu detalicznego. Nadzór nad Wydziałem należał do prezesa rejencji. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr J. Osojca, Katowice 1968]

Border dates:

[1843] 1872-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1843-1872, 1843-1872, 1872-1944, 1872-1944.

Former name:

Foreign language name:

Kreisausschuss in Beuthen

Languages:

Availability:

Total archival units:

488

Total archival units developed :

486

Total archival units without records:

0

Total current materials

7.0

Total current materials developed

7.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 486 j.
Delivery and acceptance list Tak 2 j.
Book inventory approved Tak 486 j.
Delivery and acceptance list Tak 2 j.

KM 15.08.1966, 0014-10