Gminna Rada Narodowa w Wielowsi

Reference code
15/68/0
Border dates
1945-1953
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

I. Referat Ogólno-Administracyjny: zarządzenia, okólniki, wybory, spis powszechny, protokoły posiedzeń, 1945-1951, sygn. 1-27. II. Referat Budżetowo-Finansowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, 1945-1953, sygn. 28-49. III. Referat Rolny: kwalifikacje gruntów, wykazy gospodarstw, 1949-1950, sygn. 50-51.

The history of the creator:

Gminne rady narodowe działały zgodnie z Ustawą o organizacji i zakresie działania rad narodowych z dnia 11.09.1944 roku (Dz. U. 1944, Nr 5, poz. 22) oraz dekretem PKWN o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z 23.11.1944 roku (Dz. U. 1944, Nr 14). Jako samorządowe organy uchwałodawcze gminne rady narodowe zajmowały się przede wszystkim planowaniem działalności publicznej. Uchwały gminne rady podejmowały na sesjach, a w okresie pomiędzy sesjami pracami rady kierowało prezydium, wybierane przez członków rady większością głosów. Organem wykonawczym rady był zarząd gminy, do kompetencji którego należała realizacja uchwał rady i prezydium oraz sprawowanie władzy administracyjno-porządkowej. Zarząd gminy składał się z wójta, podwójciego oraz trzech członków. Wójtowi podlegali sołtysi gromad oraz ich zastępcy. Ustawą z 20.03.1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. 1950, Nr 14) rady narodowe stały się jednolitymi organami władzy państwowej w terenie. Likwidacji uległy też zarządy gmin. Nowo powołane organa zarządzająco-wykonawcze w gminach otrzymały nazwy prezydium gminnej rady narodowej. Prezydia gminnych rad narodowych sprawowały na podległym terenie wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej w ramach obowiązujących przepisów. Gminne rady narodowe przestały istnieć z chwilą wprowadzenia w życie Ustawy z dnia 25.09.1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. 1954, nr 13, poz. 191). [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1963]

Border dates:

1945-1953

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

51

Total archival units developed :

51

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 51 j.

KM 25.05.1982, 0014-7 Kartoteka kwerendy: Rady Narodowe 1945-1950.