Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Reference code
6/11/0
Border dates
[1906-1910] 1920-1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Referat Ogólno-Organizacyjny: organizacja i finanse, obywatelstwo, statystyka ludnościowa, emigracja i reemigracja, sprawozdania zakładów opiekuńczych i fundacji 2. Referat Bezpieczeństwa: sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa, działalność stowarzyszeń i związków, niemiecki ruch polityczny, opcje, wybory do Sejmu i Senatu, strajki, sprawy graniczne, komunikacja, prasa, konfiskaty 3. Referat Administracyjno-Gospodarczy: sytuacja przemysłu, rolnictwa i rzemiosła, ewidencja zakładów i warsztatów, handel domokrążny, licencje, cechy, targi, statystyka produkcji rolnej, ceny, walka z chorobami i szkodnikami, rybołówstwo, łowiectwo 4. Referat Administracyjno-Karny: przepisy w sprawach administracyjno-karnych, rejestry karne 5. Referat Wojskowy: pobór, uchylanie się od obowiązku wojskowego, odszkodowania wojenne, emerytury i renty wojskowe 6. Referat Zdrowia i Opieki Społecznej: statystyka, organizacja i działalność służby zdrowia, nadzór nad placówkami, personel, zwalczanie chorób 7. Referat Weterynaryjny: nadzór weterynaryjny, zwalczanie chorób, ochrona zwierząt 8. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: obrót ziemią, osadnictwo, zapas ziemi, przymusowy wykup nieruchomości, parcelacja gruntów państwowych i prywatnych, osady rentowe i likwidacyjne, przewłaszczenia, kredyty 9. Referat Wodno-Melioracyjny: uprawnienia rybackie, utrzymanie wód, sprawy sporne 10. Referat Ochrony Lasów: gospodarka w lasach prywatnych, gospodarstwa leśne 11. Referat Budowlany: nadzór i zezwolenia budowlane, urządzanie zakładów przemysłowych i rzemieślniczych

The history of the creator:

Starostwo Powiatowe w Chojnicach rozpoczęło działalność w 1920 r. na mocy dekretu ministra byłej dzielnicy pruskiej z 1 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej. Było urzędem ogólnej administracji państwowej szczebla powiatowego, ze starostą jako przedstawicielem rządu i szefem ogólnej administracji publicznej na czele. Starosta przewodniczył sejmikowi powiatowemu i był przewodniczącym wydziału powiatowego. Ponadto był wykonawcą zleceń wojewody, służbowym zwierzchnikiem władz i urzędów na terenie powiatu, organem zarządzającym, orzekającym i rozstrzygającym. Na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zunifikowano administrację ogólną byłej dzielnicy pruskiej z administracją ogólną pozostałych ziem polskich. W 1930 r. utworzono urząd stałego zastępcy starosty. Starosta kierował całokształtem życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego na terenie powiatu.

Border dates:

[1906-1910] 1920-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1095

Total archival units developed :

1095

Total archival units without records:

0

Total current materials

10.0

Total current materials developed

10.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

baza danych IZA,