Akta Rejonu Lasów Państwowych i nadleśnictw powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Reference code
36/195/0
Border dates
1929-1971
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

195/1 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie tworzenie i znoszenie organów administracji lasów państwowych oraz podział terytorialny z 1952 r. (sygn. 1); organizacja pracy z 1952 r. (sygn. 2); organizacja przedsiębiorstw podległych Ministerstwu Leśnictwa z 1952 r. (sygn. 3); organizacja lasów niepaństwowych z 1952 r. (sygn. 4); plany gospodarcze z 1952 r. (sygn. 5); przepisy i zarządzenia ogólne w zakresie sprawozdawczości z 1952 r. (sygn. 6); sprawzdawczość i statystyka z 1952 r. (sygn. 7); prasa, propaganda leśnictwa, wydawnictwa i biblioteka z 1952 r. (sygn. 8); plan eksploatacji z 1954 r. (sygn. 9); protokoły i zarządzenia pokontrolne - kontrola jednostek podległych z 1953 r. (sygn. 10); użytkowanie uboczne lasu z 1954 r. (sygn. 11); nadzór i kontrola wykonywana przez organ administracji lasów państwowych z 1952 r. (sygn. 12); Rada Zakładowa Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - planowanie z 1959 r. (sygn. 13); Rada Zakładowa Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - sprawozdawczość i statystyka z 1959 r. (sygn. 14) 195/2 Nadleśnictwo Państwowe Chełm okólniki władz nadrzędnych z lat 1945-1946 (sygn. 15); organizacja z lat 1944-1948, 1950-1954, 1957-1962 (sygn. 16-30); sprawy organizacyjne i gospodarcze z lat 1965-1966 (sygn. 31); akta zdawczo-odbiorcze z lat 1944-1947 (sygn. 32-33); streszczenie zjazdu nadleśnictw z dnia 14-15 marca 1935 r. (sygn. 34); narady gospodarcze nadleśnictw z lat 1958-1959 (sygn. 35); protokoły z narady Inspekcji Chełmskiej z 1963 r. (sygn. 36); księgi protokołów zebrań personelu z lat 1948-1954 (sygn. 37-40); robotnicy z lat 1963-1965 (sygn. 42-42); operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Chełm z lat 1931-1932 (sygn. 43); plany techniczne z lat 1929, 1938 (sygn. 44-45); plany gospodarcze, techniczno-ekonimicznez lat 1948-1950, 1952-1953, 1955-1970 (sygn. 46-70); sprawozdawczość i statystyka z lat 1947-1953, 1955-1966 (sygn. 71-86); analiza działalności gospodarczej Nadleśnictwa Stańków z lat 1968-1970 (sygn. 87-89); dziennik defraudacyjny z lat 1944-1947 (sygn. 90); stan posiadania - lasy, rola, łaki i wody z lat 1945-1947 (sygn. 91-92); lasy z lat 1948-1950, 1952-1955, 1958-1965 (sygn. 93-104); budowle komunikacyjne z 1964 r. (sygn. 105); rejestr dzierżawców karczunków i użytków rolnych z lat 1944-1953 (sygn. 106-107); akta spraw o dzierżawę gruntów z lat 1946-1949 (sygn. 108-110); urządzenie lasów z lat 1944-1946, 1962-1963 (sygn. 111-113); zalesienie i melioracje z lat 1944-1946 (sygn. 114-115); zalesienie i pielęgnowanie z 1948 r. (sygn. 116); terenowa akcja "Dni Lasu i Zadrzewienia Kraju" z 1959 r. (sygn. 117); sprawy OHP i czynów społecznych z 1963 r. (sygn. 118); ochrona lasu z 1944-1948 (sygn. 119-122); ochrona przyrody z lat 1948, 1960 (sygn. 123-124); wnioski, wykazy cięć, wykonanie cięć, odnowienia z lat 1944-1947 (sygn. 125-128); zagospodarowanie lasów niepaństwowych z lat 1947-1948 (sygn. 129); użytkowanie i zbyt - programy eksploatacji, sprawozdania i statystyka z lat 1944-1947 (sygn. 130-133);gospodarka budżetowa z lat 1947-1948 (sygn. 134); plany finansowo-gospodarcze, budżety z lat 1945-1949, 1959-1964 (sygn. 135-144); bilanse z lat 1959-1962 (sygn. 145-148); sprawozdania finansowe 1963-1971 (sygn. 149-161); sprawozdania kasowo-rachunkowe z lat 1944-1949 (sygn. 162-174); nadzór, rewizja, kontrola z lat 1946-1952, 1958-1963, 1965, 1967 (sygn. 175-185); sprawy personalne z lat 1954, 1962-1966 (sygn. 186-191) 195/3 Nadleśnictwo Pobołowice operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Pobołowice z lat 1931-1932 (sygn. 192); księga dochodów z wykonania planu finansowo-gospodarczego z lat 1935-1936 (sygn. 193)

The history of the creator:

195/1 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie funkcjonował w latach 1951-1959. Siedziba rejonu mieściła się w Chełmie, w tzw. Gmachu przy placu PKWN. Status prawny – gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo. Rejon obejmował swym zasięgiem powiaty: chełmski i włodawski. Podlegały mu nadleśnictwa: Chełm, Kołacze, Pobołowice, Rejowiec, Sobibór i Włodawa. Rejon lasów państwowych prowadził gospodarstwo leśne na zasadach wewnętrznego rozrachunku gospodarczego na przydzielonych mu obszarach leśnych. Nadleśnictwa stanowiły terenowe komórki produkcyjne rejonu z nadleśniczymi na czele. Jednostką nadrzędną był Zarząd (wcześniej Okręg) Lasów Państwowych w Lublinie. 195/2 Nadleśnictwo Państwowe Chełm z siedzibą w Stańkowie rozpoczęło swoją działalność w okresie II RP. W latach 60. XX w. zmieniono została nazwa na Nadleśnictwo Stańków. W 1973 r. połączono nadleśnictwa Pobołowice, Stańków i Zawadówka i utworzono nadleśnictwo Chełm. Siedziba nadleśnictwa mieściła się w Stańkowie. Status prawny – gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo. Pracami nadleśnictwa kierował nadleśniczy. Nadleśnictwo organizowało m.in. licytacje na dzierżawy gruntów i nowin leśnych znajdujących się w podległych leśnictwach. W latach trzydziestych XX w. nadleśnictwo dzieliło się na leśnictwa Sawin, Borek, Stańków. W 1932 r. powierzchnia nadleśnictwa objęła 5086,6 ha. 195/3 Państwowe Nadleśnictwo Pobołowice zostało rozpoczęło swoją działalność 1 lutego 1931 r. Zawieszenie działalności nastąpiło najprawdopodobniej w 1939 r. Siedziba nadleśnictwa mieściła się w Pobołowicach, gmina Żmudź, powiat chełmski. Status prawny – gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo. W 1931 r. Nadleśnictwo Pobołowice obejmowało 3803,40 ha powierzchni. W jego skład weszły Leśnictwo Pobołowice, gmina Żmudź; Leśnictwo Depułtycze z siedzibą w uroczysku Borek Chełmski; Leśnictwo Góry z siedzibą miejscowości Rudki kol., gminy Krzywiczki. Pracami nadleśnictwa kierował nadleśniczy. Nadleśnictwo organizowało przetargi m.in. na prawo zbioru trawy z łąk znajdujących się w podległych leśnictwach, prowadziło sprzedaż drewna i innych płodów leśnych.

Border dates:

1929-1971

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1929-1929, 1929-1929, 1931-1933, 1931-1933, 1935-1936, 1935-1936, 1944-1971, 1944-1971.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

193

Total archival units developed :

193

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak