Sąd Obywatelski w Krzepicach

Reference code
8/1182/0
Border dates
1948-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Sąd Obywatelski w Krzepicach stanowią akta w sprawach cywilnych o przywrócenie zakłóconego posiadania z lat 1948-1951 oraz akta sprawy o zapłatę z lat 1950-1951

The history of the creator:

Sądy obywatelskie zostały powołane do życia dekretem z dnia 22 lutego 1946 roku - prawo o sądach obywatelskich . Dwa lata późnej dekret ten został zmieniony przez dekret z dnia 21 kwietnia 1948 roku o zmianie prawa o sądach obywatelskich . Sądy obywatelskie miano tworzyć w każdej gminie miejskiej czy wiejskiej. W miastach mających przeszło 10000 mieszkańców można było powołać kilka sądów obywatelskich. Sędziego obywatelskiego wybierała miejska lub gminna rada narodowa w głosowaniu tajnym, a powoływał go na to stanowisko prezes sądu okręgowego. Drugi dekret dopuszczał możliwość powołania jednego sądu dla kilku gmin. Sędziego wybierała wtedy powiatowa rada narodowa. Sędzia obywatelski nie musiał mieć prawniczego wykształcenia, wystarczała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, kwalifikacje moralne i zamieszkanie na terenie gminy. Sądy obywatelskie miały rozpoznawać sprawy cywilne i karne określone w dekrecie. Większość spraw karnych rozpoznawanych przez sądy obywatelskie należała do tzw. wykroczeń, rozpoznawanych zwykle w postępowaniu karno-administracyjnym. Oskarżycielem publicznym przed takim sądem mógł być funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, zarząd gminy lub sołtys. Odwołania od orzeczeń sądów obywatelskich rozpoznawały sądy grodzkie, a potem powiatowe. Sprawy rozpoznawane przez sądy obywatelskie były sprawami drobnymi o niewielkim społecznym znaczeniu. Dużo spraw załatwiano ugodowo. Sądy obywatelskie miały być przykładem sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez społeczeństwo, głównie "ludzi pracy". Sądy obywatelskie nie zostały włączone w ustrój sądownictwa powszechnego, ale były sądami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wyroki wydawano w imieniu państwa, sędziowie byli niezawiśli, działali według ustawy i własnego przekonania, a wyroku wykonywały organy państwowe stosujące środki przymusu. Czas zakończenia działalności sądów obywatelskich nie jest znany. Prawdopodobnie stało się to w sposób naturalny, bez prawnej ingerencji, tzn. bez oficjalnego uchylenia dekretu.

Border dates:

1948-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1948-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

9

Total archival units developed :

9

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 9 j.a.

Spis zdawczo-odbiorczy zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 30.11.2017