Nadleśnictwo Kłobuck

Reference code
8/1183/0
Border dates
1946-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Kłobuck stanowią: karta ewidencyjna nadleśnictwa, protokoły sesji leśniczych, zmiany stanu posiadania, plany gruntów, rejestry powierzchniowe, przekazanie znaków geodezyjnych pod ochronę, plany i sprawozdania z działalności, cenniki, katalogi norm, mapy przeglądowe i gospodarcze, plany urządzeniowe nadleśnictwa, plany, wnioski i sprawozdania z cięć, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu, wnioski i sprawozdania z zadrzewień, zalesienia gruntów ornych, wnioski ochrony lasu i ich wykonanie, wnioski zagospodarowania łowieckiego i pozyskania zwierzyny i ich wykonanie, wnioski rybackiego zagospodarowania i użytkowania wód, plan hodowli lasu i zadrzewień, wnioski ochrony przeciwpożarowej, wnioski i sprawozdania z żywicowania, wnioski remontowe dróg leśnych i urządzeń wodno-melioracyjnych i ich wykonanie

The history of the creator:

Lasy państwowe powstały na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. Lasy i grunty leśne o obszarze ponad 25 ha, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych i prawnych przeszły na własność Skarbu Państwa. Wraz z lasami i gruntami leśnymi przeszły na własność Skarbu Państwa, o ile stanowiły własność lub współwłasność tej samej osoby 1/ wszelkie śródleśne grunty, łąki i wody, 2/ grunty deputatowe administracji i straży leśnej, 3/ wszelkie nieruchomości i ruchomości położone na terenie obiektu leśnego, przechodzącego na własność Skarbu Państwa, niezależnie od swego przeznaczenia, 4/ wszelkie nieruchomości i ruchomości służące do prowadzenia gospodarstwa leśnego (zabudowania, urządzenia techniczne, transportowe, komunikacyjne itp.) niezależnie od swego położenia, 5/ wszelkie zapasy materiałowe (remanenty) zarówno w lesie jak i zakładach przemysłowych, przechodzących na własność Skarbu Państwa. Lasy i grunty leśne wraz ze związanymi z nimi gospodarczo gruntami nieleśnymi oraz innymi nieruchomościami i ruchomościami, będące własnością osób narodowości niemieckiej przeszły na własność Skarbu Państwa niezależnie od zajmowanej powierzchni. Wszelkie umowy, dotyczące użytkowania obiektów przechodzących na własność Skarbu Państwa stały się z mocy samego prawa nieważne. Przejęcia lasów i gruntów leśnych oraz innych nieruchomości i ruchomości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 stycznia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa dokonała Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych przez właściwe dyrekcje lasów państwowych. Utworzone w 1945 roku Nadleśnictwo Grodzisko wchodziło w skład Rejonu Wielkiego LP w Łodzi. Położone było w województwie kieleckim powiecie częstochowskim w gminach: Popów, Miedźno, Kłobucko, Kamyk, Opatów i Weglowice. W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 28 czerwca 1950 roku o zmianach podziału administracyjnego Państwa Nadleśnictwo Grodzisko znalazło się w województwie katowickim. Z dniem 1 stycznia 1951 roku Nadleśnictwo Grodzisko przejęte zostało przez nowoutworzony Katowicki Okręg Lasów Państwowych i weszło w skład Rejonu Lasów Państwowych w Częstochowie. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku w sprawie utworzenia powiatu kłobuckiego w województwie katowickim z dniem 1 lipca 1952 roku tereny nadleśnictwa znalazły się w powiecie kłobuckim w gminach: Popów, Miedźno, Kłobuck, Wręczyca i Truskolasy. W wyniku zmian organizacyjnych administracji leśnej w latach 1957 – 1958 Nadleśnictwo Kłobuck podlegało Zarządowi Lasów Państwowych w Katowicach, a od roku 1959 Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Katowicach. Na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 stycznia 1960 roku zmieniona zostaje pierwotna nazwa nadleśnictwa z Nadleśnictwa Grodzisko na Nadleśnictwo Kłobuck. Obejmowało ono teren gromad: Popów, Rębielice Królewskie, Wilkowiecko, Mokra, Miedźno, Łobodno, Kłobuck, Truskolasy, Borowe, Wręczyca Wielka i Szarlejka. Nadleśnictwo Kłobuck zakończyło działalność w 1972 roku na mocy zarządzenia Nr 57 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 20 września 1972 roku w sprawie likwidacji oraz zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw.

Border dates:

1946-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

199

Total archival units developed :

199

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 199

spis zdawczo-odbiorczy zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 30.11.2017