Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pajęcznie

Reference code
8/1210/0
Border dates
1958-1973[1974]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pajęcznie obejmują takie akta jak: sesje miejskiej rady narodowej, sprawy organizacyjne, ewidencja postulatów i wniosków, posiedzenia, kontrole, wnioski i opinie poszczególnych komisji, posiedzenia prezydium miejskiej rady narodowej, plany i sprawozdania, protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne, książka kontroli, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, budżety miasta i plany funduszu miejskiego, sprawozdawczość finansowa, narodowy spis powszechny, sport, kultura i sztuka, ewidencja nieruchomości, konkurs „Mistrz Gospodarności”, wykazy gospodarstw indywidualnych.

The history of the creator:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pajęcznie powstało 1 stycznia 1958 roku na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia niektórych miast w województwach łódzkim i kieleckim poprzez wyłączenie z gromady Pajęczno miejscowości Pajęczno, Pajęczno Poduchowne oraz Pajęczno – Kolonia i utworzenie miasta Pajęczno. Administracyjnie znajdowało się ono na terenie powiatu pajęczańskiego w województwie łódzkim. Organem władzy państwowej była miejska rada narodowa wybierana przez ludność miasta na okres trzech lat. Liczbę radnych ustalało prezydium powiatowej rady narodowej w zależności od ilości mieszkańców. Podstawowym zadaniem miejskiej rady narodowej było prowadzenie gospodarki komunalnej, zaspokajanie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców miasta. Rada narodowa wykonywała swoje zadania na sesjach przy pomocy prezydium i komisji rady oraz działalność radnych w terenie. Miejska rada narodowa jako organ władzy państwowej kierowała w swoim zakresie na terenie miasta działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną wiążąc potrzeby miasta z zadaniami ogólnopaństwowymi. Do zadań miejskiej rady narodowej należało m.in.: czuwanie nad wykonaniem przez obywateli obowiązków ustawowych i wykonywaniem ustaw i zarządzeń państwowych, nadzór na gospodarką hodowlaną, rolną, leśną, dbałość o stan sanitarny i stan opieki społecznej, utrzymanie dróg i mostów, urządzeń melioracyjnych i komunalnych. Ponadto rada uchwalała budżet i nadzorowała jego wykonanie. Miejska rada narodowa wybierała spośród radnych prezydium, które było jej organem wykonawczym i zarządzającym. Do jego zadań należało zapewnienie wykonania uchwał rady, przygotowanie sesji, współdziałanie z komisjami, opracowanie budżetu, kierowanie działalnością przedsiębiorstw. Miejska rada narodowa powoływała komisje dla poszczególnych dziedzin działalności. Przy radzie narodowej działało również kolegium orzekające oraz urząd stanu cywilnego. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pajęcznie zakończyło działalność z dniem 9 grudnia 1973 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U., Nr 47, poz. 276).

Border dates:

1958-1973[1974]

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1958-1974.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

96

Total archival units developed :

96

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.02

Total current materials developed

2.02

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory approved Nie 96 j.a.