Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Kochanowicach

Reference code
8/1219/0
Border dates
1973-1983
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole archiwalnym Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Kochanowicach obejmują: posiedzenia plenarne Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kochanowicach; posiedzenie Prezydium Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kochanowicach; protokół narady; wytyczne, informacje, zawiadomienia jednostki nadrzędnej, sprawozdania i informacje o działalności; sprawy organizacyjne wyborów, spotkania posłów, kandydatów na posłów, kandydatów na radnych z wyborcami; protokoły zebrań wiejskich.

The history of the creator:

Ogólnopolska organizacja społeczno-polityczna pod nazwą „Front Jedności Narodu" została utworzona w 1952 r. (do 1956 roku istniejąc pod nazwą Frontu Narodowego). Front Jedności Narodu obejmował partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje społeczne, realizował cele polityczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i był jej podporządkowany. Działalnością kierował Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu. Przewodniczącym OK FJN zostawał zazwyczaj przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Państwa. Front Jedności Narodu był aktywnie zaangażowany w wybory do Sejmu i rad narodowych poprzez monopol na zgłaszanie kandydatów, sprawował patronat nad państwowymi oraz lokalnymi akcjami społecznymi. W znowelizowanej 10 lutego 1976 r. Konstytucji PRL Front Jedności Narodu został określony jako „wspólna płaszczyzna działania organizacji społecznych ludu pracującego i patriotycznego zespolenia wszystkich obywateli - członków partii, stronnictw politycznych i bezpartyjnych, niezależnie od ich stosunku do religii - wokół żywotnych interesów PRL". Struktura organizacyjna Frontu Jedności Narodu była dostosowana do podziału administracyjnego kraju. Do 1975 r. podstawowymi jednostkami organizacyjnymi były komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, gromadzkie i wiejskie. W 1975 r., wraz ze zmianą terytorialnego podziału kraju oraz reformą terenowych organów władzy i administracji państwowej, dostosowano do nich struktury terenowe komitetów Frontu Jedności Narodu. Zlikwidowano komitety powiatowe i utworzono 49 Komitetów Wojewódzkich oraz podległe im komitety miejskie, gminne i miejsko-gminne. Plenarne posiedzenia komitetów Frontu Jedności Narodu odbywały się przeważnie raz na kwartał, posiedzenia prezydiów, komisji i zespołów problemowych - w zależności od potrzeb. Prezydium komitetu było organem wykonawczym, powołanym do koordynacji pracy pomiędzy posiedzeniami plenarnymi, działalności komisji i zespołów oraz do realizacji uchwał komitetu. Za obsługę techniczno-kancelaryjną komitetów, ich prezydiów i komisji odpowiedzialni byli prezydenci i naczelnicy miast i gmin, na których terenie funkcjonowały. Front Jedności Narodu zakończył działalność w 1983 roku.

Border dates:

1973-1983

Classification:

partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

The name of the creator:

Dates:

1973-1983.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

9

Total archival units developed :

9

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.08

Total current materials developed

0.08

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory approved Nie 9 j.a.