Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kościanie

Reference code
34/230/0
Border dates
[1945] 1950-1973 [1974]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

sprawy organizacyjne, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej wraz z załącznikami, realizacja uchwał Miejskiej Rady Narodowej, akta poszczególnych komisji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, realizacja uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, spotkania radnych z wyborcami, postulaty i wnioski wyborców, interpelacje i postulaty radnych, działalność komitetów blokowych, sprawy granic administracyjnych miasta i przyłączenia nowych obszarów, program rozwoju miasta Kościana, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności, kontrole, budżety miasta i sprawozdania z ich wykonania, plany i budżety Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, raporty o stanie urządzeń komunalnych (gazowni, wodociągu i kanalizacji), sprawozdania statystyczne dotyczące spraw gospodarki komunalnej (m.in.. stanu urządzeń komunalnych i czynów społecznych)

The history of the creator:

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. nr 14, poz. 130) zmieniła zasady funkcjonowania administracji w Polsce. Zlikwidowano dotychczasowy dualizm władzy państwowej polegający na oddzieleniu administracji samorządowej od administracji państwowej. Zlikwidowano wówczas zarządy miejskie oraz urząd burmistrza. W to miejsce powołano prezydium miejskiej rady narodowej, na czele którego stał przewodniczący. Prezydium miejskiej rady narodowej stało się organem wykonawczym i zarządzającym miejskiej rady narodowej. Kierowało pracami specjalistycznych wydziałów i referatów. Ustawa tylko w sposób ramowy określiła zadania, strukturę i funkcjonowanie rad. Kompetencje rad narodowych poszczególnych stopni ustaliła szczegółowo ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. (Dz U nr 5, poz. 16). Powierzone zadania rady wykonywały na sesjach oraz przy pomocy komisji i prezydiów. Prezydia rad narodowych były organami wykonawczo-zarządzającymi rad. Do ich zadań należało w szczególności: przygotowywanie i zwoływanie sesji rad narodowych, uchwalanie projektu budżetu i planu gospodarczego oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonania, ukierunkowanie działalności podległych wydziałów, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz ich nadzorowanie, wydawanie zarządzeń na podstawie obowiązujących przepisów. Prezydium tworzyli stali i niestali członkowie. Stałymi członkami byli: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Pod kierunkiem prezydium miejskiej rady narodowej działały wydziały i referaty. Ustawa z 1958 r. nadała im status terenowych organów administracji państwowej. Działalność wydziałów opierała się na zarządzeniach i wytycznych własnych prezydiów oraz prezydiów wyższego stopnia i resortowych ministerstw. Wydziały i referaty były odpowiedzialne za wykonanie zadań przed własnymi radami narodowymi. 18 kwietnia 1958 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. W 1973 r. przeprowadzono kolejną reformę administracyjną w Polsce. Prezydia rad stały się wyłącznie organami wewnętrznymi rad. Ich dotychczasową funkcję zaczęły pełnić powołane urzędy. W przypadku Kościana powołano Urząd Miejski.

Border dates:

[1945] 1950-1973 [1974]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

574

Total archival units developed :

574

Total archival units without records:

0

Total current materials

8.0

Total current materials developed

7.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak