Gminna Rada Narodowa w Szymiszowie

Reference code
45/220/0
Border dates
1945-1954 [1986]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z posiedzeń Rady i prezydium Rady 1948 -1951, 1954 (5 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1948-1953 (2 j.a.), protokoły z sesji 1950-1954 (3 j.a.), uchwały Gminnej Rady Narodowej 1946-1954 (1 j.a.), sprawozdania z działalności prezydium Rady 1952 (1 j.a.), protokoły z sesji i odpraw roboczych sołtysów 1950 (1 j.a.), sprawy organizacyjne 1948 (1 j.a.), kontrole 1950, 1952-1953 (2 j.a.), majątek gminy 1950 (1 j.a.), spisy gospodarstw, wykazy nieruchomości i drobnych producentów rolnych 1946-1947 (1 j.a.), narodowy spis powszechny 1950 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności i sprawy obywatelstwa 1949-1951 (4 j.a.), stan ludności gminy 1952-1953 (1 j.a.), budżet 1946-1953 (8 j.a.), plan wykonania preliminarza wydatków, sprawozdanie rachunkowe i z wykonania budżetu 1947, 1951, 1953 (3 j.a.), dochody gminy 1947 (1 j.a.), podatek gruntowy - zestawienie wyników wymiaru podatku, rejestr wymiarowy, księgi biercze 1945-1954 (15 j.a.), podatek od nieruchomości - zestawienie wyników wymiaru podatku od nieruchomości, księgi biercze 1946-1950, 1952-1954 (7 j.a.), Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej - rejestr wymiarowy i poborowy wpłat 1950 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz uczestników Funduszu "B", wykaz wkładów oszczędnościowych, rejestr przeliczeń ustalonych wkładów oszczędnościowych 1948-1950 (4 j.a.), wybory do rad narodowych 1954 (1 j.a.), dopływ: protokoły z sesji Rady 1953-1954 (2 j.a.), uchwały GRN 1946-1953 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1954 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli 1951-1953 (1 j.a.), sprawy organizacyjne 1948 (1 j.a.), księga meldunkowa i tabele statystyczne 1946-1950 (1 j.a.); nab. 8267/2016: akta osobowe 1945-1986 (4 j.a.).

The history of the creator:

Rady narodowe działały na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 1944 roku i dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. W gminach utworzono rady narodowe i zarządy gminne, które działały równolegle do 1950 roku. Rady narodowe były organami samorządu terytorialnego. Gminna rada narodowa wybierała prezydium jako organ kierujący jej pracami, natomiast organem wykonawczym był zarząd gminy. Zarząd składał się z wójta, podwójciego i trzech członków wybieranych przez radę narodową. Władzą zwierzchnią i nadzorczą była Krajowa Rada Narodowa. Do kompetencji terenowych rad narodowych, w tym także i gminnych należało: planowanie działalności publicznej - ustalanie budżetu oraz planu swiadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych oraz instytucji i osób wykonujących funkcje zlecone w zakresie administracji i gospodarki publicznej, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, ustalanie zasad i warunków, na których organy wykonawcze samorządu mogą zawierać umowy w sprawie zaciągania pożyczki, zbycia, zamiany lub obciążenia majątku nieruchomego, uchwalanie regulaminów obrad i komisji. Ustawa z marca 1950 roku zniosła dualizma w administracji terenowej - administracja państwowa i samorządowa - a także dualizm wewnątrz adminstracji samorządowej (gminne rady narodowe i zarządy gminne, a powoływała rady narodowe jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej). Zgodnie z ustawą rady narowoewe wybierane były przez ludność. Jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej m.in. kierowały na swoim terenie działalnością gospodarczą, kulturalną, społeczną, wybierały i odwoływały prezydium rady narodowej, powoływały komisje radzieckie, powoływały komisje stałe i doraźne, kierowały działalnością swoich organów i rozpatrywały ich sprawozdania, uchwalały budżety terenowe i nadzorowały ich wykonanie, uchwalały plany gospodarcze, stanowiły o terenowych daninach, opłatach i świadczeniach nadanych im przez ustawy w ramach uprawnień. Organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej było prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza i członków prezydium. Poszczególnymi dziedzinami spraw należących do właściwości rad narodowych zarządzały wydziały /oddziały, referaty/ prezydium. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania wydziałów określało prezydium rady narodowej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Rady Ministrów. Zwierzchni nadzór nad radami narodowymi sprawowała Rada Państwa. Gminne rady narodowe funkcjonowały do 31 grudnia 1954 roku. W ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole ]

Border dates:

1945-1954 [1986]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1954, 1986-1986.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

75

Total archival units developed :

64

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak 7 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 4 j.a.
Book inventory approved Tak 64 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)