Gminna Rada Narodowa w Zdzieszowicach

Reference code
45/222/0
Border dates
1945-1954
Number of series
31
Number of scans
0

Content:

protokoły z posiedzeń Rady i prezydium 1947-1950 (13 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń 1948-1954 (5 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (5 j.a.), uchwały Zarządu Gminnego prezydium Rady 1947-1951 (1 j.a.), sprawozdania sytuacyjne 1945-1947 (2 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1950 (1 j.a.), majątek gminy i gromad 1947-1948 (1 j.a.), akta Urzędu Stanu Cywilnego- zawiadomienia o zawarciu małżeństwa, akta zbiorowe 1951 (1 j.a.), budżet 1947-1949 (2 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, rejestry odpisu, rejestr gospodarstw rolnych, księgi biercze 1946-1954 (27 j.a.), podatek od nieruchomości - księgi wymiarowe, księgi biercze 1945-1954 (10 j.a.), świadczenia w naturze - księga wymiary i wykonania świadczeń 1954 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych 1948-1951 (4 j.a.), zestawienie wymiaru i poboru podatków, księga biercza podatku 1947 (2 j.a.), kataster gruntowy 1947-1949 (1 j.a.), wykaz osób posiadających gospodarstwa 1949, 1952 (2 j.a.), walka z analfabetyzmem 1949-1951 (1 j.a.), oświata i kultura - sprawy świetlic 1951-1952 (1 j.a.), dopływ: protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1946 (1 j.a.), budżet na 1949 rok (1 j.a.); nab. 7294/2014: budżet na rok 1947 i 1948 (2 j.a.), budżet na rok 1950 (1 j.a.), wykonanie budżetu za rok 1951 (1 j.a.), budżet na 1952 rok (1 j.a.), bilans za 1952 rok (1 j.a.), preliminarz budżetowy na rok 1951 i 1954 (2 j.a.), bilans roczny - 1950 rok (1 j.a.), sprawozdania z budżetu 1945-1946 (1 j.a.), statuty podatkowe, listy wyborcze 1949 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1951 (1 j.a.); nab. 8276/2016: akta osobowe 1945-1948 (2 j.a.).

The history of the creator:

Rady narodowe działały na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 1944 roku i dekretu PKWN z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. W gminach utworzono rady narodowe i zarządy gminne, które działały równolegle do 1950 roku. Rady narodowe były organami samorządu terytorialnego. Gminna rada narodowa wybierała prezydium jako organ kierujący jej pracami, natomiast organem wykonawczym był zarząd gminy. Zarząd składał się z wójta, podwójciego i trzech członków wybieranych przez radę narodową. Władzą zwierzchnią i nadzorczą była Krajowa Rada Narodowa. Do kompetencji terenowych rad narodowych, w tym także i gminnych należało: planowanie działalności publicznej - ustalanie budżetu oraz planu swiadczeń w naturze, kontrola działalności organów wykonawczych oraz instytucji i osób wykonujących funkcje zlecone w zakresie administracji i gospodarki publicznej, powoływanie samorządowych organów wykonawczych, ustalanie zasad i warunków, na których organy wykonawcze samorządu mogą zawierać umowy w sprawie zaciągania pożyczki, zbycia, zamiany lub obciążenia majątku nieruchomego, uchwalanie regulaminów obrad i komisji. Ustawa z marca 1950 roku zniosła dualizma w administracji terenowej - administracja państwowa i samorządowa - a także dualizm wewnątrz adminstracji samorządowej (gminne rady narodowe i zarządy gminne, a powoływała rady narodowe jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej). Zgodnie z ustawą rady narowoewe wybierane były przez ludność. Jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej m.in. kierowały na swoim terenie działalnością gospodarczą, kulturalną, społeczną, wybierały i odwoływały prezydium rady narodowej, powoływały komisje radzieckie, powoływały komisje stałe i doraźne, kierowały działalnością swoich organów i rozpatrywały ich sprawozdania, uchwalały budżety terenowe i nadzorowały ich wykonanie, uchwalały plany gospodarcze, stanowiły o terenowych daninach, opłatach i świadczeniach nadanych im przez ustawy w ramach uprawnień. Organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej było prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza i członków prezydium. Poszczególnymi dziedzinami spraw należących do właściwości rad narodowych zarządzały wydziały /oddziały, referaty/ prezydium. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania wydziałów określało prezydium rady narodowej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Rady Ministrów. Zwierzchni nadzór nad radami narodowymi sprawowała Rada Państwa. Gminne rady narodowe funkcjonowały do 31 grudnia 1954 roku. W ich miejsce powołano gromadzkie rady narodowe na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole ]

Border dates:

1945-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

97

Total archival units developed :

81

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a.
Card inventory approved Tak 2 j.a.
Book inventory approved Tak 81 j.a.
Working list Tak 12 j.a.