Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Krapkowicach

Reference code
45/225/0
Border dates
[1945]1950-1975 [1988]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wydział Organizacyjno-Prawny: zarządzenia przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1972-1973 (1 j.a.), protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej 1956-1975 (32 j.a.), rejestr uchwał Powiatowej Rady Narodowej 1956-1969 (1 j.a.), wybory - spotkania radnych z wyborcami, informacje i materiały ze spotkań, plany spotkań posłów i radnych, informacje z przebiegu spotkań radnych z wyborcami 1958, 1965-1973 (12 j.a.), wnioski, postulaty wyborcze i ich realizacja 1965-1973 (8 j.a.), ewidencja wniosków komisji 1956, 1969-1973 (2 j.a.), komisje - protokoły z posiedzeń, kontroli, wykonanie wniosków komisji, plany pracy komisji 1956-1973 (152 j.a.), posiedzenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - protokoły 1956-1974 (64 j.a.), postanowienia Prezydium 1975 (1 j.a.), rejestr uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1958-1973 (3 j.a.), protokoły z narad przewodniczącego i sekretarzy 1956-1957, 1959 (3 j.a.), protokoły z narad kierowników komórek organizacyjnych 1956-1961 (3 j.a.), protokoły z odpraw, narad, posiedzeń 1956 (1 j.a.), protokół z narady aktywu PZPR i ZSL 1957 (1 j.a.), usprawnienia organizacji o metod pracy 1967-1969 (1 j.a.), sprawy Przewodniczącego Prezydium PRN - informacje, sprawozdania, oceny 1969-1971 (4 j.a.), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły i uchwały Kolegium Powiatowej Komisji Palnowania Gospodarczego 1967-1969 (2 j.a.), analizy na posiedzenia Prezydium 1960-1965 (1 j.a.), uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1964-1965 (1 j.a.), rozwój powiatu - plany, informacje 1958-1960 (1 j.a.), opracowania rozwoju powiatu w latach 1958-1965 (1 j.a.), materiały do planów gospodarczych na lata 1957-1958 (1 j.a.), plany gospodarcze i wskaźniki do planu gospodarczego, plany roczne i wieloletnie, terenowe plny inwestycyjne, plany jednostek centralnych 1961-1974 (27 j.a.), sprawozdania z wykonania planów gospodarczych 1958-1966 (5 j.a.), analizy gospodarcze, opracowania analityczne 1969-1973 (5 j.a.), okresowe oceny sytuacji gospodarczej powiatu 1972-1874 (3 j.a.), kontrola wykonania planów 1956-1957 (2 j.a.), sprawozdania z kontroli, inspekcji i wyjazdów służbowych 1970-1974 ( 1 j.a.), bilanse zatrudnienia 1958-1974 (10 j.a.), czyny społeczne - programy, sprawozdania, dofinansowania 1956-1974 (8 j.a.), opinie w sprawie przekazywania i nabywania nieruchomości 1961, 1965 (2 j.a.), Wydział Finansowy: zarządzenia własne wydziału, akty normatywne 1962, 1966-1967 (2 j.a.), sprawozdania z działalności wydziału i referatu 1962, 1965-1968 (2 j.a.), sprawozdania jednostkowe budżetu centralnego 1956-1969 (2 j.a.), sprawozdania budżetu terenowego 1956-1974 (6 j.a.), sprawozdania budżetu terenowego Skarbowego Urzędu Komorniczego 1959-1970 (2 j.a.), budżety zbiorcze powiatu 1957-1972 (11 j.a.), zmiany kredytów budżetowych 1972-1973 (2 j.a.), zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetu 1956-1973 (17 j.a.), analizy z wykonania zbiorczego budżetu 1962-1975 (6 j.a.), zbiorcze sprawozdania statystyczne 1956-1973 (10 j.a.), podatek gruntowy - wymiar podatku, sprawozdawczość i statystyka podatkowa, komisja podatkowa 1957-1973 (24 j.a.), protokoły i zarządzenia pokontrolne organów nadrzędnych i PPRN oraz sprawozdania z wykonania 1972-1973 (2 j.a.), inspekcje zewnętrzne 1959-1974 (9 j.a.), inspekcje w jednostkach nadzorowanych 1959-1974 (10 j.a.), protokoły pokontrolne, zarządzenia kontroli i rewizji w jednostkach podległych i nadzorowanych 1968-1975 (9 j.a.), planowanie dochodów budżetu centralnego i terenowego 1957-1973 (3 j.a.), planowanie dochodów z podatków i opłat 1968-1973 (3 j.a.), bilans zamknięcia 1971 (2 j.a.), Wydział Budżetowo-Gospodarczy: bilans jednostkowy 1968-1975 (6 j.a.), Wydział Oświaty i Kultury: protokoły z konferencji kierowników szkół 1970-1975 (1 j.a.), projekty organizacji szkół 1956 (1 j.a.), plany pracy i harmonogramy 1972-1975 (1 j.a.), plany finansowe przedszkoli 1972 (1 j.a.), sprawozdawczość i statystyka 1958-1973 (9 j.a.), wyniki nauczania, wyniki egzaminów 1967-1974 (1 j.a.), kompleksowa analiza stanu oświaty w powiecie krapkowickim 1973 (1 j.a.), sprawozdania jednostkowe z działalności świetlic, z inwestycji 1960-1972 (3 j.a.), kontrola zewnętrzna własnej jednostki 1956-1972, 1974 (2 j.a.), sprawozdania roczne z pracy wizytatorów 1972-1974 (1 j.a.), nadzór pedagogiczny - sprawozdania z wizytacji przedszkoli i szkół 1956-1963 (6 j.a.), budżet na rok 1959 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1956-1963 (3 j.a.), arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji uczniów 1955/1956 (1 j.a.), sprawozdania jednostkowe szkół 1956-1960 (10 j.a.), zbiorcze zestawienia statystyczne dotyczące organizacji placówek szkolnych i sprawozdania statystyczne dotyczące przedszkoli 1962-1975 (2 j.a.), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: materiały z posiedzeń Komitetu 1964-1965 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne z działalności Komitetu 1971-1975 (4 j.a.), Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdania referatu karno-administracyjnego 1958-1967 (2 j.a.), sprawozdania GUS dotyczące ludności 1962-1963 (2 j.a.), kontrola jednostek podległych i nadzorowanych 1970-1972 (3 j.a.), wywłaszczenia - postępowanie wywłaszczeniowe i odszkodowawcze 1962, 1967-1970 (5 j.a.), wnioski inwestorów i zezwolenia na przeprowadzanie przewodów i urządzeń energetycznych na terenie nieruchomości 1960-1964, 1966 (5 j.a.), odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, prostowanie i unieważnianie akt stanu cywilnego 1956 - 1964 (31 j.a.), zmiana imion i nawisk - wnioski i orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk, skorowidz orzeczeń w sprawie zmiany pisowni imion i nazwisk 1956-1972 (17 j.a.), sprawy stowarzyszeń - rejestracja, likwidacja stowarzyszeń, protokoły z kontroli, pisma dotyczące bieżącej działalności 1960-1972 (10 j.a.), sprawy nadania obywatelstwa - stwierdzenie obywatelstwa, wnioski o nadanie obywatelstwa, utrata obywatelstwa, stwierdzenie utraty obywatelstwa 1956-1972 (22 j.a.), Wydział Skupu: zestawienia zbiorcze i sprawozdania z obowiązkowych dostaw zbóż 1959, 1962 (3 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: komisje koordynacyjne - protokoły z posiedzeń 1960-1961 (1 j.a.), plany gospodarcze 1955-1963 (7 j.a.), sprawozdania w zakresie wykonania planu produkcji, dochodów, rozchodów i spraw rolnych 1959, 1963, 1974 (3 j.a.), analiza wykonania planu gospodarczego 1974 (1 j.a.), upowszechnianie wiedzy rolniczej 1974 (1 j.a.), przepisy i zarządzenia oraz planowanie i sprawozdawczość dotycząca leśnictwa 1961-1963, 1965-1966 (5 j.a.), inwestycje - plany, sprawozdania z realizacji 1961-1965, 1974 (7 j.a.), inwestycje i kapitalne remonty 1972-1973 (2 j.a.), elektryfikacja wsi 1956 (1 j.a.), budownictwo indywidualne na wsi 1972-1974 (1 j.a.), informacja NBP o kształtowaniu się sytuacji pieniężno-rynkowej powiatu 1974 (1 j.a.), budżet - plany, sprawozdania, preliminarze budżetowe 1956-1957, 1961-1963, 1964-1965 (4 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: protokoły z narad 1970-1971 (1 j.a.), wytyczne do projektów planów i plany 1958 (1 j.a.), planowanie - spraw budżetowych, remontów, usług 1964, 1971, 1973-1974 (4 j.a.), analizy ekonomiczne 1971-1972, 1974 (2 j.a.), informacje dotyczące doskonalenia działalności gospodarki komunalnej, materiały dotyczące inwestycji 1974 -1975 (2 j.a.), sprawozdawczość i statystyka 1956-1975 (20 j.a.), kontrole zewnętrzne i własne w jednostkach podległych i nadzorowanych 1970-1973 (4 j.a.), wytyczne do projektu budżetu i budżet, sprawozdania o wydatkach i dochodach budżetowych, sprawozdania o środkach trwałych 1967, 1969-1972 (4 j.a.), Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: wytyczne do plnownia 1960-1961, 1963 (3 j.a.), plany roczne techniczno-ekonomiczne 1975 (1 j.a.), projekty i plany obrotu towarowego, spływ masy towarowej 1958-1963 (6 j.a.), sprawozdania - z notowania cen wolnorynkowych, z działalności handlu 1957, 1960-1963 (5 j.a.), analiza sytuacji rynkowej 1958-1962 (5 j.a.), analizy ekonomiczne nadesłane przez NBP i inne 1974 (1 j.a.), sprawy budżetowe i finansowe 1959-1963 (5 j.a.), sprawozdania statystyczne 1959-1965 (6 j.a.), rejestracja i organizacja handlu 1959-1960, 1962-1963 (4 j.a.), nadzór i współdziałanie nad cechami rzemieślniczymi i Izbą Rzemieślniczą 1960 (1 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: plany i sprawozdania dotyczące rozwoju i działalności służby zdrowia 1957-1962 (1 j.a.), jednostkowe plany dochodów i wydatków oraz sprawozdanie budżetowe 1964 (1 j.a.), meldunki z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac 1965-1966 (1 j.a.), sprawozdawczość z wykonania zatrudnienia, funduszu płac w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej, sprawozdania o płacach pracowników, realizacji inwestycji, z wykonania planu przez jednostki służby zdrowia, działalności ośrodków zdrowia, izb porodowych, o czasowej niezdolności do pracy, zestawienia danych o czasowej niezdolności do pracy 1957-1966 (20 j.a.), Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: kontrole i inspekcje 1963-1964 (1 j.a.), zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej w latach 1972-1975 (1 j.a.), Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu: składy osobowe Komitetów FJN - powiatowego i gromadzkich 1965-1966 (1 j.a.), plany pracy i spotkań 1966 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium 1965-1966 (1 j.a.), sprawozdania i informacje 1965-1966 (1 j.a.), obchody uroczystości rocznicowych 1966 (1 j.a.), nab. 6116/2011: rejestracje, legalizacje, ograniczanie, likwidacje działalności stowarzyszeń - składy osobowe, statuty, protokoly zebrań, informacje o działalności, kontrole 1960-1975 (12 j.a.), nab. 6511/2012: książki meldunkowe, rejestry mieszkańców, cudzoziemców, wykazy osób podlegających zameldowaniu miejscowości: Gogolin, Górażdże, Kamień Śląski, Karłubiec, Malnia, Strzebinów 1947-1988 (50 j.a.), nab.6834/2013: książki meldunkowe miejscowości Chorula, Dąbrówka Górna, Góraźdże , Gwoździce, Malnia, Odrowąż, Rogów Opolski, Stradunia, Żużela 1951-1964 (35 j.a.), nab.7029/2014: wywłaszczanie nieruchomości, pierwokup 1968-1974 (2 j.a.); nab. 7677/2015: książki meldunkowe, rejestry meldunkowe 1945-1972 (149 j.a.); nab. 8446/2016: rejestry mieszkańców, książki meldunkowe 1945-1973 (110 j.a); nab. 8750/2017: książki meldunkowe, rejestr mieszkańców pobyt czasowy 1945-1974 (100 j.a.).

The history of the creator:

W dniu 1 stycznia 1956 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 roku w sprawie utworzenia powiatu krapkowickiego. W skład tegoż powiatu weszły: miasto Krapkowice, które dotychczas należało do powiatu opolskiego, gromady: Rogów Opolski, Żużela, Żywocice, z powiatu prudnickiego wyłączono gromady: Brożec, Dobra, Komorniki, Kórnica. Z powiatu strzeleckiego: osiedle Otmęt, gromady: Gogolin, Jasiona, Kamień Śląski, Krępna, Malina, Zdzieszowice. Powiatowa Rada Narodowa w Krapkowicach rozpoczęłą swoją działalność na sesji w dniu 17 stycznia 1956 roku. Przeprowadzono na niej wybory prezydium. W trakcie funkcjonowania tegoż urzędu kilkakrotnie zmieniała się jego struktura poprzez likwidację lub powoływanie nowych wydziałów, referatów, czy innych komórek organizacyjnych. W roku 1956 przedstawiała się ona w sposób następujący: I Wydziały: finansowy, oświaty, komunikacji drogowej, zdrowia, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu, II Oddziały: ogólno-gospodarczy, kultury, społeczno-administracyjny, wojskowy, III Referaty: kadr i szkolenia, przemysłu, zatrudnienia, rent i pomocy społecznej, leśnictwa, wyznań IV komórki organizacyjne na prawach wydziałów: Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej, Powiatowa Komenda Straży Pożarnych, Powiatowy Zarząd Rolny, Statystyk Powiatowy. Na podstawie uchwały nr 73 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1957 roku przestał funkcjonować referat do spraw wyznań. W roku 1958 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krapkowicach działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 roku, przeprowdziło reorganizację niektórych wydziałów, a także zmieniło nazwę kilku z nich. W następnym roku ukształtowała się następująca struktura urzędu: I Wydziały: finansowy, handlu, budżetowo-gospodarczy, zdrowia, komunikacji, organizacyjno-prawny, spraw wewnętrznych, zatrudnienia i spraw socjalnych, rolnictwa i leśnictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, architektoniczno-budowlany, skupu, II Referaty: kultury, statystyki, III Komórki organizacyjne na prawach wydziałów: Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej, Inspektorat Oświaty, Biblioteka Powiatowa, Powiatowa Komenda Straży Pożarnych, Powiatowa Kolumna Sanitarno-Epidemiologiczna. W 1961 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zalecające prezystosowanie struktury organizacyjnej prezydiów powiatowych rad narodowych do wykazu wydziałów zamieszczonego jako załącznik do rozporządzenia. NA początku roku 1962 zniesione zostały wydziały statystyki w prezydiach rad narodowych. Na posiedzeniu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w dniu 26 kwietnia 1962 roku utwozono Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych. W dniu 6 sierpnia 1964 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krapkowicach powołano przy Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - Powiatowy Zespół Urbanistyczny. Dwa miesiące później powołano Powiatowy Inspektorat Wodnych Melioracji. W tym samym czasie powołano Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych. Uchwałą Prezydium, dnia 14 czerwca 1971 roku wyodrębniono z Wydziału Spraw Wewnętrznych i przekształcono w organ bezpośrednio podporządkowany Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Powiatową Komendę Straży Pożarnych. Pod koniec 1972 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowj uchwaliło powołanie Państwowego Komitetu Kultury i Sztuki jako organu administracji państwowej do spraw kultury i sztuki. W lipcu następnego roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 roku w sprawie tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych , podjęto uchwałę o utworzeniu Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury. Kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej terenowych organów władzy wprowadzono w związku z rozporządzeniem Rady Mnistrów z dnia 23 listopada 1973 roku w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej, wtedy to przekształcono Urząd Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Urząd Naczelnika Powiatu. Struktura Urzędu Powiatowego byłą następująca: Biuro Ogólno-Organizacyjne, Powiatowa Komisja Planowania, Wydział Finansowy, Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydział Spraw Wewnętrznych, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, Wydział Gospodarki, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Komunikacji, Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Powiatowa Komenda Straży Pożarnych. Na mocy ustawy z dnia 1 czerwca 1973 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych z dnia 28 maja 1975 r., zostały zniesione powiaty. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Piotr Pałys, Opole 1992]

Border dates:

[1945]1950-1975 [1988]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1945, 1950-1975, 1988-1988.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1397

Total archival units developed :

776

Total archival units without records:

0

Total current materials

22.0

Total current materials developed

14.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 776 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 359 j.a.
Working list Tak 1 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)