Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu i Urząd Powiatowy w Opolu

Reference code
45/226/0
Border dates
[1945] 1950-1975 [2003]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesjji Powiatowej Rady Narodowej, realizacja uchwał PRN, wybory do sejmu i rad narodowych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, rejestry wniosków i postulatów wyborców i ich realizacja, posiedzenia komisji PRN, posiedzenia Prezydium PRN, ewidencja uchwał prezydium i ich realizacja, konferencje i narady członków organów kolegialnych, posiedzenia konwentu seniorów i zespołu radnych, zarządzenia, organizacja urzędu i jednostek podległych, plany pracy, podział administracyjny powiatu, statystyka dotycząca radnych, analiza skarg i wniosków, biuletyny informacyjne, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych 1950-1975 (324 j.a.), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego; posiedzenia Kolegium PKPG, wieloletnie i roczne plany gospodarcze, oceny analizy i sprawozdania z ich wykonania, plany gospodarcze miast gmin i gromad, sprawozdania z realizacji inwestycji, czynów społecznych, bilanse, analizy sytuacji gospodarczej powiatu, lokalizacja inwestycji, koordynacja działalności gospodarczej, opinie w sprawach przekazywania i nabywania nieruchomości 1951-1975 (244 j.a.),Wydział Finansowy; kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, budżety jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania z wykonania budżetów, protokoły kontroli i rewizji GRN powiatu opolskiego 1950-1975 (228 j.a.), Wydział Oświaty; konferencje sierpniowe, organizacja sieci szkół podstawowych, komisje i zespoły metodyczne, nauczanie religii, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, kontrole szkół i przedszkoli, opieka nad sierotami, sprawozdania szkół z roku szkolnego, nadzór pedagogiczny nad szkołami i przedszkolami, analiza wyników nauczania, sprawozdania z klasyfikacji, szkolne koła, walka z analfabetyzmem i akcja repolonizacyjna, akta szkół, plany dla oświaty, budżety i bilanse oświaty, szkół i świetlic, sprawozdania z inwestycji i zatrudnienia w oświacie, wykazy nauczycieli i ich egzaminy klasyfikacyjne 1947-1975 (447 j.a.), Wydział Kultury; plany wieloletnie, sprawozdania z działalności placówek kulturalno-oświatowych, wieloletnie i roczne budżety kultury i sztuki, działalność jednostek nadzorowanych, sprawozdania z zatrudnienia 1954-1975 (34 j.a.), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki; protokoły posiedzeń komitetu, sprawozdania statystyczne z działalności klubów i kół sportowych, sprawozdania z realizacji inwestycji, budżet, działalność jednostek nadzorowanych, imprezy sportowe w powiecie, turystyka 1950-1975 (64 j.a.), Wydział Spraw Wewnętrznych; protokoły kontroli i sprawozdania z działalności USC, sprawozdania z działalności referatów i kolegiów karno- administracyjnych, zmiana imion i nazwisk, odtwarzanie akt stanu cywilnego, obywatelstwo, wywłaszczenia, wyjazdy do Niemiec, rejestry karno- administracyjne, sprawozdania dotyczące zameldowania, Komisja do Walki ze Spekulacją 1946-1975 (354 j.a.), Wydział Skupu; posiedzenia Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Skupu, informacje o działalności własnej i jednostek podległych, dostawy obowiązkowe-plany i sprawozdania, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych, kontraktacja roślinna 1957-1975 (32 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; protokoły i sprawozdania z działalności, Powiatowa Komisja Ziemska, Państwowy Fundusz Ziemi, akta dotyczące osadnictwa i przejmowania gospodarstw rolnych, plany i programy wieloletnie perspektywiczne oraz gospodarcze, plany i sprawozdania z ochrony roślin, plany gospodarczo, analizy wykonania planów gospodarczych inwestycyjnych, dane dotyczące upraw i hodowli zwierząt, spisy czerwcowe spisy rolne, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych, spółdzielnie produkcyjne, elektryfikacja rolnictwa, klasyfikacja gruntów rolniczych, budżety rolnictwa 1945-1976 (475 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; plany gospodarcze, plany pracy i sprawozdania, sprawozdania statystyczne, budżet wydziału, kontrole zewnętrzne jednostek podległych, cmentarze komunalne, cmentarze wojenne 1951-1974 (41 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji; protokoły narad, plany gospodarcze, sprawozdania statystyczne 1973-1975 (6 j.a.), Wydział Handlu Przemysłu i Usług; organizacja, protokoły i plany pracy, plany wieloletnie i roczne, sprawozdania z zakresu handlu przemysłu i usług, kontrole jednostek podległych nadzorowanych, analizy wykonania planów gospodarczych, analizy kompleksowe przedsiębiorstw, karty rzemieślnicze, likwidacja zakładów rzemieślniczych, młyny 1945-1975 (138 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej;analiza rozmieszczenia kadr fachowych w służbie zdrowia 1970 (1 j.a.), Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych; sprawozdania z działalności, plany pracy, sprawozdania referatu kadr i szkoleń, sprawozdania statystyczne 1945- 1975 (22 j.a.), Urząd Powiatowy; organizacja, współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, protokoły posiedzeń komisji Urzędu Powiatowego 1973-1975 (8 j.a.), Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury; protokoły narad i kontroli wydziału, sprawozdania statystyczne, plany zagospodarowania przestrzennego 1965-1975 (16 j.a.), Powiatowa Komenda Straży Pożarnych; zarządzenia, protokoły posiedzeń Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnej, Ochotnicza Straż Pożarna, dochodzenia popożarowe i ewidencja pożarów, wykazy sprzętu, statystyka i sprawozdania finansowe 1947-1970 (58 j.a.), Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych w Opolu 1952-1955 (8 j.a.), Okręg Opolski Polskiego zwiazku Piłki Nożnej 1965 (1 j.a.), przes. 809/2006 - protokoły zebrań zespołów metodycznych 1954-1955 (2 j.a.), protokoły konferencji sierpniowej-protokoły sekcji 1954 (1 j.a.), sprawozdania ogólne z działalności za lata 1953-1955 (1 j.a.), konferencje instruktorów-protokoły 1952-1955 (1 j.a.), sprawozdania pohospitacyjne 1953-1955 (3 j.a.), przes. 857/2007 - sprawozdania z działalności Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej za 1964 r. (1 j.a.), przes.988/2007 - korespondencja z gminami w sprawach podatku gruntowego 1949-1951 (1 j.a.), ; domowe książki meldunkowe, rejestry mieszkańców, książki meldunkowe, rejestry gruntów, rejestry nieruchomości, listy płac pracowników 1946-1984 (1078 j.a.), przes.1224/2009: reforma systemu oświaty i upowszechnianie wychowania przedszkolnego - plany pracy na lata 1974-1980 (1 j.a.), plan przygotowań i przebiegu sezonu turystycznego w 1975 roku (1 j.a.), przes.1409/2009: rejestr uchwał PPRN 1973 (1 j.a.), nab.6074/2011: akta własności ziemi 1972-2003 (1011 j.a.), dopływ: nab.6290/2011: książki meldunkowe Dąbrówka Dolna 1954-1977 (8 j.a.), książki meldunkowe Domaradzka Kuźnia 1949-1977 (9 j.a.), książki meldunkowe Domaradz 1954-1977 (7 j.a.), książki meldunkowe Fałkowice 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Jagienna 1954-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Kozuby 1954-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Krogulna 1951-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Krzywa Góra 1954-1977 (2 j.a.), książki meldunkowe Żabiniec 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Zawiść 1953-1977 (8 j.a.), książki meldunkowe Kopalina 1953-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Lubnów 1953-1977 (6 j.a.), książki meldunkowe Ładza 1951-1977 (21 j.a.), książka meldunkowa Kaniów 1953-1977 (1 j.a.), książki meldunkowe Paryż 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Świercowskie 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Pokój 1954-1977 (16 j.a.), książki meldunkowe Zieleniec 1953-1977 (2 j.a.), książki meldunkowe Siedlice 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Zieleniec 1954-1977 (5 j.a.), rejestry cudzoziemców 1962-1972 (3 j.a.), wykazy osób podlegających zameldowaniu 1977-1978 (1 j.a.a), książki zameldowanych cudzoziemców 1966-1977 (4 j.a.), pobyt czasowy 1954-1974 (6 j.a.), nab.6430/2012: akty nadania nieruchomości - miejscowości: Chrząstowice, Daniec, Dąbrowice, Dębie Dębska Kuźnia, Lędziny, Suchy Bór 1947-1975 (7 j.a.), nab. 6669/2013: książki meldunkowe, rejestry, wykazy meldunkowe, na pobyt czasowy i cudzoziemców, izby porodowe, rejony meldunkowe wsi: Chmielowice, Komprachcice, Polska Nowa Wieś 1956-1990 (20 j.a.), nab.6965/2013: rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Antoniów 1945-1976 (11 j.a.), rejestry mieszkańców wsi Biestrzynnik 1945-1976 (4 j.a.), rejestry mieszkańców wsi Chobie 1945-1976 (2 j.a.), rejestry mieszkańców wsi Dylaki 1945-1979 (6 j.a.), gromadzkie książki meldunkowe wsi Grodziec 1945-1976 (10 j.a.), gromadzkie książki meldunkowa wsi Jedlice 1945-1976 (4 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Krasiejów 1945-1977 (20 j.a.), książka meldunkowa i rejestry mieszkańców wsi Krzyżowa Dolina 1945-1977 (4 j.a.), gromadzkie książki meldunkowe wsi Mnichus 1945-1974 (4 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe miasta Ozimek, skorowidze pobytu czasowego i rejestry cudzoziemców miasta i gminy Ozimek 1945-1990 (66 j.a.), rejestry mieszkańców i gromadzkie książki meldunkowe wsi Pustków 1945-1970 (7 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Schodnia Nowa 1945-197 (9 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Schodnia Stara 1945-1976 (13 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Szczedrzyk 1945-1975 (16 j.a.); nab. 7946/2015: książki meldunkowe i rejestry mieszkańców 1950-1985 (106 j.a.); nab. 8751/2017: książki meldunkowe, rejestry mieszkańców 1945-1960 (31 j.a.), nab.9267/2018: analiza działalności placówek wychowania przedszkolnego pod katem wyposażenia, sytuacji kadrowej i programu 1975 (1 j.a.), korespondencja w sprawie nieruchomości rolnych 1949-1953 (1 j.a.), nadanie imienia dziecku nieznanych rodziców 1947-1950 (1 j.a.), plany operatywne przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych na 1953 rok-podatek obrotowy, podatek dochodowy i od operacji nietowarowych 1953 (2 j.a.), plany roczne na 1953 rok-podatek obrotowy, podatek dochodowy 1953-1954 (1 j.a.), protokoły kontroli, sprawozdania z działalności Biur Ewidencji Ludności w powiecie 1950 (1 j.a.), wyłączanie nieruchomości na cele publiczne 1951-1953 (1 j.a.), zmiana pisowni nazwiska1950 (1 j.a.), rejestr spraw karno-skarbowych 1952-1953 (1 j.a.), nab.9489/2018: domowe książki meldunkowe miejscowości: Boguszyce, Chrząszczyce, Chmielowice, Chrzowice, Folwark, Górki, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia, Prószków, Przysiecz, Winów, Wójtowa Wieś, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Złotniki, Źlinice 1951-1977 (228 j.a.)

The history of the creator:

Ustawa z dnia 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zlikwidowała dualizm aparatu rządowego i samorządowego.Na szczeblu powiatowym zniesiono związki samorządu terytorialnego (Powiatowe Rady Narodowe, Wydziały Powiatowe), stanowiska starostów, i starostwa. Wszystkie funkcje zniesionych władz i urzędów przeszły do rad narodowych, do ich prezydiów oraz do właściwych komórek organizacyjnych. Ponadto w radach zespolono szereg agend państwowych, w szczególności zaś władz administracyjnych, które do 1950 r. były wyodrębnione. Pierwsza sesja nowej Powiatowej Rady Narodowej odbyła się 7 VI 1950 r. Na przewodniczącego prezydium PRN wybrany został Henryk Janus, zastępcą przewodniczącego został Bartłomiej Nowicki. Pierwsze posiedzenie nowo powołanego organu powiatu opolskiego – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu odbyło się 7 VII 1950 r. Urzędy Powiatowe zostały zniesione z dniem 1 VI 1975 r. na mocy ustawy z 28 V 1975 r. o zmianie Konstytucji PRL i o dwustopniowym podziale administracyjnym kraju. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Aleksandra Jończyk, Opole 2005]

Border dates:

[1945] 1950-1975 [2003]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1945, 1950-1975, 2003-2003.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5310

Total archival units developed :

3570

Total archival units without records:

0

Total current materials

65.0

Total current materials developed

50.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 3570 j.a.

Zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09).