Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu

Reference code
45/228/0
Border dates
[1945] 1950-1973 [1975]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wydział Organizacyjno- Prawny /1948/ 1950-1973 /1974/ - protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, materiały na sesje – przemówienia i referaty, które nie znalazły się w oprawnych księgach protokołów, wykonanie uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, spotkania radnych z wyborcami, interpelacje i postulaty radnych, protokoły z posiedzeń i kontroli komisji MRN w Opolu, protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, materiały na posiedzenia – przemówienia i referaty, które nie znalazły się w oprawnych księgach protokołów, wykonanie uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, narady członków organów kolegialnych, posiedzenia i wnioski Zespołu Radnych PZPR, zarządzenia przewodniczącego PMRN, narady kierowników wydziałów PMRN, organizacja wewnętrzna PMRN, plany pracy i sprawozdania z działalności organów kolegialnych, protokoły z narad przykładowego komitetu blokowego nr 42, zmiany nazw ulic, włączenie nowych dzielnic w granice miasta, sprawy osobowe członków organów kolegialnych i jednostki własnej, analizy skarg i wniosków, kronika miasta Opola, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych i nadzorowanych, współdziałanie z innymi instytucjami, wybory do sejmu w 1957 roku- organizacja komisji wyborczych, powołanie i protokoły z posiedzeń Społecznego Komitetu Budowy Hali Ludowej w Opolu, ewidencja członków Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (483 j.a)., Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 1951-1973 - protokoły z posiedzeń Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego /MKPG/, plany pracy MKPG, plany inwestycyjne na terenie miasta, plany rozwoju gospodarczego miasta, opiniowanie projektów planów przedsiębiorstw, analizy i sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych i gospodarczych, bilans siły roboczej, programy czynów społecznych, koordynacja działalności gospodarczej, lokalizacja ogólna ( 27 j.a.), Wydział Finansowy 1950-1973 - organizacja wydziału, plany pracy i sprawozdania wydziału, sprawy pracownicze wydziału, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych, dokumentacja składnicy akt wydziału /spisy zdawczo- odbiorcze, protokoły kontroli/, budżety /w przypadku ich braku preliminarze budżetowe/, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, analizy i sprawozdania z wykonania budżetu, rejestr jednostek podlegających rejestracji i kontroli (49 j.a.), Wydział Oświaty 1950-1970 - konferencje nauczycieli, organizacja i sieć szkół, plany i sprawozdania w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, przedszkoli, opieki nad dzieckiem, sprawozdanie z z zakresu szkolenia ideologicznego nauczycieli, sprawozdania statystyczne z działalności przedszkoli i szkół, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych, sprawozdania z wyników nauczania, Sprawozdania z działalności ZMP i ZHP, plany i sprawozdania z Dni Oświaty, Książki i Prasy, likwidacja analfabetyzmu, plany i sprawozdania z pracy szkół (75 j.a.), Wydział Kultury 1950-1973 - plany gospodarcze i inwestycyjne w dziedzinie kultury i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania statystyczne z działalności kulturalnej, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, sprawozdania z działalności jednostek podległych, kontrole zewnętrzne wydziału, ewidencja placówek artystycznych, sprawozdania z organizowanych imprez, organizacja „Dni Opola”, radiofonizacja Opola, opieka nad zabytkami, Komitet Budowy Pomnika Wyzwolenia – Przyjaźni, budowa pomnika Józefa Lompy (39 j.a.), Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1950-1972 8 j.a., Wydział Spraw Wewnętrznych /1948/ 1950-1973 - protokoły narad pracowników wydziału, organizacja wydziału / regulamin, zmiany w strukturze organizacyjnej/, plany pracy wydziału i Urzędu Stanu Cywilnego oraz sprawozdania z ich realizacji, plany i programy szkolenia pracowników wydziału, sprawozdania z realizacji uchwał MRN, sprawozdania z działalności orzecznictwa karno- administracyjnego, sprawozdania statystyczne wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, zmiana imion i nazwisk, ustalanie treści aktów stanu cywilnego, stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, stwierdzenie utraty obywatelstwa polskiego, nadania obywatelstwa, rejestry repatriantów, wnioski i zezwolenia na wyjazd do Niemiec, sprawozdania dotyczące ludności pochodzenia miejscowego, sprawozdania dotyczące ludności cygańskiej, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy wywłaszczeniowe, kancelaria tajna PMRN w Opolu (192 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1951-1966 - plany pracy wydziału i sprawozdania z ich realizacji, analiza z działalności wydziału na terenie miasta (5 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1973 - protokoły z narad organizowanych przez wydział, organizacja i zakres działania wydziału, organizacja przedsiębiorstw i zakładów z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej /utworzenie, schematy organizacyjne/, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, plany inwestycyjne i gospodarcze, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, analizy ekonomiczne działalności przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, sprawozdania statystyczne GUS, protokoły z kontroli zewnętrznych i w jednostkach podległych, plany i sprawozdania z działalności jednostek podległych: Miejska Pracownia Geodezyjna, Miejska Gazownia, Miejska Pralnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejska Służba Drogowa, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Miejskie Zakłady Ogrodnicze, Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Zarząd Gospodarki Terenami; mapy geodezyjne /znaki geodezyjne, plan sytuacyjno- wysokościowy pl. Wolności/, korespondencja dotycząca publicznej gospodarki lokalami, ewidencja cmentarzy, komisja porządkowo- estetyczna Komitetu „Dni Opola”(156 j.a.), .Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1950-1973 - plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, sprawozdania z ruchu budowlanego, zaświadczenia lokalizacyjne, decyzje o lokalizacji szczegółowej i ogólnej, część opisowa do planu ogólnego miasta Opola, mapy luźne stanowiące załącznik planu ogólnego miasta Opola, szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego „Opole – Centrum”, ekspertyza modernizacji układu opolskiego węzła kolejowego, opracowanie fizjograficzne planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opola wraz z wszytymi mapami, dokumentacja fizjograficzna ogólna dla planu zagospodarowania przestrzennego Opole – Kolonia Gosławicka wraz z wszytymi mapami ( 50 j.a)., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług /1948/ 1950-1973 - protokoły z narad wydziału, zarządzenia wydziału dotyczące jego organizacji oraz przeciwdziałania spekulacji, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał PMRN, plany rozwoju sieci handlu i usług, plany spływu i podziału masy towarowej, sprawozdania z realizacji planu obrotu towarowego, sprawozdania z żywienia zbiorowego i działalności usługowej, sprawozdania statystyczne, sprawozdania i analizy skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne wydziału i jednostek podległych, protokoły z kontroli społecznej placówek handlowych, rejestr przedsiębiorstw handlowych, lokalizacja sieci handlu detalicznego, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udzielanie zezwoleń na prywatną działalność handlową (67 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950-1972 - protokoły z narad wydziału, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał PMRN, sprawozdania z rozwoju lecznictwa i higieny sanitarnej, sprawozdania ze stanu sanitarnego miasta Opola, sprawozdania z zakresu opieki społecznej, Kontrole zewnętrzne wydziału, wykazy pielęgniarek i lekarzy, sprawozdania z działalności terenowych opiekunów społecznych (21 j.a.), Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 1951-1973 - plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał jednostek nadrzędnych, sprawozdania z zakresu pośrednictwa pracy, wykazy zatrudnionych repatriantów, zapotrzebowanie na pracowników przez zakłady pracy (15 j.a.), Wydział Statystyki 1954-1962 : plany pracy wydziału, dane statystyczne na temat rozwoju miasta Opola, biuletyn statystyczny miasta ( 3 j.a.), przes.582/2005 - przygotowanie programu wyborczego 1961 (1 j.a.), przes.808/2006 - plany pracy szkół i ich realizacja 1952-1957 (5 j.a.), przes.823/2006 -schemat instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej w Opolu b.d (1 j.a.), akta nieruchomości nierolniczej podlegającej przekazaniu w trybie dekretu z dnia 6.XII.1946, wnioski o przyznanie rekompensat za mienie pozostawione na Wschodzie i nabycie nieruchomości, akta parcel, orzeczenia o przyznanie nieruchomości, orzeczenia o przyznanie pożyczek na budowę domu 1948-1968 (840 j.a.), przes. 710/2004 - (2 j.a.), nab.6514, 6515/2012, nab: mapy sytuacyjne, sytuacyjno - wysokościowe 1960-1975 (841 j.a.); nab. 8329/2016: wykazy uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1971 (2 j.a.); nab. 8530/2016: kroniki miasta Opola 1945-1969 (4 j.a.).

The history of the creator:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej /PMRN/ w Opolu zostało utworzone dnia 7.06.1950 r. na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej . Ustawa ta zniosła związki samorządu terytorialnego oraz m.in. urząd prezydenta i wiceprezydenta miasta. Na jej podstawie zostały zlikwidowane Zarząd Miejski w Opolu i Miejska Rada Narodowa w Opolu. Urzędnicy, zadania i kompetencje oraz majątek tych jednostek organizacyjnych zostały przejęte przez nowo powstałe Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu . Opole z dniem 1 kwietnia 1948 r. uzyskało prawa miasta całkowicie wydzielonego tworząc tzw. starostwo grodzkie- miejskie na podstawie Zarządzenia Nr 45/48 Wojewody Śląsko- Dąbrowskiego z dnia 19 marca 1948 r. w sprawie przekazania prezydentom miast Opola, Raciborza i Nysy funkcji władz powiatowych rządowej administracji ogólnej . Przez cały okres istnienia prezydium miejskiej rady narodowej /1950- 1973/ Opole było miastem stanowiącym powiat. Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych zmieniała dotychczasowe usytuowanie prawne wydziałów . Z pomocniczych organów prezydium przekształcono wydziały w względnie samodzielne organy wykonujące we własnym imieniu swoje kompetencje. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 roku, który stanowił, iż prezydia powiatowych rad narodowych mogą tworzyć wspólne wydziały z prezydiami rad narodowych miast stanowiących powiaty . Na tej podstawie w lipcu 1958 roku utworzono działające przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej /PPRN/ w Opolu wspólne dla PPRN i PMRN w Opolu wydziały: Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych . Wyłomem w realizacji tego postanowienia było powołanie przy PMRN w Opolu w marcu 1959 roku samodzielnego Referatu Skupu a w lutym 1960 roku samodzielnego Referatu Rolnictwa. Oba nowopowstałe referaty zostały zlikwidowane w kwietniu 1962 roku kiedy na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1961 roku na nowo zorganizowano wspólne wydziały dla PPRN w Opolu i PMRN w Opolu. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu miał podlegać wspólny dla miasta i powiatu Wydział Kultury zaś Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu wspólne wydziały: Rolnictwa i Leśnictwa, Skupu, Zatrudnienia oraz Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki. Jeszcze w grudniu tego samego roku zdecydowano, że połączone zostaną wydziały Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Oświaty /dawne Inspektoraty Oświaty/. Pierwszy z nich został podporządkowany PMRN w Opolu a drugi PPRN w Opolu. Z dniem 1 stycznia 1970 roku Wydział Zatrudnienia działający dotąd przy PPRN w Opolu został podporządkowany PMRN w Opolu. Podstawą tej decyzji był odczuwalny brak rąk do pracy w mieście Opolu a nie na terenie powiatu opolskiego. Kolejną zmianę w podporządkowaniu wydziałów przyniósł rok 1973. W czerwcu tego roku zdecydowano, ze przy PPRN w Opolu będą działać wydziały: Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, Oświaty i Wychowania, Kultury, Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki zaś wydziały Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Zatrudnienia przy PMRN w Opolu. Poza zmianami przedstawionymi powyżej struktura organizacyjna Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu ulegała darki Przestrzennej i Ochrony Środowiska . W tym samym roku Uchwałą Nr 7/II/58 z dnia 26 marca ustanowiono, na podstawie art.. 77 ust.2 ustawy z dnia 31 października 1957 roku ordynacja do rad narodowych , stałą komisje mandatową . W następnym roku mamy do czynienia z podobną sytuacją jak w roku 1955. Uchwała Nr 4/II/59 z dnia 17 lutego 1959 roku wyłoniła z Komisji Oświaty i Kultury dwie samodzielne komisje: Kultury oraz Oświaty . Miejska Rada Narodowa w Opolu Uchwałą Nr 15/IV/65 z dnia 10 czerwca 1965 roku w sprawie powołania komisji stałych i niestałych utworzyła następujące komisje: Finansów, Budżetu i Planu, Porządku Publicznego, Przemysłu, Handlu, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Rolnictwa oraz Mandatową . Powyższą uchwałę uzupełniono Uchwałą Nr I/4/67 z dnia 28 lutego 1967 roku, która poprzez wyłączenie z kompetencji Komisji Zdrowia Kres działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu położyły ustawy z dnia 22 listopada 1973 roku: o zmianie konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz o zmianie ustawy o radach narodowych . Przekształciły one funkcje Prezydium, które stało się organem reprezentującym Radę na zewnątrz i organizującym jej pracę przy pomocy Biura Miejskiej Rady Narodowej, natomiast dotychczasowe funkcje wykonawczo- zarządzające Prezydium przejął Prezydent Miasta i podległy mu Urząd Miejski. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Paweł Skawiński , Opole 1998]

Border dates:

[1945] 1950-1973 [1975]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1945, 1950-1973, 1975-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2882

Total archival units developed :

2020

Total archival units without records:

0

Total current materials

23.0

Total current materials developed

22.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 2020 j.a.
Card inventory approved Tak 2 j.a.
Electronic archive inventory draft Tak 858 j.a.

Zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 17.09.2010 r. (Protokół nr 4/10). Zmianę rozmiaru zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej z dnia 23.10.2015 (Protokół nr 5/15).