Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Leśnicy

Reference code
45/232/0
Border dates
[1937] 1950-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), postulaty radnych i ich realizacja 1961-1973 (1 j.a.), , komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1950-1972 (12 j.a.), protokół z posiedzenia Zespołu Gminnego 1955 (1 j.a.), ,protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), plany pracy Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium 1957-1958, 1966-1972 (2 j.a.), plany pracy Komisji 1966-1968 (1 j.a.), plany rozwoju miasta i plany gospodarcze miasta 1966-1971 (8 j.a.), rejestr skarg i zażaleń 1952 (1 j.a.), ewidencja zasobu aktowego 1972 (1j.a.), kontrola zewnętrzna 1953, 1957, 1961-1972 (4 j.a.), budżet 1950-1952, 1954, 1956, 1957, 1960-1968, 1970-1971 (18 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1972 (11 j.a.), pomiary gruntów 1955 (1 j.a.), metryki ulic 1958 (1 j.a.), wykaz osób repatriowanych z Leśnicy do ZSRR w latach 1939-1945 (1 j.a.), sprawozdania z działalności MRN w Leśnicy 1951 (1 j.a.), protokoły sesji MRN 1969-1970 (1 j.a.), akta zbiorowe Urzędu Stanu Cywilnego 1955-1958 (25 j.a.); nab. 7956/2015 protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1969-1970 (1 j.a.); nab. 7983/2015 zmiana imion i nazwisk 1948-1954 (1 j.a.); nab. 8279/2016: akta osobowe 1937-1950 (1 j.a.).

The history of the creator:

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku dokonano przebudowy struktury administracji terenowej, zniesiono także związki samorządu terytorialnego, stanowiska wojewodów i starostów. Na terenie miast kompetencje zniesionych organów przekazano prezydiom miejskich rad narodowych, które miały dbać o rozwój i zapewnić funkcjownowanie urządzeń komunalnych i innych służących bezpośrednio zaspkajaniu codziennych potrzeb ludności miasta. Na uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej w Leśnicy w dniu 20 czerwca 1950 roku wybrano nowe Prezydium. W myśl uchwały Rady Państwa z 12 maja 1950 roku, która to zobowiązywała miejskie rady narodowe do powołania pięciu komisji stałych, Leśnicy powołano 6 komisji: zdrowia pracy i opieki społecznej, gospodarki drogowej, finansowo budżetową, oświaty i kultury, urządzania osiedli i rolną. Zatwierdzono również skład osobowy, po 6 osób w każdej z komisji. Natomiast w 1950 roku powołano niestałę komisję do walki z analfetyzmem. Szczegółową organizację wydziałów prezydiów rad narodowych na podstawie ustawy ustaliła Uchwała Rady Ministrów w sprawie tworzenia wydziałów i referatów. W związku z tym w dniu 4 stycznia 1952 roku na posiedzeniu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Leśnicy utworzono następujące referaty: ogólno-administracyjny, finansowy, socjalno-kulturalny, wojskowy oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Sprawy rolnictwa włączono do referatu spraw socjalno-kulturalnych. Nastąpił też podział odpowiedzialności.Przewodniczący Prezydium nadzorował działalność referatu finansowego i spraw socjalnych, sekretarz referat wojskowy i gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Na sesji Miejskiej Rady Narodowej w Leśnicy 12 marca 1958 roku w myśl uchwały Rady Państwa z 1 lutego 1958 roku wsprawie rodzaju i składu liczebnego komisji, powołano następujące komisje: finansowo-budżetową, budownictwa i gospodarki komunalnej, oświaty i kultury, rolną i zaopatrzenia ludności, zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej. Natomiast Komisję Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego powołano dopiero 11 marca 1965 roku, a na posiedzeńiu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 3 lipca tegoż roku powołano doraźną Komisję do spraw Kooryncji Rozdziału Mieszkań. W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 1961 i 1964 roku na posiedzeniu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Leśnicy w dniu 11 października 1967 roku utworzono referaty: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przemysłu i handlu, spraw socjalnych i kulturalnych, ogólno-administracyjny, finansowy i urzędu stanu cywilnego. Ostatnią decyzję w latach sześćdziesiątych, dotyczącą struktury organizacyjnej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Leśnicy podjęto na inauguracyjnej sesji w dniu 11 czerwca 1969 roku, kiedy to uchwalono wprowadzenie struktury bezrefaratowej i utworzenie Biura Miejskiego. Natej sesji powołano 7 komisji w składzie po 5 osób. Były to: komisja finansów i budżetu, oświaty i kultury, budownictwa igospodaki komunalnej, zdrowia, pracy i pomocy społeznej, ochrony, porządku i bezpieczeństwa publicznego, zaopatrzenia ludności i rolnictwa oraz mandatowa. Zasadnicze zmiany w strukturze prezydiów rad narodowych nastąpiły w latach 1972-1973. Z końcem 1972 roku zlikwidowano dotychczasowe rady narodowe i utworzono urzędy mist i gmin. Z dniem 9 grudnia 1973 uległy likwidacji prezydia miejskich rad narodowych. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Krystyna Danicka - Marciak, Opole 1994]

Border dates:

[1937] 1950-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1937-1937, 1950-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

164

Total archival units developed :

161

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a.
Book inventory approved Tak 161 j.a.
Working list Tak 1 j.a.

Zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 r. (Protokół nr 10/09). Zmianę rozmiaru zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej z dnia 23.10.2015 r. (Protokół nr 5/15).