Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich

Reference code
45/234/0
Border dates
[1945] 1950-1973 [1974]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Referat Organizacyjno-Prawny: organizacja Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium, protokoły z sesji, posiedzeń, komisji, uchwały i ich realizacje, plany i sprawozdania, skargi i wnioski, kontrole 1950-1973 (248 j.a.), Referat Oświaty i Kultury: akta dotyczące analfabetyzmu, organizacja świetlic i akcji socjalnej 1950-1952 (6 j.a.), Referat Finansowy: budżet miasta i sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1973 (36 j.a.), Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: akta dotyczące gospodarki komunalnej i remontów, plany techniczno-ekonomiczne i bilanse przedsiębiorstw 1950-1968 (69 j.a.), Referat Rolnictwa i Leśnictwa: spisy rolne, sprawy leśne, Łowieckie i rybackie, materiały dotyczące melioracji produkcji rolnej i osadnictwa 1950-1971 (15 j.a.), Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu: plany pracy, programy, protokoły z posiedzeń plenarnych i materiały dotyczące obchodów rocznicowych 1966-1973 (2 j.a.), dopływ: nab. 4549 1 j.a.-0,02 mb., przes. 218, 244 13 j.a.-0,27 mb., nab.5440/2009: sprawy urządzeń rolnych - mapy glebowo-rolnicze wsi: Błotnica Strzelecka, Grodzisko, Jędryn, Kadłub, Ligota Dolna, Ligota Górna, Niwki, Osiek, Płużnica, Rożniątów, Szymiszów, Wormątowice 1962-1974 (14 j.a.), przes.1434/2009: protokoły z zebrań wiejskich - wybory sołtysów 1970-1972 (1 j.a.), nab. 7591/2015: ewidencja nieruchomości 1963-1974 (2 j.a.), nab.7592/2015: wywłaszczanie nieruchomości 1971-1980 (6 j.a.), sprzedaż gruntu 1958-1971 (1 j.a.), decyzje dotyczące terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz podziału nieruchomości w miastach i osiedlach 1974 (1 j.a.); nab. 8280/2016: akta osobowe 1945-1970 (1 j.a.).

The history of the creator:

Pierwsza uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich odbyła się 17 kwietnia 1950 roku. Udzielono na niej absolutorium ustępującej Miejskiej Radzie Narodowej i Zarządowi Miejskiemu oraz przeprowadzono wybory. Na sesji 21 lipca 1950 roku powołano następujące stałe komisje: zdrowia, pracy i pomocy społecznej, gospodarki drogowej, finansowo-budżetową, kultury i oświaty, urządzenia osiedli, rolną i mieszkaniową. Rady mogły powoływać również komisje niestałe dla określonych zadań doraźnych. Miejska Rada Narodowa w Strzelcach Opolskich korzystała często z możliwości powoływania komisji niestałych. W 1950 roku zarządzeniem nr 1/50 przeprowadzono reorganizację biura dostosowując je do wymogów uchwały Rady Ministrów z 17 kwietnia 1950 roku w sprawie tworzenia wydziałów i referatów oraz w sprawie składu, podziału pracy i trybu działania prezydiów rad narodowych. Stosownie do rozporządzenia Rady ministrów z 18 kwietnia 1958 roku w spraiwe tworzenia wydziałów, podjęto uchwałę nr 42/185/58, zgodnie z którą Biuro Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich dzieliło się na następujące referaty: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przemysłu i handlu,, spraw socjalnych i kulturalnych, ogólno-administrcyjny, finansowy oraz Urząd Stanu Cywilnego. Kolejne zmiany wprowadzono poprzez obszerną nowelizację ustawy z 1958 roku o radach narodowych, uchwaloną 28 czerwca 1963 roku. Do 1973 roku kilkakrotnie zmieniano nazwy referatów i ich zakres działania, podobnie jak komisji. Ostatnia reorganizacja wydziałów miała miejsce w 1971 roku. Otrzymały one wtedy następujące nazwy: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu, oświaty ikultury, rolnictwa i leśnictwa, zdrowia i opieki społecznej oraz organizacyjno-prawny. W czasie funkcjonowania Prezydium Miejskiej Rady Narodowej tworzono miejskie przedsiębiorstwa komunalne. Pierwsze przedsiębiorstwo powołano we wrześniu 1950 pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowalne, nad którym nadzór sprawowała Miejska Rada Narodowa. W Strzelcach Opolskich działały również: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Zarzad Zieleni Miejskiej. Prezydia miejskich rad narodowych uległy likwidacji z dniem 9 grudnia 1973 roku. Ostatnia sesja Miejskiej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich odbyła się 12 października 1973 roku. W miejsce prezydiów rad narodowych utworzono urzędy miast i gmin. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac.Krystyna Danicka - Marciak, Opole 1995]

Border dates:

[1945] 1950-1973 [1974]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1945, 1950-1973, 1974-1974.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

388

Total archival units developed :

376

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Card inventory approved Tak 2 j.a.
Book inventory approved Tak 376 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)