Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkiem. Zespół złożony.

Reference code
45/236/0
Border dates
[1955] 1962-1972
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1955-1972 (18 j.a.), uchwały Rady Narodowej Osiedla 1956 (1 j.a.), postulaty i wnioski wyborców 1962-1962 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1961-1972 (16 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej 1955-1972 (19 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1965-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze 1961-1972 (2 j.a.), kontrole i inspekcje 1963-1972 (1 j.a.), plan budżetowy, budżet osiedla i miasta, plany funduszu miejskiego 1957-1972 (13 j.a.), sprawozdania budżetowe 1961-1964, 1971-1972 (2 j.a.), zmiany budżetu 1961-1970 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1960, 1970 (2 j.a.), przes. 220: 2 j.a.-0,04 mb, nab.5298/2008: kontrole zewnętrzne - protokoły kontroli USC 1960-1972 (1 j.a.)

The history of the creator:

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkiem powstało w wyniku przekszałceń działających tam urzędów. Od grudnia 1954 roku do lipca 1962 roku Zawadzkie było siedzibą Prezydium Rady Narodowej Osiedla, a od 7 lipca 1962 roku do końca 1972 roku - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Zawadzkiem zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 września 1954 roku o osiedlach i radach narodowych osiedli. Ustawa ta stwarzała możliwość wyodrębnienia z obszaru gromad osobnych jednostek podziału terytorialnego - osiedli, a także powołanie w nich odpowiednich organów władzy państwowej, czyli osiedlowych rad narodowych. W ramach realizacji wspomnianej ustawy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1954 roku, w grudniu tegoż roku utworzono na terenie województwa opolskiego trzy osiedla, wśród nich osiedle w Zawadzkiem. W zakresie organizacji wewnętrznej aparatu wykonawczego rad narodowych osiedli zastosowano przepisy dotyczące miasta nie stanowiących powiatów. Następnie struktura organizacyjna prezydiów rad narodowch osiedli ulegała takim samym zmianom, jakie nastepowały w organizacji aparatu wykonawczego władz miejskich. Nowa ustawa o radach narodowych zdnia 25 stycznia 1958 roku wprowadziła pewne modyfikacje do dotychczasowego ustroju administracji terenowej - przyznała wydziałom prezydiów rad status samodzielnych organów administracji, zarządzających poszczególnymi dziedzinami spraw należących do kompetencji rad narodowych. Ustalała też zakres działania miejskich rad narodowych powierzając im w szczególności sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty i kultury oraz zdrowia i opieki społecznej. Na podstawie art.. 38 ust. 2 powyższej ustawy, w Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Zawadzkiem utworzono nastepujące komisje: Komisję Finansowo-Budżetową, Komisję Pracy i Pomocy Społecznej, Komisję Oświaty i Kultury, Komisję Handlu i Zaopatrzenia, Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisję Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisję Mandatową. Ponadto zatwiedzono osobowy skłąd tych komisji, który według wytycznych dla stopnia osiedlowego wynosił pięc osób. Dnia 18 kwitnia 1958 roku zostało wydane rozporządznie Rady Ministrów w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. Rozporządznie to wprowadziło jednolity, sztywny podział wydziałów lub referatów w zalezności od szczebla. Uchwałą nr17/29/59 Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Zawadzkiem powołało do działania następujące referaty: Referat Goposdarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Przemysłu i Handlu oraz Spraw Socjalnych i Kulturalnych, Referat Ogólno-Administracyjny, Referat Finansowy, Urząd Stanu Cywilnego. Podczas dziłalności Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Zawadzkiem, zadania i kompetencje rad narodowych zostały rozszerzone dwukrotnie: w 1959 roku i roku 1963. Osiedla istniały krótko. Wraz z rozwojem budownictwa mieszkalnego i urządzeń komunalnych oraz wzrostem liczby ludności, większość z nich uzyskała status samodzielnych miast, pozostałe włączono do innych miast. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 roku w sprawie utworzenia niektórych miast, Zawadzkie uzyskało status samodzielnego miasta. Odtąd też omawiany urząd przyjął nazwę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkiem. Objeło ono swoim działaniem teren miasta. W okresie działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkiem funkcjonowały nastepujące komisje: Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Handlu, Komisja Mandatowa, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Zaopatrzenia Ludności, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Zatrudnienia. W roku 1963, uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkiem powołano do działalnia referaty: Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Przemysłu, Handlu i Spraw Socjalno-Kulturalnych, Referat Ogólno-Administracyjny, Referat Finansowy, Urząd Stanu Cywilnego. Zasadniacze zmiany w ustroju rad narodowych maist nie stanowiącyh powiatów i ich organów wykonawczych nastąpiły na przwłomie lat 1972/1973. Istotne zmiany dla ustroju podstawowych jednostek terenowych administracji państwowej wprowadziły akty prawne z 1972 roku - ustawa o utworzeniu gmin i zmianie ustaw o radach narodowych z dnia 29 listopada 1972 roku.Z dniem 1 stycznia 1973 roku utworzono urzędy naczelników miast i gmin, którzy pełnilifunkcję organu wykonawczego i zarządzającego wspólnej rady narodowej dla miasta i przyłączonej do niego gminy oraz terenowego organu administracji państwowej. Na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 roku, uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu nr 18/101/72 z dnia 6 grudnia 1972 roku, w Zawadzkiem utworzono gminę, a wraz z nią współną radę narodowa miasta i gminy. W ten sposób od 1 stycznia 1973 roku działalność dotychczasowego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkiem przejął Urząd Miasta i Gminy w Zawadzkiem [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Renata Łuczków, Opole 1995]

Border dates:

[1955] 1962-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1962, 1962-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

80

Total archival units developed :

77

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 77 j.a.

Zmianę rozmiaru zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej z dnia 23.10.2015 r. (Protokół nr nr 5/15).