Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zdzieszowicach. Zespół złożony

Reference code
45/237/0
Border dates
[1955] [1956- VII 1962] 1962-1972
Number of series
20
Number of scans
0

Content:

protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej Osiedla 1955-1959 (5 j.a.), spotkania radnych z wyborcami 1969-1971 (1 j.a.), akta komisji radzieckich - plany pracy, protokoły z posiedzeń, kontroli 1961-1972 (15 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Rady Narodowej Osiedla i Miejskiej Rady Narodowej 1955-1972 (11 j.a.), komitety osiedlowe i blokowe 1969 (1 j.a.), plan gospodarczy osiedla 1959 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1968-1973 (1 j.a.), kontrole i inspekcje finansowe 1968-1972 (1 j.a.), budżety, sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1973 (18 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych - przedszkola 1966-1972 (1 j.a.), plany finansowe ZGM i ich wykonanie 1962-1963 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1970 (1 j.a.)

The history of the creator:

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 1950 roku dokonano przebudowy struktury administracji terenowej, zniesiono także związki samorządu terytorialnego, stanowiska wojewodów i starostów. Na terenie miast kompetencje zniesionych organów przekazano prezydiom miejskich rad narodowych, które miały dbać o rozwój i zapewnić funkcjownowanie urządzeń komunalnych i innych służących bezpośrednio zaspkajaniu codziennych potrzeb ludności miasta. Terenowe organy władzy i administracji państwowej w Zdzieszowicach przechodziły w latach 1954-1972 kilkukrotne zmiany. Od grudnia 1954 do końca roku 1955 Zdzieszowice były siedzibą Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Od stycznia 1956 do lipca 1962 - Prezydium Rady Narodowej Osiedla. Od lipca 1962 do końca grudnia 1972 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i opowołaniu gromadzkich rad narodowych, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu wydało 4 października 1954 roku uchwałę nr VII/30/54 w sprawie podziału administracyjnego wsi. Na tejże podstawie utworzono między innymi gromadę Zdzieszowice z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Zdzieszowicach. Podzczas funkcjonowania Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, działały następujące komisje: zdrowia, kultury i oświaty, rolna, finansowo-budżetowa, dróg i urządzeń gromadzkich. Do zadań gromadzkich rad narodowych należało kierowanie na terenie gromady działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Gromadzka Rada Narodowa i jej Prezydium działały do dnia 30 grudnia 1955 roku. Z dniem 1 stycznia 1956 roku na podstawie ustawy z 1954 roku o osiedlach i radach narodowych i rozporządzenia Rady Ministrów z 1955 roku w sprawie utworzenia osiedli, utworzono z gromady Zdzieszowice - osiedle Zdzieszowice. W dniu 30 grudnia 1955 roku na sesji powołano sześć komisji: finansowo-budżetową, gospodarki drogowej, oświaty i kultury, rolną, urządzenia osiedli, zdrowia, pracy i pomocy społecznej. Dnia 27 marca 1958 roku powołano Komisję Mandatową. Podczas funkcjonowania Rady Narodowej Osiedla powołano następujące komisje: dwie Obwodowe Komisje Wyborcze, Komisję Sktrutacyjną, Komisję Wnioskową i Komisję Regulaminową. Kompetencje Rady Narodowej Osiedla były dwukrotnie rozszerzane - w roku 1958 - powierzono radom sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty i kultury oraz zdrowia i opieki społecznej. W 1959 roku prezydia powiatowych rad narodowych przekazały prezydiom miejskich rad narodowych zadania w zakresie utrzymania urządzeń komunalnych, a także sprawy z dziedziny oświaty, kultury i finansów. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1962 roku w sprawie utworzenia niektórych miast, Zdzieszowice zaliczono do miast. Ty samym stały się one siedzibą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. W trakcie działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zdzieszowicach, funkcjonowało przy nim osiem komisji: budżetowo-finansowa, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i budownictwa, kulturalno-oświatowa, mandatowa, ochrony i porządku publicznego, rolnictwa i zaopatrzenia ludności, zdrowia, zatrudnienia i opieki społecznej. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Iwona Biegun, Opole 1995]

Border dates:

[1955] [1956- VII 1962] 1962-1972

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1955-1955, 1956-1962, 1962-1972.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

57

Total archival units developed :

57

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak