Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrej

Reference code
45/239/0
Border dates
1954-1972 [1973]
Number of series
17
Number of scans
0

Content:

protokoły sesji GRN 1954-1972 (11 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1965-1968 (1 j.a.), plany pracy GRN 1955-1972 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1970-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady i uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego na terenie gromady Dobra 1962-1970 (4 j.a.), program rpzwoju gromady Dobra 1962-1964 (1 j.a.), sprawozdania GUS z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, zasiewów i plonów, dotyczące rolnictwa 1965-1972 (3 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne i ich wykonanie 1959-1972 (6 j.a.), budżet gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, plan funduszu gromadzkiego 1955-1972 (8 j.a.), sprawozdania budżetowe-o dochodach i wydatkach budżetowych 1960-1972 [1973] (6 j.a.).

The history of the creator:

Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych zostały powołane jako organy jednolitej administracji państwowej ustawą z dnia 25 IX 1954 o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych . Do zadań gromadzkiej rady narodowej należało kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną na terenie gromady. Kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym gromadzkiej rady narodowej było prezydium wybierane przez radnych z własnego grona. W skład prezydium wchodził przewodniczący, zastępca, sekretarz i członkowie, w liczbie zależnej od liczebności rady. Prezydium działa zgodnie z uchwałami rady oraz wytycznymi i instrukcjami prezydium powiatowej rady narodowej. Prezydium zapewniało wykonanie uchwał, przygotowywało sesje rady narodowej, przedkładało komisjom określone sprawy do zbadania i zaopiniowania oraz rozpatrywało wnioski komisji, projekt budżetu oraz czuwało nad jego wykonaniem, kierowało działalnością przedsiębiorstw i instytucji podległych radzie narodowej. Nadzór nad działalnością gromadzkich rad narodowych sprawowało prezydium powiatowej rady narodowej. W ramach tej kompetencji powiatowa rada narodowa mogła uchylać lub zawieszać wykonanie uchwały gromadzkiej rady narodowej. Dla rozpatrywania zagadnień dotyczących poszczególnych wsi wchodzących w skład gromady zwoływano zebrania wiejskie, na których poruszano sprawy rozwoju rolnictwa i sytuacji bytowej mieszkańców. Ze względu na niewielkie rozmiary i dość ograniczone uprawnienia możliwości samodzielnego działania gromad były niewielkie ponieważ głównym dysponentem środków finansowych pozostawał powiat . Sytuacja to doprowadziła do decyzji o likwidacji z dniem 31 XII 1972 r. gromadzkich rad narodowych . Powiat krapkowicki utworzono z dniem 1 I 1956 r., w jego skład weszły gromady: Rogów Opolski, Zużela, Żywocice, Brożec, Dobra, Komorniki, Kórnica, Racławiczki, Rozkochów, Strzeleczki, Walce, Zielina, Gogolin, Jasiona, Kamień Śląski, Krępna, Malnia, Zdzieszowice. W 1959 r. zniesiono gromady: Komorniki i Racławiczki. W 1961 r. zniesiono gromady Brożec i Rozkochów . [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Wojciech Woźniak , Opole 2004]

Border dates:

1954-1972 [1973]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

54

Total archival units developed :

54

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Zmianę rozmiaru zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej z dnia 30.06.2015 r. (Protokół nr 2/15).