Inspektorat Szkolny w Opolu

Reference code
45/348/0
Border dates
1945-1950
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

projekty organizacji sieci szkół 1945-1950 (1 j.a.), sprawozdania z organizacji szkół 1945-1949 (1 j.a.), akta szkół publicznych, ogólnokształcących i podstawowych 1945-1950 (12 j.a.), alfabetyczny spis nauczycieli obwodu opolskiego 1945-1950 (1 j.a.), weryfikacja nauczycieli 1945-1950 (5 j.a.), kursy repolonizacyjne - zaświadczenia, wykazy, sprawozdania 1945-1949 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1947-1949 (3 j.a.), rejestracja analfabetów w Opolu i powiecie opolskim 1949 (2 j.a.), bibioteki i świetlice 1945-1950 (1 j.a.), księga rejestru bibliotek powiatu i miasta Opola 1948-1949 (1 j.a.), odbudowa i remonty szkół 1945-1950 (1 j.a.), preliminarze budżetowe na lata 1945-1947 (1 j.a.), 2004 przes. 24 - 1 j.a. 1949-1950

The history of the creator:

Inspektorat Szkolny w Opolu, podobnie jak inne terenowe organa państwowej administracji niezespolonej zostały utworzone na terenie obecnego województwa opolskiego w 1945 roku. Inspektoraty podlegały bezpośrednio kuratoriom okręgów szkolnych, mających swoje siedziby w miastach wojewódzkich, przy czym granice okręgu szkolnego pokrywały się z granicami województwa. W przypadku Inspektoratu Szkolnego w Opolu było to kuratorium, które miało swoją siedzibę w Katowicach. Inspektorat Szkolney w Opolu obejmował zakresem swojej działalności obszar powiatu opolskiego. Organizację inspektoratów szkolnych i ich kompetencje określało Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych i Rozporządzenie Prezydenta RP o unormowaniu właściwości władz i trybie postępowania w niektórych działach administracyji państwowej. Zakres działania inspektoratów szkolnych od 1946 określało Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 marca 1946 roku. W myśl tego rozporządzenia pracami inspektoratu szkolnego kierował inspektor szkolny, który był odpowiedzialny za planowanie, organizację i realizowanie pracy nad rozwojem i upowszechnieniem oświaty na terenie powierzonego mu powiatu,względnie miasta wydzielonego. W celu realizacji obowiązku powszechnego nauczania i wychowania szkolnego oraz przedszkolnego, inspektor szkolny sprawował nadzór nad publicznymi i prywatnymi przedszkolami i szkołami, ich organizacją, stanem nauczania i wychowania. Ponadto organizaował on akcję dokształcania kierowników i nauczycieli publicznych szkół powszechnych oraz wychowawczyń przedszkoli. W skład inspektoratu szkolnego wchodzili w miarę potrzeby jeden lub więcej podinspektorów oraz odpowiednia liczba pracowników biurowych. Podinspektorzy szkolni byli pomocnikami inspektora i stanowili organ doradczy, obradujący pod jego przewodnictwem. Dla sprawniejszej realizacji postawionych przed inspektoratami zadań, inspektor wyznaczał rejony inspekcyjne, z których jeden nadzorował sam, a pozostałe powierzał poszczególnym podinspektorom. Inspektor szkolny, zgodnie z przyjętym planem pracy i wytycznymi władz szkolnych, nadawał w dziedzinie organizacyjnej, pedagogicznej i administracyjnej jednolity kierunek pracy podinspektorów w terenie oraz koordynował ich pracę. Inspektoraty szkolne, w tym także Ispektorat Szkolny w Opolu, uległy likwidacji w czerwcu 1950 roku na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ich kompetencje przejęły wydziały oświaty prezydiów powiatowych rad narodowych. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole 1973]

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

48

Total archival units developed :

31

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 31 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)