Inspektorat Szkolny w Strzelcach Opolskich

Reference code
45/349/0
Border dates
1945-1950
Number of series
1
Number of scans
0

Content:

sprawozdania inspektora szkolnego 1945, 1950 (2 j.a.), sprawozdnia statystyczne szkół, przedszkoli, bibliotek 1946-1950 (7 j.a.), karty rejestracyjne bibliotek 1948-1950 (1 j.a.), sprawozdania z wizytacji Inspektoratu Szkolnego 1945-1949 (1 j.a.), protokół czynności Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej Nauczycieli 1945-1946 (1 j.a.), Informcje i opinie o nauczycielach 1949 (1 j.a.), akta szkoły powszechnej w Dolnej i Rozmierce 1945-1947 (2 j.a.)

The history of the creator:

Inspektorat Szkolny w Strzelcach Opolskich został utworzony w 1945 roku. Podlegał one kuratorium okręgu szkolnego w Katowicach. Obejmował on zakresem swojej działalności obszar powiatu strzeleckiego. Organizację inspektoratów szkolnych i ich kompetencje określało Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych i Rozporządzenie Prezydenta RP o unormowaniu właściwości władz i trybie postępowania w niektórych działach administracyji państwowej. Zakres działania inspektoratów szkolnych od 1946 określało Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 marca 1946 roku. W myśl tego rozporządzenia pracami inspektoratu szkolnego kierował inspektor szkolny, który był odpowiedzialny za planowanie, organizację i realizowanie pracy nad rozwojem i upowszechnieniem oświaty na terenie powierzonego mu powiatu,względnie miasta wydzielonego. W celu realizacji obowiązku powszechnego nauczania i wychowania szkolnego oraz przedszkolnego, inspektor szkolny sprawował nadzór nad publicznymi i prywatnymi przedszkolami i szkołami, ich organizacją, stanem nauczania i wychowania. Ponadto organizował on akcję dokształcania kierowników i nauczycieli publicznych szkół powszechnych oraz wychowawczyń przedszkoli. W skład inspektoratu szkolnego wchodzili w miare potrzeby jeden lub więcej podinspektorów oraz odpowiednia liczba pracowników biurowych. Podinspektorzy szkolni byli pomocnikami inspektora i stanowili organ doradczy, obradujący pod jego przewodnictwem. Dla sprawniejszej realizacji postawionych przed inspektoratami zadań, inspektor wyznaczał rejony inspekcyjne, z których jeden nadzorował sam, a pozostałe powierzał poszczególnym podinspektorom. Inspektor szkolny, zgodnie z przyjętym planem pracy i wytycznymi władz szkolnych, nadawał w dziedzinie organizacyjnej, pedagogicznej i administracyjnej jednolity kierunek pracy podinspektorów w terenie oraz koordynował ich pracę. Inspektoraty szkone uległy likwidacji w czerwcu 1950 roku na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ich kompetencje przejęły wydziały oświaty prezydiów powiatowych rad narodowych. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech, Opole 1978]

Border dates:

1945-1950

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

27

Total archival units developed :

15

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak 12 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 25 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)