Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Opolu

Reference code
45/357/0
Border dates
[1946] 1950-1955 [1956]
Number of series
18
Number of scans
0

Content:

Wydział Organizacyjny: rozkazy i zarządzenia Komendy Głównej i Wojewódzkiej, wytyczne do pracy, protokoły z posiedzeń kolektywu Komendy Wojewódzkiej, protokoły z odpraw i konferencji, wykazy zasobów młodzieży, informacje o werbunku młodzieży, sprawozdania i meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, sprawy ogólnoorganizacyjne, protokoły zdawczo-odbiorcze 1950-1955 (80 j.a.), Sekcja Werbunkowa: wykazy zasobów młodzieży, sprawozdania z przebiegu rejestracji, werbunku i wcielania młodzieży do PO "SP" 1950-1954 (14 j.a.), Wydział Inspektorski: protokoły z przeprowadzonych kontroli 1950-1955 (12 j.a.), Wydział Sprawozdawczy: plany pracy, sprawozdania Komendy Wojewódzkiej i komend powiatowych, ankiety sprawozdawczo-statystyczne 1919-1955 (24 j.a.), Wydział Szkolenia: rozkazy organizacyjne dotyczące spraw szkoleniowych, ogólne sprawy szkoleniowe, sprawozdania 1950-1955 (16 j.a.), Wydział Propagandy: materiały dotyczące spraw kulturalno-oświatowych 1953-1954 (4 j.a.), Kwatermistrzostwo - Sekcja Uzbrojenia: rozkazy dotyczące uzbrojenia i amunicji 1953 (1 j.a.), Sekcja Zaopatrzenia Mundurowo-Materiałowego: zarządzenia w sprawach finansowo-gospodarczych, plany pracy oraz sprawozdania dotyczące gospodarki materiałowej, protokoły i sprawozdania pokontrolne 1952-1955 (12 j.a.), Sekcja Kwaterunkowo-Budowlana: zarządzenia Komendy Głównej dotyczące warunków socjalno-bytowych, plany inwentaryzacyjne budynków, umowy na roboty budowlane, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania budynków, sprawozdania z wydatkowanych kredytów i przeprowadzonej kontroli, arkusze spisowe środków podstawowych 1949-1955 (8 j.a.), Sekcja Finansowa: zarządzenia dotyczące gospodarki finansowo-materiałowej, preliminarz wydatków, miesięczne plany realizacji budżetu, zestawienia obrotów pieniężnych i wydatków budżetowych, zestawienia etatów i funduszu płac, arkusze opisowe i zestawienia porównawcze środków podstawowych, bilans otwarcia i zestawienie wydatków budżetowych, protokół kontroli gospodarki finansowej w Komendzie Wojewódzkiej 1950-1955 (9 j.a.), Sekcja Służby Transportowej: ocena służby transportowej, inwentaryzacja i protokoły zdawczo-odbiorcze sprzętu samochodowego 1952, 1955 (3 j.a.), Wydział Kadr: zarządzenia personalne, plany pracy, sprawozdania z pracy wydziału, wykazy obsad personalnych 1950-1955 (26 j.a.), Wydział Przysposobienia Rolniczego: sprawozdania i informacje z działalności przysposobienia rolniczego 1950 (1 j.a.), Wydział Służby Zdrowia: sprawozdania i meldunki dotyczące spraw sanitarnych 1952-1953 (3 j.a.), Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Wojskowych: protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1951 (1 j.a.), spisy zdawczo-odbiorcze akt wybrakowanych i przekazanych do archiwów państwowych 1955-1956 (2 j.a.), ocena udziału Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w kampanii wyborczej 1952 (1 j.a.), kat. B: akta personalne zatrudnionych w Powszechnj Organizacji "Służba Polsce" 1945-1972 (1696 j.a.), książka zarządzeń personalnych 1950-1953 (6 j.a.)

The history of the creator:

Powszechna Organiazacja "Służba Polsce" została utworzona na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1948 roku o powszecgnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej. Do zadań powszechnego obowiązku przysposobienia młodzieży należało: organizowanie udziału młodzieży w realizacji planów odbudowy i rozbudowy Polski Ludowej, szkolenie wykwalifikowanych zastępów budowniczych dla wszystkich dziedzin życia narodowego, zapewnienie młodzieży harmonijnego rozwoju zdrowia i tężyzny fizycznej oraz wysokiego poziomu społecznej i narodowej świadomości, przygotowanie młodzieży do obrony niepodległości Rzeczypospolitej, a także praca kulturalno-oświatowa wśród junaczek i junaków. Organami Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" były: komenda główna oraz komendy wojewódzkie, powiatowe (miejskie) i gminne. Komendę Wojewódzką Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Opolu zorganizowano dwa miesiące po powstaniu województwa opolskiego - 1 września 1950 roku. Objęła ona wówczas swoją bezpośrednią koordynacją i nadzorem 13 komend powiatowych, 1 komendę miejską miasta wydzielonego Opola, 23 komendy miejskie i 136 komend gminnych. Bezpośrednia realizacja zadań postawionych przed Powszechną Organizacją "Służba Polsce" odbywała się w brygadach oraz hufcach wiejskich, miejskich, zakładowych i szkolnych. Z zachowanych w materiałach archiwalnych informacji wynika, że podczas istnienia Komendy Wojewódzkiej PO "Służba Polsce", funkcjonowały w niej następujące komórki organizacyjne: I Komendant, II Sztab, III Zarząd Polityczno-Wychowawczy, IV Kwatermistrzostwo, V Wydział Kadr. W aktach nie wymieniono spraw załatwianych przez poszczególne komórki organizacyjne. 17 grudnia 1955 roku Prezydium Rządu podjęło uchwałę w sprawie likwidacji Powszechnej Organizacji "Służba Polsce". [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech, Opole 1981]

Border dates:

[1946] 1950-1955 [1956]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1946, 1946-1946, 1950-1955, 1950-1955, 1956-1956, 1956-1956.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1918

Total archival units developed :

1918

Total archival units without records:

0

Total current materials

10.0

Total current materials developed

10.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 r. (protokół nr 10/09).