Fabryka Maszyn i Urządzeń "Agromet-Pionier" w Strzelcach Opolskich

Reference code
45/378/0
Border dates
1945-2003
Number of series
226
Number of scans
0

Content:

Organy kolegialne 83 j.a.(1945-1999) Konferencja Samorządu Robotniczego, akta Rady Robotniczej i Rady Pracowniczej, akta Rady Zakładowej i Rady Oddziałowej 57 j.a. (1946-1999) Akta komisji działających w zakładzie, zebrania delegatów, protokoły narad i odpraw kierowników, zebrania załogi 15 j.a. (1948-1999) Konferencje organizowane przez przedsiębiorstwo, udział w obcych konferencjach, sprawozdania z podróży służbowych na targi, uchwały narad produkcyjnych i wykonanie uchwał 11j.a. (1945-1998) Organizacja 92 j.a.(1945-1999) Zasady organizacji, statut, dokumenty prawne, akta Centrali Handlu Zagranicznego „Agromet-Motoimport”, schematy organizacyjne 14 j.a. (1945-1996) Regulaminy organizacyjne, dokumenty rejestracyjne jednostki, regulamin ochrony przeciwpożarowej, konkurs na dyrektora 12 j.a. (1953-1999) Zarządzenia dyrektora, pisma okólne dyrektora, polecenia służbowe 45 j.a. (1947-1999) Instrukcje notatki służbowe , restrukturyzacja zakładu, prace naukowo-badawcze 19 j.a. (1952-1999) Protokoły zebrania koła zakładowego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, protokoły zebrań Klubu Sportowego „Stal” 2 j.a. (1949-1954) Planowanie 157 j.a. (1948-1999) Wskaźniki i wytyczne, plany perspektywiczne, plany 6-letnie, 5-letnie, 3-letnie, plany działalności, plany akcji socjalnych, Narodowy Plan Gospodarczy 21 j.a. (1950-1989) Plany techniczno-przemysłowe, plany techniczno przemysłowo-finansowe, plany techniczno-ekonomiczne, korekty planów techniczno-ekonomicznych, projekt planu produkcji 64 j.a. (1949-1990) Plany finansowe, korekta planów finansowych, plany produkcji, plany inwestycyjne 42 j.a. (1948-1999) Plany zaopatrzenia, kapitalnych remontów, kooperacji i dostaw, plany postępu technicznego, plany prac rozwojowych i wdrożeniowych, plany zużycia materiałów i przewozów towarowych plany wykorzystania maszyn 15 j.a. (1950-1999) Plany poprawy organizacji techniki i technologii, plany poprawy organizacji, plany zatrudnienia i płac, plany etatyzacji, plan BHP, plany operatywne 17 j.a. (1953-1973) Statystyka i sprawozdawczość 306 j.a. (1945-2000) Zestawienia zbiorcze, zestawienia, sprawozdania z wykonania plany 6-letniego, sprawozdania i meldunki z działalności 35 j.a. (1945-1999) Sprawozdania o stanie przygotowań do prywatyzacji, sprawozdania z produkcji, zamierzeń i planów organizacyjno-technicznych sprawozdania inwestycyjne 98 j.a. (1947-1999) Sprawozdania z z zatrudnienia i funduszu płac, ze stanu i ruchu zatrudnionych, wypłat z funduszu płac, o strukturze wynagrodzeń,, sprawozdania z wykształcenia, sprawozdania dotyczące pracowników według urlopu, badanie popytu i kosztów na pracę, z poziomu mechanizacji i automatyzacji stanowisk pracy, sprawozdania o zasobach mieszkaniowych, z BHP, sprawozdania z inspekcji i kontroli 44 j.a. (1947-2000) Sprawozdania z działalności naukowej i badawczo rozwojowej, o wynalazczości i innowacjach, z transportu kolejowego i samochodowego, o ochronie środowiska, z wykorzystania energii, z zużycia paliw i olejów, o obiektach noclegowych 11 j.a. (1947-2000) Sprawozdania finansowe, badania sprawozdań finansowych, bilanse 75 j.a. (1945-2000) Analizy działalności przedsiębiorstwa, analizy ekonomiczne, analizy norm pracy, analizy zdolności produkcyjnych, analizy obciążenia stanowisk pracy, analizy kosztów, informacje 43 j.a. (1947-1998) Normalizacja 5 j.a. (1948-1966) Normy pracy, zestawienia zbiorcze norm zużycia materiałów Współdziałanie 12 j.a. (1954-1998) Współdziałanie z organami rad narodowych, z instytucjami krajowym, opinie Kontrole 39 j.a. (1949-1999) Kontrole zewnętrzne, zalecenia pokontrolne, decyzje dotyczące ochrony środowiska Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego, badania i decyzje Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska Kadry 16 j.a. (1949-1997) Umowy Zbiorowe, regulaminy pracy, zakładowy system wynagradzania, wykazy, karty pracownicze kadry kierowniczej Ochrona Pracy 1 j.a. (1949-1954) Karty wypadków przy pracy Szkolenie pracowników 1j.a. (1952-1955) Sprawozdania ze szkoleń wewnątrzzakładowych Postępowe metody pracy 5 j.a. (1946-1981) Współzawodnictwo pracy, Młodzieżowy „Wyścig Pracy”, klub techniki Środki rzeczowe 7 j.a. (1946-1997) Wykazy nieruchomości, protokoły odbioru wykonanej roboty inwestycyjnej, modernizacja odlewni Ochrona zakładu pracy 4 j.a. (1947-1996) Doniesienia o kradzieżach i niszczeniu mienia, raporty z działalności Straży Przemysłowej, opinia o zakładowej Straży Pożarnej Ksiegowość-finanse 1 j.a. (1947-1952) Plan kont Rachuba kosztów 9 j.a. (153-1999) Kalkulacje, rejestry kosztów, cenniki Pomiary i badania 24 j.a. (1949-1999) wykonanie pomiarów, wyniki badań, wykazy, analizy, ewidencja zanieczyszczeń Eksport i Sprzedaż 5 j.a. (1952-1996) Umowy, wykazy niewykonanych zleceń Dokumentacja konstrukcyjna 10 j.a. (1949-1995) Dokumentacja maszyn, protokoły próbnego zbioru buraków i ziemniaków, protokoły odbioru części zamiennych maszyn, informacje Jakość wyrobów 3 j.a. (1951-1997) Akta dotyczące znaku jakości i znaku bezpieczeństwa, reklamacje Dokumentacja techniczna – 64 j.a. 1,21 mb (1974-1999) Dokumentacja techniczna produkowanych maszyn Materiały ulotne – 3 j.a. 0,03 mb(1953-1968) Gazetka zakładowa "Błyskawica", Biuletyn okolicznościowy- XX lecie istnienia Fabryki Sprzętu Rolniczego "Pionier" Strzelce Opolskie 1948-1968, Biuletyn Klubu Techniki i Racjonalizacji przy Fabryce Sprzętu Rolniczego "Pionier" Strzelce Opolskie 1948-1968

The history of the creator:

Od 1895 do 1945 roku istniała w Strzelcach Opolskich fabryka Gebrüder Prankel Eisengiesseri u. Maschinenfabrik Landmaschinen-Grosshandlung Erasatzteile- Lager. Od 17.04 do 20.05.1945 Pełnomocnik dla Spraw Przemysłowych inż. Stanisław Richter przejmował fabrykę z rąk radzieckich . Fabrykę upaństwowiono na podstawie art. 2 ustawy z dnia 3.01.1946 roku , i w dniu 18.01.1946 roku została przejęta przez Łódzkie Zjednoczenie Maszyn Rolniczych . Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15.09.1948 roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Fabryka Sprzętu Rolniczego „Pionier” . Zarządzeniem Nr 4/Org/73 z dnia 07.03.1973 Ministra Przemysłu Maszynowego wprowadzono w Fabryce Sprzętu Rolniczego „Pionier” następujące zmiany: - powołano przedsiębiorstwo państwowe typu kombinat przemysłowy pod nazwą Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet”, (powstało ono przez połączenie Fabryki Sprzętu Rolniczego „Pionier” w Strzelcach Opolskich, Fabryki Siewników „Brzeg” w Brzegu oraz poprzez przejęcie Brzeskiej Fabryki Obrabiarek w Brzegu i utworzenie Samodzielnego Oddziału Inwestycyjnego ). Trzy lata później Zarządzenie Nr 35/Org/76 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 18.03.1976 roku przekształciło dotychczasowy Zakład Maszyn do Zbioru Ziemniaków w Strzelcach Opolskich wchodzący w skład kombinatu przemysłowego pod nazwą „Agromet” Fabryka Maszyn Rolniczych w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Agromet” Fabryka Maszyn Rolniczych w Strzelcach Opolskich. Nowopowstałe przedsiębiorstwo przejęło należności i zobowiązania kombinatu przemysłowego „Agromet” Fabryka Maszyn Rolniczych w Strzelcach Opolskich. Jednocześnie Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Rolniczych „Agromet” dokonał podziału zadań oraz środków i funduszy, wytworzonych na szczeblu kombinatu dla wydzielonych z tego kombinatu przedsiębiorstw: „Agromet” Fabryki Maszyn Rolniczych w Strzelcach Opolskich, „Agromet” Fabryki Maszyn Rolniczych w Brzegu . 29.10.1991 roku uchwałą zebrania delegatów zmieniono nazwę przedsiębiorstwa, jego statut i statut samorządu załogi, od tego momentu przedsiębiorstwo nosiło nazwę Fabryka Maszyn i Urządzeń „Agromet-Pionier” w Strzelcach Opolskich. Na podstawie ustawy z dnia 8.08.1996 „o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej” z dniem 01.10.1996 roku Wojewoda Opolski przejął uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego przedsiębiorstwa . Rok później (04.08.1997) Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów rekomendował Radzie Ministrów wyrażenie zgody na prywatyzację bezpośrednią w drodze wniesienia do spółki Fabryki Maszyn i Urządzeń „Agromet-Pionier” w Strzelcach Opolskich . 19.08.1997 roku Rada Ministrów wyraziła zgodę na prywatyzację bezpośrednią . W 2003 roku z rejestru przedsiębiorstw państwowych została wykreślona Fabryka Maszyn i Urządzeń „Agromet – Pionier” w Strzelcach Opolskich w związku z ukończeniem postępowania upadłościowego .

Border dates:

1945-2003

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-2003.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

850

Total archival units developed :

850

Total archival units without records:

0

Total current materials

13.0

Total current materials developed

12.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Zmiany w stanie zespołu na podstawie decyzji Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji z dnia 16.12.2008 r. (protokół KM nr 2/2009 z dnia 19.03.2009 r.).