Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Opole" S.A. w Opolu

Reference code
45/379/0
Border dates
1945-1998
Number of series
70
Number of scans
0

Content:

Organy kolegialne 12 j.a. (1968-1994) Protokoły zebrań Delegatów Samorządu Załogi, protokoły posiedzeń Rady Robotniczej, jej plenum i prezydium, protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej, Zakładowa Komisja Rozjemcza, plany działania i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej i Rady Robotniczej, informacje Rady Zakładowej i referaty na plenum Rady Zakładowej. Organizacja 28 j.a. (1945-1995) Akta wyłączenia przedsiębiorstwa z PKP, organizacja zakładu, schematy organizacyjne, statuty, zarządzenia Dyrektora, okólniki i polecenia Dyrektora, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy. Planowanie 44 j.a. (1950-1987) Plany pięcioletnie, dwuletnie, plany przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, plany techniczno-ekonomiczne, plany techniczno-finansowo-przemysłowe, plany rzeczowo-finansowe, plany społeczno-gospodarcze, plany finansowe, plany inwestycyjne, techniczne, produkcji i operatywne, plany kosztów, rozwoju techniki, plany zatrudnienia i funduszu płac oraz plany nakładów na BHP. Sprawozdawczość 95 j.a. (1950-1995) Zestawienia, sprawozdania przedsiębiorstwa przemysłowego, sprawozdania z działalności, z wykonania planu produkcji, sprawozdania z wykonania napraw, planu kosztów, sprawozdania inwestycyjne, sprawozdania z zatrudnienia i płac, z robót budowlanych 22 j.a. (1950-1995) Sprawozdania finanasowe, sprawozdania finansowe Rady Zakładowej, protokoły badania sprawozdania finansowego, orzeczenia o prawidłowości 41 j.a. (1954-1987) Bilanse, analizy 32 j.a. (1951-1990) Normalizacja 1 j.a. (1963-1970) Przygotowanie i wprowadzanie reform norm i płac Kontrole 6 j.a. (1973-1990) Kontrole Urzędu Skarbowego, rewizje gospodarcze Ceny 27 j.a. (1951-1953, 1988-1995) Kalkulacja cen napraw wagonów, przeliczenia cenowe, ceny zaopatrzeniowe, ceny napraw taboru. nab. 7879/2015: protokoły z narady dekadowej 1977 (1 j.a.), plany rzeczowo- finansowe 1978 (1 j.a.), planowanie działalności inwestycyjnej 1977-1980 (2 j.a.), sprawozdawczość z działalności inwestycyjnej 1978-1985 (2 j.a.), przyjęcia środków trwałych 1984 (1 j.a.), zamówienia wewnętrzne na potrzeby produkcji 1977, 1984 (2 j.a.), refundacja nakładów inwestycyjnych na potrzeby produkcji 1977-1985 (2 j.a.), finansowanie inwestycji 1977 (1 j.a.), finansowanie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej oraz innych prac 1977-1984 (1 j.a.), katalogi norm zakładowych 1986 (2 j.a.), kronika działania terenowej obrony przeciwlotniczej, zakładowego oddzialu samoobrony i obrony cywilnej ZNTK Opole 1961-1997 (1 j.a.), kronika- sztafeta olimpijska Los Angeles 1984 ZSZ ZNTK Opole 1980-1984 (1 j.a.), kronika SKS ZSZ PKP ZNTK Opole 1987-1989 (1 j.a.); nab. 7880/2015: przydział mieszkań zakładowych 1955-1996 (188 j.a.), wnioski o najem mieszkań zakładowych 1991-1996 (1 j.a.), budowa hotelu robotniczego 1972-1978 (1 j.a.), budowa budynku mieszkalnego rotacyjnego "OKA" 1974-1979 (1 j.a.); nab. 7980/2015: myjnia wózków wagonowych- rysunki konstrukcyjno- budowlane b.d. (5 j.a.).

The history of the creator:

1.07.1945 uruchomiono zakłady, które wtedy nosiły nazwę Warsztaty Główne II kl. PKP w Opolu . Przy ich uruchomieniu bardzo pomogła grupa pracowników ZNTK z Nowego Sącza . 17.08.1945 roku inżynier Stefan Pöckh przejął Główne Warsztaty Wagonowe od Pełnomocnika Władz Wojskowych Radzieckich majora Kornjakowa . Na mocy ustawy z 3 I 1946 roku o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej przejęto przedsiębiorstwo pod Zarząd Państwa. Od 1949 roku zakład nosił nazwę Warsztaty Mechaniczne nr 7, od 1951 roku Zakłady Naprawcze Wagonów nr 7, a od 1952 roku Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu . Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu zostały wyłączone z Polskich Kolei Państwowych z dniem 1.08.1991 roku na podstawie ustawy z 25.09.1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych oraz Zarządzenia nr 121 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24.07.1991 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu . Nowopowstały zakład przejął składniki mienia oraz zobowiązania wydzielone z Polskich Kolei Państwowych. W 1995 roku, na podstawie decyzji Sądu Gospodarczego wykreślono z rejestru przedsiębiorstw państwowych Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” w Opolu wpisując Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Opole” S.A. w Opolu do rejestru handlowego z dniem 02.01.1995 roku Po przemianach 1989 roku, w ramach powszechnej prywatyzacji utworzono w 1995 roku Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI), do których Rząd przekazał część akcji przedsiębiorstw państwowych min. akcje Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole” S.A. 12.06.2002 roku Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. zawarł umowę sprzedaży 254.100 akcji spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. stanowiących 33% kapitału zakładowego spółki panu Andrzejowi Świerczkowi . W kwietniu 2004 roku Ministerstwo Skarbu Państwa uznało, iż prywatyzacja Taboru Szynowego „OPOLE” S.A. (d. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "OPOLE" S.A.) w Opolu została zakończona .

Border dates:

1945-1998

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1998, 1945-1998.

Former name:

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Opolu

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

429

Total archival units developed :

213

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 213 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 213 j.a.