Cementownia "Bolko" w Opolu

Reference code
45/380/0
Border dates
1946-1961
Number of series
62
Number of scans
0

Content:

Zarządzanie: Zarządzenia wewnętrzne, (1950-1960) 1 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, rejestr przedsiębiorstwa, korespondencja, (1947-1961) 3 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: wieloletnie i roczne plany inwestycyjne, wieloletnie i roczne plany produkcji, plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów, plany finansowe i kosztów, plany zatrudnienia i funduszu płac, plany wydatków na BHP, sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych, sprawozdania statystyczne GUS, (1947-1961) 86 j.a. Narady i posiedzenia: narady wytwórcze i techniczne, (1949-1956) 2 j.a. Kontrole: kontrole i lustracje, (1949-1961) 8 j.a. Personel: zarządzenia i wytyczne, zakładowa umowa zbiorowa, współzawodnictwo pracy (1949-1960) 15 j.a. Bezpieczeństwo i higiena pracy: zarządzenia i wytyczne z zatrudnienia, zakładowa umowa zbiorowa, wypadki przy pracy, (1948-1961) 6 j.a. Nieruchomości: nieruchomości cementowni, (1947-1960) 6 j.a. Finanse i księgowość: bilans otwarcia, bilanse zamknięcia, bilanse akcji socjalnej, (1946-1961) 18 j.a. Inwestycje: inwestycje w cementowni, (1951-1957) 4 j.a. Produkcja: prowadzenie robót górniczych, metryki strzałowe, plany i sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, wnioski racjonalizatorskie, (1951-1960) 13 j.a. Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania z realizacji przydziałów, sprawozdania z eksploatacji pojazdów mechanicznych, (1948-1960) 14 j.a. Samorząd Robotniczy: konferencje samorządu robotniczego, (1958-1960) 1 j.a. Rada Robotnicza: posiedzenia rady robotniczej (1956-1960) 1 j.a. Rada Zakładowa: zebrania rady zakładowej, (1948-1958) 2 j.a., dopływ (plan techniczno-ekonomiczny, plan działania cementowni sprawozdanie z realizacji) 1959-1960 przes.756 2 j.a.-0,04 mb.

The history of the creator:

W roku 1857 Friedrich Wilhelm Grundmann tajny radca dworu pruskiego odkrył w okolicach Opola złoża wapienia nadające się do produkcji cementu portlandzkiego. Na terenie miejscowości Nowa Wieś Królewska (występującej także pod nazwami Bolko i Nowa Wieś) w latach 1895 i 1896 Paweł Nitsch wybudował cementownię z czterema piecami szachtowymi. W 1906 r. dokonano w cementowni wielkiej modernizacji. Odtąd jej wyposażenie stanowiły dwa piece obrotowe, dwa młyny do surowca, po jednym młynie do przemiału cementu i węgla, pakownia beczek, kotłownia i elektrownia. Po przejściu cementowni w ręce polskie powołano Komisję Szacunkową “Nowa Wieś” – Zarząd Państwowy która przeprowadziła oszacowanie majątku trwałego, nieruchomości, maszyn i urządzeń, materiałów technicznych i wyrobów gotowych. Komisja zakończyła pracę 20 III 1946 r. Opierając się na wartości według cen urzędowych z roku 1938 komisja ustaliła bilans otwarcia cementowni na dzień 1 VIII 1945 r. w wysokości 5 265 181,60 zł. Do dnia 30 IX 1950 r. Cementownia Bolko była jednostką niesamodzielną podległą przedsiębiorstwu wielozakładowemu „Centrocement” w Sosnowcu. Z dniem 1 X 1950 r. cementownia stała się przedsiębiorstwem państwowym wyodrębnionym na własnym rozrachunku gospodarczym. Na podstawie zarządzenia nr 354 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 I 1951 r. cementownia „Nowa Wieś” otrzymała nazwę „Bolko”. Cementownia produkowała cement budowlany „250”, gips sztukatorski i gips w kawałkach. Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 I 1961 r. Cementownia „Bolko” została przyłączona do Cementowni „Groszowice” w Groszowicach z dniem 1 I 1961 r. i staje się jej Oddziałem Produkcyjno-Pomocniczym. Wszystkie sprawy z zakresu planowania, sprawozdawczości, kadr, księgowości, organizacji pracy itp. zostały przejęte przez odpowiednie komórki Cementowni „Groszowice”. Zakład zamknięto w 1978 r. z powodów szczególnej uciążliwości dla środowiska naturalnego. Budynki z czasem przejął Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu. Kamieniołom eksploatowano nadal wożąc urobek kolejką wąskotorową do Cementowni „Groszowice”. W 1997 r. uległ on zalaniu w czasie powodzi. Opole, Polska Zakład wydobywczo-produkcyjny Produkcja cementu i gipsu

Border dates:

1946-1961

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1961, 1946-1961.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

182

Total archival units developed :

182

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Baza danych IZA 5.01.