Cementownia "Groszowice" w Opolu

Reference code
45/381/0
Border dates
1945-1996
Number of series
72
Number of scans
0

Content:

Zarządzanie: uchwały rady nadzorczej, zarządzenia wewnętrzne, (1946-1995) 23 j.a., Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, rejestr i rejestracja przedsiębiorstwa, organizacja przedsiębiorstwa, statuty i regulaminy organizacyjne przedsiębiorstwa, regulaminy pracy i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, historia cementowni, rejestr skarg i wniosków (1945-1983) 13 j.a., Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, plany inwestycyjne, przemysłowe, kapitalnych remontów, finansowe i kosztów, plany i sprawozdania z akcji socjalnych, sprawozdania statystyczne GUS, (1945-1996) 85 j.a., Narady i zebrania: protokoły zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, klubu racjonalizacji i techniki, (1946-1961) 8 j.a., Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych, (1946-1986) 3 j.a., Personel: układy zbiorowe pracy, zakładowy regulamin wynagradzania, współzawodnictwo i ewidencja współzawodnictwa, wykazy pracowników cementowni, (1945-1996) 11 j.a., Bezpieczeństwo i higiena pracy: zarządzenia wewnętrzne w zakresie bhp, (1953-1959) 2 j.a., Nieruchomości i ruchomości: inwentaryzacje majątku cementowni, (1946-1961) 25 j.a., Finanse i księgowość: bilans otwarcia i bilanse zamknięcia, (1947-1993) 35 j.a., Inwestycje: protokoły posiedzeń komisji oceny projektów inwestycyjnych, (1948-1958) 6 j.a., Produkcja: sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, wnioski racjonalizatorskie, rysunki projektów racjonalizatorskich, katalogi norm, (1948-1961) 24 j.a., Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany i sprawozdania przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, (1949-1962) 20 j.a., Konferencje partyjno-ekonomiczne: protokoły konferencji partyjno-ekonomicznych, (1954-1955) 2 j.a., Rada Pracownicza: protokoły zebrań rady pracowniczej, (1983-1989) 1 j.a., Rada Zakładowa: protokoły zebrań rady zakładowej, (1945-1954) 5 j.a., NSZZ Solidarność: regulamin wyborów do władz, (1992) 1 j.a., Agitatorzy, Liga Kobiet, koło sportowe: protokoły zebrań agitatorów, ligi kobiet i koła sportowego cementowni, (1950-1954) 1 j.a, dopływ (bilans roczny, plan techniczno-przemysłowo-finansowy) 1959-1961 przes. 757 3 j.a.-0,18 mb.

The history of the creator:

Cementownię „Groszowice” w podopolskiej wsi o tej samej nazwie wybudowano w 1872 r. Jej pierwszym właścicielem był H. Wartenberger z Opola. Początkowe lata działalności cementowni przypadły na panujący wówczas ogólnoeuropejski kryzys gospodarczy. Przed zupełnym bankructwem uratowało cementownię i jej właścicieli wysoka jakość produkowanego cementu dzięki czemu znajdował on nabywców. W 1874 r. cementownia przeszła na własność spółki akcyjnej „A.G. Oberschlesische Portland Zementwerke Groschowitz”. W 1924 r. spółka oprócz nowych akcjonariuszy przejęła wapienniki w Gogolinie i Górażdżach. Kryzys gospodarczy po I wojnie światowej spowodował całkowity zastój w działalności inwestycyjnej w cementowni. W 1926 r. cementownia przeszła na własność spółki akcyjnej „Schlesische Portland Zement Industrie A.G. Oppeln”. W 1934 r. spółka została włączona do koncernu „Ost und Mitte Deutsch Zement Industrie” do którego należały w rejencji opolskiej cementownie: Groszowice, Opole-Port, Silesia, Wróblin, Giesel, Nowa Wieś, Grundmann oraz szereg cementowni w środkowych Niemczech. Nowe inwestycje poczyniono w ramach ożywienia gospodarczego drugiej połowy lat 20-tych. Podczas wojny inwestycji nie przeprowadzano. Przybyła z Sosnowca Grupa Operacyjna KERM (Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów) przejęła cementownię w dniu 15 VI 1945 r. Pierwszą produkcję dużym wysiłkiem uruchomiono już w grudniu 1945 r. Pierwszą poważną inwestycję pod nazwą „Groszowice II w budowie” rozpoczęto Zarządzeniem Nr 63 Ministra Materiałów Budowlanych z dnia 15 II 1953 r. W dniu 1 I 1955 r. Zarządzeniem Nr 303 ministra połączono w jedno przedsiębiorstwo Cementownię „Groszowice” z zakończoną inwestycją, zwaną „Groszowice II w budowie”. Zarządzeniem Nr 3 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 I 1961 r. Cementownia „Bolko” została przyłączona do Cementowni „Groszowice” w Groszowicach z dniem 1 I 1961 r. i stała się jej Oddziałem Produkcyjno-Pomocniczym. Wszystkie sprawy z zakresu planowania, sprawozdawczości, kadr, księgowości, organizacji pracy itp. zostały przejęte przez odpowiednie komórki Cementowni „Groszowice”. Kolejnym Zarządzeniem Nr 12 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 VIII 1961 r. Kopalnia Gipsu „Dzierżysław” w Dzierżysławiu została podporządkowana dyrekcji Cementowni „Groszowice” z dniem 1 IX 1961 r. i staje się jej wydziałem produkcyjnym gipsu. Wszystkie sprawy z zakresu planowania, sprawozdawczości, kadr, księgowości, organizacji pracy itp. zostały przejęte przez odpowiednie komórki Cementowni „Groszowice”. Zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 12 XII 1961 r. z dniem 1 I 1962 r. powołano Opolskie Zakłady Przemysłu Cementowego z siedzibą w Groszowicach, w skład których weszły cementownia „Groszowice” z Oddziałem „Bolko” i Kopalnią Gipsu „Dzierżysław” oraz cementownie „Odra” i „Piast”. Podstawę połączenia stanowiły bilanse na dzień 31 XII 1961 r. Z dniem 1 I 1974 r. utworzono Opolskie Zakłady Przemysłu Cementowego które były zakładem wiodący w Opolskim Kombinacie Cementowo-Wapienniczym w Opolu. W skład OZPC oprócz innych zakładów weszła Cementownia „Groszowice”. OZPC kierował jednoosobowo zastępca Kombinatu ds. OZPC przy pomocy dyrektorów cementowni, głównych specjalistów i głównego księgowego z zachowaniem obowiązujących przepisów, etc. Bezpośredni nadzór nad OZPC sprawował dyrektor Opolskiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego. Z dniem 1 II 1975 r. Zarządzeniem wewnętrznym Nr 3/75 Dyrektora Opolskiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego wyodrębnia się w ramach Opolskich Zakładów Przemysłu Cementowego: -Cementownię „Odra”, -Cementownię „Piast”, -Cementownię „Groszowice” Jednocześnie ustanawia się stanowiska dyrektorów tych cementowni. Dyrektorzy cementowni kierują pracą cementowni i podporządkowani są bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. cementu. Zarządzeniem Nr 17/75 Dyrektora Opolskiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego z dnia 10 V 1975 r. z dniem 1 IV 1976 r. w ramach kombinatu wyodrębniono dwa zakłady: -Cementownię „Odra” w skład której wchodziła jako oddział Cementownia „Piast”, -Cementownia „Groszowice” z oddziałem „Bolko”. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 207/Or Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 III 1982 r. utworzono ponownie przedsiębiorstwo pod nazwą Cementowni „Groszowice” z datą wsteczną 1 I 1982 r. W 1991 r. podjęto decyzję o prywatyzacji zakładu. W roku 1997 zakład został przejęty przez cementownię „Górażdże”. W maju 1999 r. w cementowni zakończono produkcję cementu i przystąpiono do likwidacji zakładu. Obecnie zakład fizycznie nie istnieje gdyż jego budynki zostały wyburzone. Opole, Polska Zakład wydobywczo-produkcyjny Produkcja cementu i gipsu

Border dates:

1945-1996

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1996, 1945-1996.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

268

Total archival units developed :

268

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

4.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Baza danych IZA 5.01.