Cementownia "Piast" w Opolu

Reference code
45/383/0
Border dates
1945-1966
Number of series
58
Number of scans
0

Content:

Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne, (1946-1961) 6 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, karty komórki organizacyjnej, regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa, rejestry akt przechowywanych w archiwum zakładowym, historia cementowni, (1947-1961) 8 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, plany przemysłowe, kapitalnych remontów, finansowe i kosztów, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania statystyczne GUS, (1946-1962) 73 j.a. Narady i zebrania: protokoły zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, klubu racjonalizacji i techniki, (1945-1960) 5 j.a. Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych, (1950-1961) 3 j.a. Personel: układy zbiorowe pracy, zakładowy umowy zbiorowe, zakresy czynności, współzawodnictwo pracy, wykazy pracowników cementowni, sprawozdania z przesiedlenia przemysłowego, (1945-1960) 14 j.a. Bezpieczeństwo i higiena pracy: statystyka i rejestr wypadków przy pracy, (1946-1959) 5 j.a. Nieruchomości: wykaz nieruchomości cementowni, protokoły przeglądu i odbioru obiektów, plany sytuacyjne obiektów, (1949-1959) 5 j.a. Finanse i księgowość: bilanse zamknięcia, badanie sprawozdawczości finansowej, rachunki wyników przedsiębiorstwa, (1945-1961) 17 j.a. Inwestycje: projekty rekonstrukcji, budowy i utrzymania ruchu cementowni, (1963-1966) 5 j.a. Produkcja: plany i sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, katalogi norm i cen jednostkowych, (1948-1961) 4 j.a. Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany i sprawozdania przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, (1951-1955) 4 j.a. Konferencje partyjno-ekonomiczne: protokoły konferencji partyjno-ekonomicznych, (1954-1955) 1 j.a. Samorząd Robotniczy: protokoły konferencji samorządu robotniczego, zebrań samorządu robotniczego, (1958-1960) 2 j.a. Rada Zakładowa: protokoły zebrań rady, sprawozdania z działalności rady zakładowej, (1947-1959) 3 j.a., dopływ (plny finansowe, bilans, plan kosztów własnych) 1959-1961 przes.758 3 j.a.-0,05 mb

The history of the creator:

Cementownię „Piast” zbudowano w latach 1907-1911 przy trasie wiodącej z Opola do Strzelec Opolskich (dzisiaj ul. Armi Krajowej 26). Pierwszymi właścicielami zakładu byli Roczek i Halama. W 1914 zakład staje się spółką akcyjną pod nazwą „Zementfabrik Stadt Oppeln”. W czasie I wojny światowej akcjonariusze dokupują wapienniki w Strzelcach Opolskich i zmieniają nazwę fabryki na „Portland Zement und Kalkwerke Stadt Oppeln”. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w 1942 r. na „OMZ Vereinigte Ost-und Mitteldeutsche Zement Aktiengesellschaft”. Poważne inwestycje w zakładzie były prowadzone w latach 1929-1930, 1936, 1939-1940 i 1942. Po zakończeniu działań wojennych zakład został objęty przez władze polskie w dniu 15 VI 1945 r. Pierwszą produkcję uruchomiono rok później a pełną sprawność zakład osiągnął w 1947 r. Kolejnych większych inwestycji dokonano w zakładzie w latach 1956-1959. Cementownia produkowała cement portlandzki „250”, dachówkę cementową i pustaki „Alfa”. Zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 12 XII 1961 r. z dniem 1 I 1962 r. powołano Opolskie Zakłady Przemysłu Cementowego z siedzibą w Groszowicach, w skład których weszły cementownia „Groszowice” z Oddziałem „Bolko” i Kopalnią Gipsu „Dzierżysław” oraz cementownie „Odra” i „Piast”. Podstawę połączenia stanowiły bilanse na dzień 31 XII 1961 r. Z dniem 1 I 1974 r. utworzono Opolskie Zakłady Przemysłu Cementowego które były zakładem wiodącym w Opolskim Kombinacie Cementowo-Wapienniczym w Opolu. W skład OZPC wchodziły: -Zarząd OZPC -Cementownia „Odra” -Cementownia „Groszowice” -Cementownia „Piast” OZPC kierował jednoosobowo zastępca Kombinatu ds. OZPC przy pomocy dyrektorów cementowni, głównych specjalistów i głównego księgowego z zachowaniem obowiązujących przepisów, etc. Bezpośredni nadzór nad OZPC sprawował dyrektor Opolskiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego. Zarządzeniem Nr 17/75 Dyrektora Opolskiego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego z dnia 10 V 1975 r. z dniem 1 IV 1976 r. w ramach kombinatu wyodrębniono dwa zakłady: -Cementownię „Odra” w skład której wchodziła jako oddział Cementownia „Piast”, -Cementownia „Groszowice” z oddziałem „Bolko”. Decyzją Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 5 IX 1977 r. Cementownię „Piast” unieruchomiono z dniem 1 I 1978 r. Użytkownikiem terenu cementowni po dokonaniu demontażu maszyn i urządzeń oraz niezbędnych wyburzeń zostało Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Gospodarki Komunalnej w Opolu. Opole, Polska Zakład wydobywczo-produkcyjny Produkcja cementu, dachówki cementowej i pustaków

Border dates:

1945-1966

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1966, 1945-1966.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

158

Total archival units developed :

158

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Baza danych IZA 5.01.